Imaórák

 Első imaóra

(A hajnali istentisztelet folytatásaként olvassuk)

Jertek, hódoljunk Istennek, a mi Királyunknak.
Jertek, hódoljunk és boruljunk le Krisztus Isten, a mi Királyunk előtt.
Jertek, hódoljunk és boruljunk le maga Krisztus, a mi Királyunk és Istenünk előtt.

5. zsoltár
Szavaimat hallgasd meg, Uram; értsd meg kiáltásomat. Figyelj föl könyörgésem hangjára, én Királyom és Istenem. Mert Hozzád imádkozom, Uram, reggel halld meg hangomat. Reggel megjelenek Előtted, és reám tekintesz, mert nem olyan Isten vagy Te, aki a törvénytelenséget akarja. Nem tartózkodhat közeledben cselszövő, sem a törvénytelenek nem állhatnak meg a Te színed előtt. Gyűlölöd mindazokat, akik törvénytelenséget cselekszenek, elpusztítod mindazokat, akik hazugságokat szólnak. A vérontó és alattomos férfiút utálja az Úr; én azonban a Te irgalmasságod sokasága által bemegyek a Te házadba, leborulok a Te szent templomod előtt a Te félelmedben. Uram, vezess engem a Te igazságodban; ellenségeim miatt irányítsd Tefeléd az én utamat. Mert nincsen az ő szájukban igazság, az ő szívük hívságos. Nyitott sírbolt az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Ítéld meg őket Isten, essenek el saját rágalmaik által; gonoszságaik sokasága miatt taszítsd el őket, mert megkeserítettek Téged, Uram. És örvendezzenek mindazok, akik Tebenned reménykednek; mindörökre vígadnak és Te közöttük lakozol, és büszkélkednek Tebenned mindazok, akik szeretik a Te nevedet. Mert Te megáldod az igazat, Uram, mint pajzzsal veszel minket körül jóakaratoddal.

89. zsoltár
Urunk, menedékünk voltál nemzedékről nemzedékre. Mielőtt a hegyek lettek, és a föld és a világmindenség megalkottatott volna, öröktől fogva és mindörökké vagy Te. Visszatéríted az embert a porba, és ezt mondod: térjetek vissza, emberek fiai. Mert ezer esztendő olyan a szemedben, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrségváltás az éjszakában. Ugyanúgy tűnnek tova az évek. Reggelre mint a fű elmúlnak, amely reggelre kisarjad és elmúlik, estére ledől, elfonnyad és kiszárad. Mert elsorvadtunk haragodtól, és felindulásodtól megrendültünk. Szemeid elé tetted törvénytelenségeinket, időnk a Te orcád világosságában van. Mert megfogyatkoztak minden napjaink, és haragodtól elsorvadtunk, éveink elszálltak, mint a pókháló. Éveink napjai hetven esztendő, vagy legföljebb nyolcvan esztendő, és nagyobb részük fáradtság és szenvedés; mert elpuhultság vett erőt rajtunk, és bűnhődünk. Kicsoda ismeri haragod erejét, és félelmedben a Te indulatodat? Úgy tanítsd meg bölcsességben számolni a Te jobboddal a szívükben megkötözötteket. Térj vissza, Urunk, – meddig még? – és könyörülj meg a Te szolgáidon. Teljünk el reggel a Te irgalmaddal, és örvendezzünk és vigadjunk minden napjainkban. Örvendezzünk annyi napig, ameddig sanyargattál minket, és annyi évig, ameddig rosszat láttunk. És tekints a Te szolgáidra és a Te műveidre, és vezéreld az ő fiaikat. És legyen a mi Urunk Istenünk fényessége mirajtunk, és kezeinknek műveit erősítsd meg rajtunk.

100. zsoltár
Irgalomról és ítéletről énekelek Néked, Uram; magasztalom és figyelem a feddhetetlen utat: mikor jössz el hozzám? Szívem ártatlanságában jártam házamnak közepette, nem tűrtem meg szemeim előtt törvénytelen dolgot. Gyűlöltem a hitványságot cselekvőket, az álnok szív nem ragaszkodhatott hozzám, a tőlem elhajló gonoszról tudni nem akartam. Aki titkon rágalmazza felebarátját, azt kiűztem; a gőgös tekintetűvel és a telhetetlen szívűvel együtt nem étkeztem. Szemeim a föld hűséges emberein vannak, hogy azok üljenek énvelem; aki a feddhetetlen utat járja, az szolgálhatott nékem. Nem lakhatott az én házamban, aki kevélységet cselekszik; az igaztalanul beszélő szemeim előtt meg nem állhatott. Reggelenként megöltem a földnek minden bűnöseit, hogy kipusztítsam az Úrnak városából mindazokat, akik törvénytelenséget cselekszenek.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Alliluia, Alliluia, Alliluia. Dicsőség Néked, Isten. (3-szor)
Uram irgalmazz. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek.

Tropárion az Octoichoszból, illetve a Mineából.

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Minek is nevezzünk Téged, Kegyelembefogadott? Mennynek-e, mert felkeltetted az Igazság Napvilágát? Paradicsomnak-e, mert kihajtottad az enyészetlenség Virágát? Szűznek-e, mert érintetlennek maradtál? Tisztaságos Anyának-e, mert szent karjaidban hordoztad a Fiadat, a mindenek Istenét? Őt kérleld, hogy üdvözítse a mi lelkünket.

Lépteimet irányítsd a Te beszéded szerint, és ne kerítsen engem hatalmába semmiféle törvénytelenség. Ments meg engem az emberek rágalmaitól, és megőrzöm parancsolataidat. Világosítsd meg orcádat a Te szolgádon, és taníts meg engem a Te igazságaidra. Teljenek meg ajkaim a Te dicséreteddel, Uram, hogy énekeljem a Te dicsőségedet, egész napon át a Te fenségedet.

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. (3-szor)
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk. Urunk, könyörülj a mi bűneinken. Uralkodónk, bocsásd meg törvényszegéseinket. Szent, keresd fel és gyógyítsd meg a mi betegségeinket a Te nevedért.
Uram irgalmazz. (3-szor)
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert Tied az Ország és a hatalom és a dicsőség, az Atyáé és Fiú és Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
Felolvasó: Ámin.

Kondákion az Octoichoszból, illetve a Mineából. 

Uram irgalmazz. (40-szer)
Akit minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádnak és dicsőítenek, Krisztus Isten, aki hosszantűrő, nagyirgalmú és igen könyörületes vagy, aki az igazakat szereted és a bűnösöknek irgalmazol, és aki az eljövendő javak ígéretével üdvösségre hívsz mindeneket, Temagad, Urunk, fogadd el ebben az órában is a mi fohászkodásunkat, és vezéreld a mi életünket a Te parancsolataid szerint. Szenteld meg lelkünket, tedd tisztává testünket, igazítsd gondolatainkat, tisztítsd meg értelmünket, és szabadíts meg minket minden bánkódástól, bajtól és fájdalomtól. Végy körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő őrködésüktől oltalmazva és vezérelve, a hit egységére és a Te megközelíthetetlen dicsőséged ismeretére jussunk; mert áldott vagy mindörökkön örökké. Ámin.
Uram irgalmazz. (3-szor)
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Aki a Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.
Az Úr nevében adj áldást, atyánk.

Pap: Könyörülj rajtunk, Isten és áldjon meg minket. Világítsa meg az Ő orcáját mirajtunk és irgalmazzon nekünk.
Felolvasó: Ámin.
Pap: Krisztus, igaz Világosság, aki megvilágosítasz és megszentelsz a világra jövő minden embert, jelöltessék meg rajtunk a Te orcádnak világossága, hogy megláthassuk abban a megközelíthetetlen Világosságot; és irányítsd lépteinket a Te parancsolataid munkálására, a Te tisztaságos Anyádnak és minden szentjeidnek közbenjárásai által. Ámin.
Felolvasó: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Uram irgalmazz. (3-szor) Adj áldást.
Pap: (Halottaiból feltámadt) Krisztus igaz Istenünk, az Ő tisztaságos Anyjának, a szent dicsőséges és dicséretes apostoloknak és minden szenteknek imái által irgalmazzon nekünk és üdvözítsen minket.
Felolvasó: Ámin.

 

Harmadik imaóra

 

Áldott a mi Istenünk…

Dicsőség Néked, Istenünk, dicsőség Néked.

Mennyei Király…

Triszágion.

Mi Atyánk…

Uram irgalmazz. (12-szer.)

Dicsőség… most és mindenkor…

Jertek, hódoljunk Istennek, a mi Királyunknak.
Jertek, hódoljunk és boruljunk le Krisztus Isten, a mi Királyunk előtt.
Jertek, hódoljunk és boruljunk le maga Krisztus, a mi Királyunk és Istenünk előtt.

16. zsoltár

Hallgasd meg, Uram, igazságomat, figyelj föl könyörgésemre, mely nem álnok ajkakról való. Színed elől jöjjön megigazító ítéletem, szemeim lássák meg az egyenességet. Megvizsgáltad a szívemet, meglátogattál éjjel, tűzben megpróbáltál, és nem volt bennem igaztalanság. Ne hirdesse szám az emberek műveit, ajkaid igéi miatt tartottam meg én a kemény utakat. Vezesd lépteimet a Te ösvényeiden, hogy meg ne inogjanak az én lépteim. Én kiáltottam Hozzád, mert meghallgatsz engem, Isten. Hajtsd hozzám füledet, és hallgasd meg beszédeimet. Csodáltasd meg irgalmadat, ki megszabadítod a Benned reménykedőket azoktól, akik szembeszegülnek a Te jobbodnak. Őrizz meg engem, mint szemed fényét, szárnyaid takarójával rejts el engem a gonoszok elől, kik gyötörnek engem. Ellenségeim körülfogták lelkemet, javaikat elzárták, szájuk gőgösen beszél. Miután kivetettek, most körülvettek engem, és szemükkel azt lesik, hogy földre terítsenek. Úgy leselkednek reám, mint a zsákmányolásra kész oroszlán, és mint a rejtekén megbúvó oroszlánkölyök. Kelj föl, Uram, előzd meg és terítsd le őket. Szabadítsd meg az én lelkemet a gonosztól, pallosodat a Te kezed ellenségeitől. Uram, elűzve őket a földről, oszlasd szét őket még életükben. És teljék meg a gyomruk azzal, amit félretettél nekik, és fiaik is lakjanak jól vele, és a maradékot hagyják meg csecsemőiknek. Én pedig igazságban látni fogom orcádat, és jóllakom dicsőséged látásával.

24. zsoltár

Hozzád emelem, Uram, lelkemet; Istenem Tebenned bízom, meg ne szégyenüljek; ne nevessenek rajtam ellenségeim. Hiszen senki sem szégyenül meg, aki Téged vár; azok szégyenüljenek meg, akik hívságosan törvénytelenséget cselekszenek. Uram, ismertesd meg velem a Te utaidat, és ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem a Te igazságodra, és taníts arra engem, mert Te vagy az én üdvözítő Istenem, és egész nap Téged vártalak. Emlékezz meg, Uram, a Te könyörületedről és irgalmadról, mert öröktől fogva vannak azok. Ifjúságom bűneiről és tudatlanságomról ne emlékezz meg; a Te irgalmasságod szerint emlékezz meg rólam a Te jóságodért, Uram. Jóságos és pártatlan az Úr, ezért eligazítja az úton tévedezőket. A szelídeket igazságban vezeti, és megtanítja a szelídeket az Ő útjaira. Az Úrnak minden útja irgalom és igazság azoknak, akik az Ő szövetségét és bizonyságait keresik. A Te nevedért, Uram, könyörülj bűnömön, mert sok az. Ki az az ember, aki féli az Urat? Eligazítja őt az úton, amelyet választott. Az ő lelke a jók között lakozik, és magva örökölni fogja a földet. Erőssége az Úr az őt félőknek, és az Ő szövetségét kinyilatkoztatja nekik. Szemeim mindenkor az Úrra tekintenek, mert Ő ragadja ki a csapdából lábaimat. Tekints reám és irgalmazz nékem, mert egyedül vagyok és szegény. Szívemnek gyötrelmei megsokasodtak; nyomorúságomból vezess ki engem. Lásd megalázkodásomat és fáradtságomat, és engedd el minden bűneimet. Lásd ellenségeimet, hogy megsokasodtak, és igaztalan gyűlölettel gyűlölnek engem; ne szégyenüljek meg, mert Benned reménykedem. Ártatlanok és igazak hozzám ragaszkodnak, mert Téged vártalak, Uram. Mentsd meg, óh Isten, Izraelt minden szorongatásából.

50. zsoltár

Irgalmazz nékem, Isten, a Te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületességed sokasága szerint, töröld el az én vétkezéseimet. Teljesen moss meg engem törvényszegésemtől, és a bűnömtől tisztíts meg engem. Mert ismerem törvényszegésemet, és bűnöm előttem van szüntelen. Csak Teellened vétkeztem, és a gonoszságot Teelőtted cselekedtem, hogy igaz légy igéidben, győztes ítéleteidben. Mert íme, vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem anyám. Íme pedig, Te az igazságot szereted, bölcsességed rejtett és titkos dolgait megmutattad nékem. Hints meg engem izsóppal és megtisztulok; moss meg engem és fehérebb leszek a hónál. Hallass velem örömet és vigasságot, hogy örvendezzenek megalázott csontjaim. Fordítsd el orcádat az én bűnömtől, és töröld el minden törvényszegésemet. Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben. Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem. Add meg nékem a Te üdvösséged örömét, és kiváló lélekkel erősíts meg engem. Hadd tanítsam a törvényteleneket a Te útjaidra, és a gonoszok megtérnek Hozzád. Szabadíts meg engem a vérontástól, Istenem, üdvösségemnek Istene, hogy örömmel hirdesse nyelvem a Te igazságosságodat. Uram, nyisd meg ajkaimat, és szám a Te dicséretedet fogja hirdetni. Mert ha áldozatot kívánnál, adnék, de az égőáldozatokban nem gyönyörködsz. Istenhez illő áldozat a töredelmes lélek; töredelmes és megalázkodott szívet nem vet meg Isten. Cselekedjél kegyesen, Uram, jóakaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai. Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égőáldozatokat, akkor tesznek oltárodra borjakat.

Dicsőség… most és mindenkor…

Alliluia, Alliluia, Alliluia. Dicsőség Néked, Isten. (3-szor.)

Uram irgalmazz. (3-szor.)

Dicsőség…

Tropárion.

Most és mindenkor…

Istennek Szülője, Te vagy az igazi szőlőtőke, amelyről kisarjadt nekünk az Élet Gyümölcse. Hozzád esedezünk, Nagyasszonyunk, járj közre az apostolokkal és minden szentekkel, hogy irgalmat nyerjen a mi lelkünk.
Áldott az Úr Isten, áldott az Úr napról napra; segítsen meg minket a mi üdvösségünk Istene, az üdvözítés Istene.

Triszágion.

Mi Atyánk…

Kondákion

Uram irgalmazz. (40-szer.)

Akit minden időben és minden órában, a mennyben és a földön dicsőítenek…

Uram irgalmazz. (3-szor.)

Dicsőség… most és mindenkor…

Aki a Keruboknál tiszteltebb…

(Az Úr nevében adj áldást atyánk.)
Szent atyáink imái által…

Ámin.

Uralkodó Isten, mindenható Atya, Úr Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, és Szent Lélek; egy Istenség, egy Hatalom, irgalmazz nékem bűnösnek, és Néked tetsző ítélettel üdvözíts engem, a Te méltatlan szolgádat; mert áldott vagy mindörökkön örökké. Ámin.

 

Hatodik imaóra

 

Jertek, hódoljunk Istennek, a mi Királyunknak.
Jertek, hódoljunk és boruljunk le Krisztus Isten, a mi Királyunk előtt.
Jertek, hódoljunk és boruljunk le maga Krisztus, a mi Királyunk és Istenünk előtt.

53. zsoltár

Istenem, a Te nevedben üdvözíts engem, és a Te hatalmadban ítélj meg engem. Istenem, hallgasd meg imádságomat, fogadd füledbe szájamnak igéit. Mert idegenek támadtak rám, és hatalmasok követelik lelkemet, akik nem veszik észre maguk előtt az Istent. Íme pedig Isten megsegít engem, és az Úr az én lelkemnek oltalmazója. Visszafordítja a rosszat ellenségeimre. A Te igazságodban semmisítsd meg őket. Önszántamból áldozok Néked, megvallom a Te nevedet, Uram, mert jó. Mert minden bánkódástól megszabadítottál engem.

54. zsoltár

Fogadd füledbe, Isten, az én imádságomat, és ne vesd meg könyörgésemet; figyelj reám és hallgass meg engem. Elszomorodtam a szóváltásban és megrendültem az ellenség hangjától és a bűnös szorongatásától; mert törvénytelenséget zúdítottak reám, és haraggal támadtak ellenem. Szívem megrendült bensőmben, és halálos rémület szállt meg engem. Ezért ezt mondtam: ki ad nékem szárnyakat, mint a galambé, hogy elrepüljek és megpihenjek? Bizony messzire menekülnék és a pusztaságban szállnék meg. Várnám azt, aki megszabadít a kétségbeeséstől és a vihartól. Uram, tedd tönkre és zavard össze a nyelvüket, mert törvénytelenséget és viszályt láttam a városban. Éjjel-nappal járják körül várfalait, törvénytelenség és nyomor van benne, és igazságtalanság, és nem távozik el tereiről az uzsora és a csalárdság. Ha az ellenség gyalázna engem, azt elviselném, és ha a gyűlölőm kerekednék fölém, elrejtőzném előle. De te teszed azt velem, egylelkű ember, vezérem és bizalmasom, aki megédesítetted egykor ételemet, és akivel együtt jártam Isten házába egyetértésben. Rontson rájuk a halál, és szálljanak alá élve az alvilágba, mert gonoszság van lakóhelyükön, bensőjükben. Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr meghallgat engem. Este és reggel és délben szólok, beszélek, és meghallgatja az én hangomat. Megszabadítja békességben az én lelkemet bántalmazóimtól, bár sokan vannak ellenem. Meghallgat engem és megalázza őket az Isten, aki öröktől fogva van. Mert nincsen számukra váltság és nem félik az Istent. Kinyújtja kezét, hogy megfizessen nekik, mert meggyalázták az ő szövetségét. Szétfutnak az Ő orcájának haragja elől, és közel van az Ő szíve. Lágyabbak az Ő szavai az olajnál, pedig olyanok, mint a kopják. Az Úrra vesd a gondodat, és Ő eltart téged; soha nem enged megingást az igaznak. Óh Isten, Te taszítsd el őket a romlás vermébe; a vérontó és álnok férfiak napjaik felét se érjék el. Én pedig Tebenned reménykedem Uram.

90. zsoltár

Aki a Magasságos oltalmában lakozik, az ég Istenének árnyékában táboroz. Azt mondja az Úrnak: oltalmazóm és menedékem nékem az én Istenem, Őbenne reménykedem. Mert Ő szabadít meg engem a vadászok csapdájától és a haragos beszédtől. Vállaival beárnyékoz téged, és az Ő szárnyai alatt bizodalommal lehetsz; fegyverként vesz körül az Ő igazsága. Nem félemedsz meg az éjjeli rettenéstől, a nappal repülő nyíltól, a sötétségben lopakodó bajtól, a déli démonok találkozásától. Elhullanak mellőled ezren, és jobbod felől miriádok, de hozzád mindez nem ér el. Csak szemeiddel fogod fel és látod a bűnösök meglakolását. Mert Te vagy, Uram, az én reménységem; a Magasságost választottad magadnak menedékül. Nem jutnak el hozzád a bajok, és csapás nem éri hajlékodat. Mert az Ő angyalainak megparancsolta felőled, hogy megőrizzenek téged minden utadban; kezeiken hordoznak téged, nehogy lábadat kőbe üssed. Áspiskígyóra és viperára taposol, oroszlánt és sárkányt eltiporsz. Mivel énbennem bízott, megszabadítom őt, oltalmazom őt, mert megismerte az én nevemet. Hozzám kiált, és meghallgatom őt; vele vagyok szorongattatásában, és megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel ajándékozom meg őt, és megmutatom néki az én üdvösségemet.

Dicsőség… most és mindenkor…

Alliluia, Alliluia, Alliluia. Dicsőség Néked, Isten. (3-szor.)

Uram irgalmazz. (3-szor.)

Dicsőség…

Tropárion.

Most és mindenkor…

Minthogy nincsen bátorságunk a sok bűnünk miatt, Te kérleld a Szülöttedet, Istennek Szűz Szülője; mert nagy hatása van az Anya könyörgésének az Uralkodó jóindulatára. Ne vesd meg a bűnösök esedezéseit, óh Tisztaságos, mert irgalmas és kész üdvözíteni Ő, ki érettünk szenvedni is hajlandó volt.
Hamar érjen el minket a Te könyörületed, Urunk, mert elnyomorodtunk nagyon; segíts meg minket, üdvözítő Istenünk, a Te neved dicsőségéért. Urunk, szabadíts meg minket, és könyörülj a mi bűneinken, a Te nevedért.

Triszágion.

Mi Atyánk…

Kondákion.

Uram irgalmazz. (40-szer.)

Akit minden időben és minden órában…

Uram irgalmazz. (3-szor.)

Dicsőség… most és mindenkor…

Aki a Keruboknál tiszteltebb…

Az Úr nevében adj áldást atyánk.

Szent atyáink imái által…

Ámin.

Seregeknek Ura és Istene, és egész teremtésnek Alkotója, aki sejthetetlen irgalmad nagyságában leküldötted a Te egyszülött Fiadat, a mi Urunkat Jézus Krisztust a mi nemzetségünk üdvözítésére, és az Ő drága keresztje által eltépted bűneink adósságlevelét, és diadalmaskodtál benne a sötétség fejedelemségei és hatalmai felett; Te magad, embereket szerető Uralkodónk, fogadd el mi bűnösök hálaadó és könyörgő imádságait is, és szabadíts meg minket minden pusztító és sötét vétektől, és romlásunkat kereső minden látható és láthatatlan ellenségektől. Szegezd le testünket a Te félelmeddel, és ne hajtsd a mi szívünket a gonoszság beszédeire és gondolataira, hanem a Te szereteteddel sebezd meg lelkünket, hogy mindenkor Reád tekintve és a Nálad lévő világosságtól vezérelve, Téged, a megközelíthetetlen és örökkévaló Világosságot szemlélve, szüntelenül magasztalást és hálaadást zengjünk Néked, a kezdet nélkül való Atyának, a Te egyszülött Fiaddal és szentséges, jóságos és éltető Lelkeddel együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

 

Kilencedik imaóra

 

Áldott a mi Istenünk…

Dicsőség Néked, Istenünk, dicsőség Néked.

Mennyei Király…

Triszágion

Mi Atyánk…

Uram irgalmazz. (12-szer.)

Dicsőség… most és mindenkor…

Jertek, hódoljunk Istennek, a mi Királyunknak.
Jertek, hódoljunk és boruljunk le Krisztus Isten, a mi Királyunk előtt.
Jertek, hódoljunk és boruljunk le maga Krisztus, a mi Királyunk és Istenünk előtt.

83. zsoltár
Mily kedvesek a Te hajlékaid, Seregeknek Ura! Vágyódik és epedezik az én lelkem az Űr tornácai után. Szívem és testem örvendezik az élő Istenben. Mert a madár is talált magának házat, és a gerlice Is fészket, ahová letegye fiókáit: a Te oltárodat, Seregeknek Ura, én Királyom és Istenem. Boldogok, akik a Te házadban lakoznak, mindörökkön dicsérhetnek Téged. Boldog az a férfiú, akinek Tőled van az oltalma, és aki szívében zarándoklást határozott. A siralom völgyében, a helyen, amelyen áthalad, áldást áraszt reá a Törvényhozó. Erőről erőre haladnak, míg megjelenik nekik az istenek Istene a Sionon. Seregeknek Ura Istene, hallgasd meg imádságomat, halld meg azt Jákobnak Istene. Védelmező Istenünk, nézz le és tekints a Te felkentednek orcájára. Mert jobb egy nap a Te tornácaidban ezer másnál. Inkább legyek félrehúzódva az Isten házában, hogysem a bűnösök hajlékában lakozzam. Mert az irgalmasságot és az igazságot szereti az Úr Isten, kegyelmet és dicsőséget ad. Nem vonja meg az Úr a jót azoktól, akik ártatlanságban járnak. Seregeknek Ura, boldog az az ember, aki Tebenned reménykedik.

84. zsoltár
Megkegyelmeztél, Urunk, a Te földednek, visszahoztad Jákob foglyait, megbocsátottad néped törvénytelenségeit, elfedezted minden bűneiket. Megszüntetted minden haragodat, elfordultál felindulásod gerjedelmétől. Téríts vissza minket, üdvösségünk Istene, és fordítsd el haragodat tőlünk. Vajon örökké haragszol-e reánk, és nemzedékről nemzedékre tartod-e haragodat? Óh Isten, visszatérve eleveníts meg minket, és néped örvendezni fog Tebenned. Mutasd meg nékünk, Urunk, a Te irgalmadat, és add nekünk üdvözítésedet. Hadd halljam, mit beszél nékem az Űr Isten. Bizony békeségről szól az Ő népéhez és az Ő kegyeltjeihez és azokhoz, kik szívükben visszatérnek Hozzá. Bizony közel van az Ő üdvözítése azokhoz, akik félik Őt, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Irgalom és Igazság találkoztak, igazságosság és békeség megcsókolták egymást. Igazság kelt ki a földből, és igazságosság letekintett a mennyből. Mert az Űr megadja a jót, És földünk meghozza gyümölcsét. Igazságosság jár az Ő színe előtt, és irányítja az úton az Ő lépteit.

85. zsoltár
Hajtsd felém füledet, Uram, és hallgass meg engem, mert szegény és nyomorult vagyok én. Őrizd meg az én lelkemet, mert istenfélő vagyok; szabadítsd meg, Istenem, a Te szolgádat, aki Tebenned reménykedik. Irgalmazz nékem, Uram, mert Tehozzád kiáltottam egész napon át; örvendeztesd meg a Te szolgádnak lelkét, mert Tehozzád emeltem lelkemet. Mert Te, Uram, jóságos vagy, és elnéző és nagyirgalmú mindazokhoz, akik Téged segítségül hívnak. Hallgasd meg, Uram, az én imádságomat, és figyelj föl könyörgésem hangjára. Gyötrődésem napján Hozzád kiáltottam, mert meghallgattál engem. Nincs hasonlatos Hozzád az istenek között, Uram, és cselekedeteid szerint sem. Minden nemzetek, melyeket alkottál, eljönnek és hódolnak Előtted, Uram, és dicsőítik a Te nevedet. Mert nagy vagy Te, és csodálatos dolgokat cselekszel; egyedül Te vagy Isten. Vezess engem, Uram, a Te utadon, és a Te igazságodban fogok járni; örvendezzék az én szívem a Te nevednek félelmében. Vallomást teszek Rólad, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a Te nevedet mindörökké. Mert nagy a Te irgalmad énrajtam, és kiszabadítottad lelkemet az alvilág legmélyéből. Óh Isten, törvényszegők támadtak reám, és hatalmasok sokasága kereste az én lelkemet, és nem vettek figyelembe Téged. De Te, Uram Istenem, könyörületes és irgalmas, hosszantűrő és nagyirgalmú és igaz vagy. Tekints reám és irgalmazz nekem; add meg szolgádnak a Te erődet, és szabadítsd meg a Te szolgálód fiát. Add nékem a Te jóságod jelét, és lássák azt az én gyűlölőim, és szégyenüljenek meg; mert Te, Uram, megsegítettél és megvigasztaltál engem.
Add nékem a Te jóságod jelét, és lássák azt az én gyűlölőim, és szégyenüljenek meg; mert Te, Uram, megsegítettél és megvigasztaltál engem.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Allilulia, Alliluia, Alliluia. Dicsőség Néked, Isten. (3-szor.)

Uram irgalmazz. (3-szor.)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek.

Tropárion

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Aki miérettünk a Szűztől születtél, és keresztre feszítést szenvedtél, óh Jóságos, ki a halált haláloddal leigáztad, és mint Isten megmutattad a feltámadást, meg ne vesd a kezed alkotásait; mutasd meg emberszeretetedet, óh Irgalmas, fogadd a Szülődnek, Isten Szülőjének érettünk való közbenjárását, és üdvözítsd, Üdvözítőnk, keservesen bánkódó népedet.
Ne adj át minket a pusztulásnak, a Te szent nevedért, és ne bontsd fel a Te szövetségedet, és ne vond meg tőlünk irgalmadat, Ábrahámért, a Te kedveltedért, és Izsákért, a Te szolgádért, és Izráelért, a Te szentedért.

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. (3-szor.)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Szentséges Háromság…

Uram irgalmazz. (3-szor.)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Mi Atyánk…

Mert Tied az Ország…

Ámin.

Kondákion

Uram irgalmazz. (40-szer.)

Akit minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádnak és dicsőítenek, Krisztus Isten, aki hosszantűrő, nagyirgalmú és igen könyörületes vagy, aki az igazakat szereted, és a bűnösöknek irgalmazol, és aki az eljövendő javak ígéretével üdvösség-re hívsz mindeneket, Temagad Urunk, fogadd el ebben az órában is a mi fohászkodásunkat, és vezéreld a mi életünket a Te parancsolataid szerint. Szenteld meg lelkünket, tedd tisztává testünket, igazítsd gondolatainkat, tisztítsd meg értelmünket, és szabadíts meg minket minden bánkódástól, bajtól és fájdalomtól. Végy körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő őrködésüktől oltalmazva és vezérelve, a hit egységére és a Te megközelíthetetlen dicsőséged ismeretére jussunk; mert áldott vagy mindörökkön örökké. Ámin.

Uram irgalmazz. (3-szor.)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Aki a Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Az Úr nevében adj áldást, atyánk.

P: Könyörülj rajtunk, Isten…

K: Ámin.

Felséges Urunk, Jézus Krisztus Istenünk, aki hosszantűrő voltál vétkezéseink iránt, és elvezettél minket eddig az óráig, amelyben az életetadó kereszten függve, a háládatos latornak előkészítetted a Paradicsomba való bemenetel útját, és haláloddal megsemmisítetted a halált, könyörülj rajtunk, bűnös és méltatlan szolgáidon. Mert vétkeztünk, és törvénytelenséget cselekedtünk, és nem vagyunk méltók arra, hogy fölemeljük szemeinket és az ég magasságára tekintsünk; mert elhagytuk a Te igazságosságod tját, és szívünk akarata szerint jártunk. Esedezünk azért a Te mérhetetlen jóságodhoz: szánj meg minket, Urunk, a Te irgalmasságod sokasága szerint, és üdvözíts minket, a Te szent nevedért, mert hívságban fogyatkoztak meg napjaink. Ragadj ki minket az ellenség kezéből, és bocsásd meg bűneinket, és öld meg testies gondolatainkat, hogy elvetvén az ó-embert, újba öltözzünk, és Néked éljünk, a mi Uralkodónknak és Gondviselőnknek; és így követvén a Te parancsolataidat, eljussunk az örök nyugalomra, ahol minden örvendezők lakoznak. Mert Te vagy, Krisztus Istenünk, a Téged szeretőknek valóban igaz örvendezése és vigassága, és Néked zengünk dicsőséget, a Te kezdet nélkül való Atyáddal és szentséges, jóságos és éltető Lelkeddel együtt, most és mindenkor és mind-örökkön örökké. Ámin.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Uram irgalmazz. (3-szor.) Adj áldást.

P: (Halottaiból feltámadt) Krisztus igaz Istenünk…

K: Ámin.