Inaszakadt vasárnapja (Húsvéttól 4. vasárnap)

INASZAKADT VASÁRNAPJA (HÚSVÉTTÓL 4. VASÁRNAP)

SZOMBAT ESTI ISTENTISZTELET

 

„Uram, Tehozzád kiáltottam” után

 

Oktoichosz 7 sztichirája 3. h. és a Pendikosztárion sztichirái 1. h.:

 

Aki tisztaságos kezeddel alkottad az embert, óh könyörületes Krisztus, eljöttél a betegeket gyógyítani; az inaszakadtat a Juh­kapu fürdőjében igéddel felállítottad, a vérfolyásos asszony fájdalmát meggyógyítottad, a kananeus asszony meggyötört leányán megkönyörültél, és a százados kérését el nem utasítottad. Azért így kiáltunk Hozzád: Mindenható Urunk, dicsőség Néked. (2-szer.)

Temetetlen halott volt az inaszakadt, ki midőn meglátott Té­ged, így kiáltott: Irgalmazz nékem óh Uram, mert az ágyam kopor­sóm lett nékem. Mi hasznom van az életből? Nem használhatom a Juhkapu fürdőjét, mert nincs senkim, aki bemerítsen, midőn fel­kavarodnak a vizek; hanem Hozzád folyamodom, a gyógyulás For­rásához, hogy én is a többiekkel együtt kiálthassam: Mindenható Urunk, dicsőség Néked.

Dicsőség . . 5. h.:

Felment Jézus Jeruzsálembe, a Juh-kapu fürdőjéhez, amelyet a zsidók Bethesdának hívnak, és melynek öt tornáca van; és feküdt ezekben a betegek sokasága, mert Isten angyala időnként leszállott, és felkavarta a vizet, és gyógyulást adott a hittel közeledőknek. S látván az Úr egy régóta fekvő embert, mondja néki: Akarsz-e meggyógyulni? A beteg pedig így felelt: Uram, nincs emberem, hogy midőn a víz felkavarodik, bebocsásson a tóba. Orvosokra köl­töttem el minden vagyonomat, de nem lettem méltó irgalomra. Ám a lelkek és a testek Orvosa így szólott hozzá: Vedd föl az ágya­dat és járj, hirdetve a hatalmamat, és az Én nagy irgalmamat min­denfelé.

Most és mindenkor . . . 3. h.: (Theotokion)

Hogyan is ne csodálnók istenemberi szülésedet, óh fölöttébb Tiszteletreméltó! Mert férfiút nem ismervén, óh Tisztaságos, atya nélkül szülted testben a Fiút, aki minden időknek előtte, az Atyá­tól anya nélkül született, úgyhogy semmi változást vagy vegyü­lést, vagy megoszlást nem szenvedett, hanem mindkét valójának a tulajdonságát sértetlenül megőrizte. Ezért Szűzanya Nagyasszo­nyunk, esedezzél Őhozzá, hogy üdvözítse azok lelkét, akik Téged igaz hittel Isten Szülőjének vallanak.

 

Prokimen: a szombat esti.

 

Litiai sztichirák: a templom-ünnepiek.

 

Dicsőség . . . 5. h.:

       A Juh-kapu fürdőjében betegen feküdt egy ember, és meglát­ván Téged Urunk, felkiáltott: Nincs emberem, hogy midőn a víz felkavarodik, bebocsásson abba, és így amíg odaérek, más valaki megelőz és elnyeri a gyógyulást, én pedig betegen fekszem tovább. És mindjárt megkönyörülve a Megváltó, ezt mondotta neki: Éret­ted lettem Emberré, éretted öltöttem testet, és mégis azt mondod, hogy nincsen embered? Vedd föl az ágyadat és járj. Minden lehet­séges Néked, minden engedelmeskedik Néked, mindenek Tenéked vannak alávetve. Emlékezz meg mindnyájunkról, és irgalmazz ne­künk, óh Szent, mint embereket szerető.

Most és mindenkor . . . (Theotokion:)

       Temploma és kapuja vagy, palotája és trónusa a Királynak, óh legtiszteltebb Szűz, aki által a Megváltóm, az Úr Jézus Krisztus, megjelent a sötétségben nyugovóknak, lévén Ő az Igazságnak Nap­világa, és megvilágosítani akarván azokat, kiket a saját képére ön­kezével alkotott. Ezért óh fölöttébb Magasztalt, akinek anyai bi­zodalma van Őhozzá, szüntelenül járj közre, hogy üdvözítse a mi lelkünket.

Előverses sztichirák:

 

            Oktoichosz sztichirája 3. h.:

            Aki szenvedésed által elhomályosítottad a napot, feltámadá­sod fényével pedig derűssé tetted a mindenséget, óh Krisztus, fo­gadd el esti dicsérőénekünket, mint embereket szerető.

 

            Folytatva, a húsvéti sztichirák 5. h.

            Dicsőség . . . 8. h.:

Salamonnak tornácában, ott feküdt a betegeknek sokasága, és az ünnepszak közepén, talált Jézus egy már harmincnyolc év óta bénán fekvő embert, és szólt hozzá uralkodói szavával: Akarsz-e meggyógyulni? A beteg pedig válaszolt: Uram, nincs emberem, hogy midőn a víz felkavarodik, bebocsásson a tóba. Ő pedig ezt mondja néki: Vedd föl az ágyadat és járj; lásd, hogy meggyógyultál, többé ne vétkezzél. Isten Szülőjének közbenjárásai által, Urunk, áraszd reánk a nagy irgalmat.

Most és mindenkor . . . 5. h.: Feltámadás napja van . . .

 

Tropárion 3. h.:

Örvendezzenek az égiek és vigadjanak a földiek, mert hatal­masat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált, első­szülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított ki minket, és megadta a világnak a nagy irgalmat.

Dicsőség . . . most és mindenkor . . . (Theotokion:)

Aki nemzetségünk üdvösségéért közbenjársz, Téged magasz­talunk, Istennek Szűz Szülője; mert a Tőled vett testével, a Fiad és Istenünk, elfogadván a kereszten való kínszenvedést, megváltott minket az enyészettől, mint embereket szerető.

 

(Virrasztó istentisztelet vagy litia esetén:)

 

Istennek Szűz Szülője örvendezz . . . 3-szor.

 

 

VASÁRNAP HAJNALI ISTENTISZTELET

 

            „Isten az Úr” után: Tropárion 3. h.:

 

Örvendezzenek az égiek . . . 2-szer. Dicsőség . . . most és mindenkor . . . (Theotokion:) Aki nemzetségünk üdvösségéért közbenjársz . . .

 

            1. sztichológia után kathizma 3. h.:

 

Krisztus a halottakból feltámadt . . . Dicsőség . . . Megízlelvén testileg a halált Urunk . . . Most és mindenkor . . . (Theotokion:) Szüzességed szépségétől . . .

 

            2. sztichológia után kathizma 3. H.:

 

            Minden emberit vállalva, minden sajátunkat magadévá téve, a keresztre szegeztetni kegyeskedtél Alkotóm, elvállalva a halál elszenvedését mint Ember, hogy az emberi nemet megváltsad a haláltól mint Isten. Ezért mint Életetadóhoz kiáltjuk Hozzád: Di­csőség, óh Krisztus, a Te könyörületednek.

Dicsőség . . .

A keresztrefeszítés felfoghatatlanságát, és a feltámadás érthe­tetlenségét, mint isteni tant hirdetjük mi hivők, mondhatatlan ti­tokként; mert ma a halál és az alvilág leigáztatott, az emberek nemzetsége pedig enyészetlenségbe öltözik. Ezért hálával kiáltjuk: Dicsőség óh Krisztus, a Te feltámadásodnak.

Most és mindenkor . . . (Theotokion:)

            Az égiek szeretettel örvendeztek, s a földiek félelemmel ret­tegtek, amikor a tisztaságos szózat szállott Hozzád, Istennek Szü­1ője; egyazon ünnepség virradt fel mindkettőjüknek, mert az első­nek alkotott ember megszabadult a haláltól. Ezért az angyallal együtt így kiáltunk Hozzád: Örvendezz, óh tisztaságos Szűzanya.

 

Polyeleosz elmarad.

 

            Feltámadási áldásénekek 5. h.:

 

            Ypakoi, lépcsőének és prokimen a 3. hang szerint.

 

            Evangélium: az 5. hajnali (Lk 24, 12-35;)

 

„Látván Krisztus feltámadását . . .” és a továbbiak mint Ta­rmás vasárnapján.

 

            K á n o n a husvéti. Katavasziák: a husvétiak.

 

            Az ódák végén: a theotokionokmint Kenetvivők vasárnapján.

 

            3. óda után: húsvéti kondákion és ikosz.

 

            Kathizma 3. h.:

 

Egyedül a szózat állította talpra az inaszakadtat, amint el­hangzott az egész világhoz szóló igéje Annak, ki érettünk megje­lent a földön könyörületében; amaz pedig elment az ágyát hor­dozva, bár az írástudók még nézni sem bírták, megszállva a go­nosz gyűlölettől, amely megbénítja a lelkeket.

Most és mindenkor . . . (Theotokion:)

            Szüzességed szépségétől és tisztaságod fényétől elámulva Gábriel, így kiáltott Hozzád, Istennek Szülője: Milyen méltó dicséretet zenghetnék Tenéked? Minek is nevezhetnélek? Habozom és rettegek; ezért miként meghagyatott nékem, ezt kiáltom Hoz­zád: Örvendezz, óh Kegyelembefogadott.

 

6. óda után kondákion 3. h.:

           

            A sokféle bűnöktől és helytelen tettektől, rútul megbénult lel­kemet, emeld föl Uram isteni pártfogásoddal, amiképen egykor a bénát is fölemelted, hogy üdvözülve így kiáltsak Hozzád: Óh irgalmas Krisztus, dicsőség a Te hatalmadnak.

Ikosz:

            Aki kezed tenyerével összetartod a föld határait, az Atyával együtt időtelen, és a Szent Lélekkel együtt mindeneken uralkodó Jézus Isten, megjelentél testileg, gyógyítva a betegségeket, és elűzted a szenvedéseket; a vakoknak világosságot adtál, és az inaszakadtat isteni szavaddal fölkeltetted, megparancsolva neki, hogy azonnal járjon, és az őt hordozó ágyat vegye fel a vállaira. Ezért mindannyian vele együtt magasztalunk Téged és kiáltjuk: Óh irgalmas Krisztus, dicsőség a Te hatalmadnak.

 

            Kánon után:

Szent a mi Urunk Istenünk. (3-szor.)

 

            Exaposztilárion 2. h.:

            Testileg elszunnyadván mint a halandók, Urunk és Királyunk, harmadnapra feltámadtál, fölemelve az enyészetből Ádámot, és megsemmisítve a halált, óh enyészhetetlenség Húsvétja, világ Üd­vössége.

Dicsőség . . .

Megjelent az embereket szerető, és fölöttébb irgalmas Úr, a Juh-kapu fürdőjénél, gyógyítani a betegségeket; talált pedig ott egy sok év óta fekvő embert, és így szólott hozzá: Vedd föl az ágyadat, és indulj az egyenes utakra.

Most és mindenkor . . . Ugyanaz.

 

            Dicséreti sztichirák 3. h.:

 

Az Oktoichosz sztichirái.

 

Dicsőség . . . 8. H.:

Urunk, az inaszakadtat nem a fürdő gyógyította meg, hanem a Te igédtől született újjá, és a sokéves betegség többé nem kötötte gúzsba, mert erősebbnek bizonyult szavadnak hatása; így tehát ledobta az elbírhatatlan terhet, és ágyának súlyát is hordozta, bi­zonyságául a Te könyörületed sokaságának. Dicsőség Néked.

Most és mindenkor . . . (Theotokion:)

            Fölöttébb áldott vagy, Isten Szűz Szülője . . .

 

            Doxológia után:

            a hajnali feltámadási tropárion.

 

SZENT LITURGIA

 

            Kis Bemenet után:

 

            Tropárion 3. h.: Örvendezzenek az égiek . . . Dicsőség . . . Kondákion 3. h.: A sokféle bűnöktől és helytelen tettektől . . . Most és mindenkor . . . Húsvéti kondákion 8. h.: Bár leszálltál a sírba, óh Halhatatlan . . .

Apostoli prokimen 1. h.:

 

            Legyen, Urunk, a Te irgalmad mirajtunk, amiképen bíztunk Tebenned.

Örvendezzetek igazak az Úrban; igazakhoz illő a dicséret.

Apostol: Ap. Csel. 9, 32-42;

            Evangéliuma: Jn 5, 1-15;

 

            Kinonikon:

 

Krisztus Testét vegyétek, a halhatatlan Forrást ízleljétek. Alliluia.

Dicsérjétek az Urat a mennyekből, dicsérjétek Őt a magasság­ban. Alliluia.