Szent Eucharisztia utáni hálaadó imák

1. ima (ismeretlen szerzőtől):

Hálát adok Néked, Uram Istenem, hogy nem taszítottál el engem, bűnöst, hanem arra méltattál, hogy Szentségeid részesévé legyek. Hálát adok Néked, hogy méltattál engem, méltatlant arra, hogy szeplőtelen és mennyei Adományaidban részesüljek. Embereket szerető Uralkodóm, aki miérettünk meghaltál és feltámadtál, aki lelkünk és testünk javára és megszentelésére nekünk ajándékoztad e félelmetes és életetadó Titkaidat, add, hogy legyenek ezek nékem is lelkem és testem gyógyulására, minden ellenség elhárítására, lelki szemeim megvilágítására, lelki erőm békeségére, megszégyeníthetetlen hitre, őszinte szeretetre, a bölcsesség teljességére, parancsolataid megtartására, isteni kegyelmed segedelmére és a Te Országodban való részesülésre; hogy megszentelésedben azok által megőrizve, mindenkor megemlékezzem a Te kegyelmedről, és többé ne magamnak éljek, hanem Tenéked, Uralkodónknak és Jótevőnknek. És így fejezvén be jelenvaló életemet az örök élet reményében, az örök nyugalomra jussak, ahol szüntelen az ünneplők hangja, és végtelen a gyönyörűsége azoknak, akik a Te orcádnak kimondhatatlan szépségét látják. Mert Te vagy, Krisztus Istenünk, a Téged szeretőknek igazi kívánsága és kifejezhetetlen örvendezése, és Téged dicsőít az egész teremtés mindörökké. Ámin.

2. ima (Nagy Szent Vazultól):

Uralkodó Krisztus Isten, örökkévalóság Királya és mindenek Teremtője, hálát adok Néked mindazokért a javakért, amelyeket nékem adtál, és a szeplőtelen és életetadó Titkaidban való részesülésért. Könyörgök pedig Hozzád, Jóságos és Emberszerető: őrizz meg engem a Te födeled alatt és szárnyaid árnyékában; és add nékem, hogy tiszta lelkiismerettel, utolsó lehelletemig részesüljek a Te megszenteléseidben, bűneimnek bocsánatára és az örök életre. Mert Te vagy az élet Kenyere, a megszentelés Forrása, a javak Adományozója, és Néked zengünk dicsőséget az Atyával és a Szent Lélekkel együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

3. ima (Metafrasztisz Simeontól):

Aki nékem a Testedet önként adtad eledelül, aki tűz vagy, mely égeti a méltatlanokat, ne égess meg engem is, óh én Teremtőm, de hatolj be tagjaimnak összetételébe, minden ízületeimbe, veséimbe s a szívembe. Égesd meg a töviseit minden vétkezéseimnek, lelkemet tisztítsd meg, szenteld meg a gondolataimat, erősítsd meg inaimat csontjaimmal együtt, világosítsd meg az öt alapérzékemet, és egész lényemet hassa át a Te félelmed. Mindenkor oltalmazz, őrizz és védelmezz minden lélekrontó cselekedettől és szótól. Tisztíts meg és moss meg, ékesíts fel engem, szépíts meg, tégy értelmessé és világosíts meg; tégy engem egyedül csak a Lélek hajlékává, és sohase legyek hajléka a bűnnek; hogy miként a Te házadat, a Szentség vétele által, mint a tüzet, úgy kerüljön engem minden gonosztevő és minden szenvedély. Szószólóim legyenek a Színed előtt minden szentek, a Testnélküliek minden seregei, a Te Előhírnököd és bölcs apostolaid, és még a Te tisztaságos szent Anyád is, akiknek imáit fogadd, könyörületes Krisztusom, és tedd a fény gyermekévé a Te imádódat. Mert Te vagy a mi lelkünknek, óh Jóságos, egyedüli fényessége és megszentelése, és Tenéked zengünk mindannyian méltóképen dicsőséget minden napon, mint Istennek és Uralkodónak.

4. ima (ismeretlen szerzőtől):

Jézus Krisztus Urunk Istenünk, szent Tested legyen nékem az örök életre, drága Véred pedig bűneim bocsánatára. Legyen nékem ez az Eucharisztia örömömre, egészségemre és örvendezésemre; és a félelmetes második eljöveteledkor méltass engem, bűnöst arra, hogy dicsőséged jobbján állhassak, a Te tisztaságos Anyádnak és minden szentjeidnek közbenjárásai által. Ámin.

5. ima (ismeretlen szerzőtől):

Szentséges Nagyasszony, Istennek Szülője, elsötétült lelkem világossága, reménységem, oltalmam, menedékem, vigaszom, vigasságom! Hálát adok Néked, amiért méltattál engem, méltatlant arra, hogy Fiad szeplőtelen Testének és drága Vérének részese legyek. Te, aki az igazi Világosságot szülted, világosítsd meg lelki szemeimet; aki a halhatatlanság Forrását magadban hordoztad, kelts életre engem, aki a bűnben halódom; irgalmas Istennek könyörületes Anyja, irgalmazz nékem, és kelts áhítatot és töredelmet a szívemben, és alázatosságot gondolataimban, és adj szabadulást képzeteim rabságából. És méltass engem arra, hogy utolsó lehelletemig elítéltetés nélkül fogadhassam a legtisztább Titkok megszentelését, lelkem és testem gyógyulására; és add nékem a megbánás és a bűnvallás könnyeit, hogy dicsérjelek és dicsőítselek Téged életemnek minden napjain. Mert áldott és dicsőített vagy mindörökké. Ámin.

6. ima (Istenfogadó Simeon imája):

Most bocsásd el, Uram, a Te szolgádat ígéreted szerint békeségben, mert látták szemeim a Te Üdvösségedet, amelyet minden népeknek szemeláttára készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására, és a Te népednek, Izráelnek dicsőségére.

(Triszágion)

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. (3-szor)
Dicsőség. .. most és mindenkor…
Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk. Urunk, könyörülj a mi bűneinken. Uralkodónk, bocsásd meg törvényszegéseinket. Szent, keresd fel és gyógyítsd meg a mi betegségeinket, a Te nevedért.
Uram irgalmazz. (3-szor)
Dicsőség… most és mindenkor…

(Az Úr imádsága)

Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

Pap:  Mert Tied az Ország és a hatalom és a dicsőség, az Atyáé és Fiúé és Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Diakónus: Ámin.

Aranyszájú Szent János Liturgiája után:

(Aranyszájú Szent János tropárionja)

Szájadnak kegyelme, mint tündöklő fáklya, ragyogta be a földkerekséget; elhintette a világban az önzetlenség kincseit, megmutatta nekünk az alázatosság fennköltségét. Aranyszájú János atyánk, aki igéddel neveltél, járj közre Krisztusnál, az Igénél és Istennél, hogy üdvözítse a mi lelkünket.
Dicsőség…

(Aranyszájú Szent János kondákionja)

A mennyekből nyerted az Isteni kegyelmet, és ajkaiddal mindenkit hódolatra tanítasz, a Háromságban egy Isten iránt, Aranyszájú János, boldogságos Szentünk. Méltóképen dicsérünk Téged, mert az isteni dolgokat megvilágító tanító vagy.
Most és mindenkor…

(Theotokion 2. h.)

Keresztények csalhatatlan oltalma, az Alkotóhoz való állhatatos közvetítője, ne vesd el a bűnösök könyörgő hangját, hanem igyekezz, mint jóságos, segítségünkre, kik híven kiáltjuk Hozzád: Légy gyors a közbenjárásban, és Siess az esedezésben, Istennek Szülője, ki mindenkor oltalmazod tisztelőidet.

Nagy Szent Vazul Liturgiája után:

(Nagy Szent Vazul tropárionja)

Szavad elterjedt az egész földön, amely befogadta a Te beszédedet, mellyel Istennek tetszően tanítottál; megvilágítottad a lények természetét, az emberek erkölcseit ékessé tetted. Királyi papságú szentéletű atyánk, esedezz Krisztus Istenhez, hogy ajándékozza nekünk az Ő nagy irgalmát.
Dicsőség…

(Nagy Szent Vazul kondákionja)

Megjelentél, mint az Egyház rendíthetetlen támasza, megadva minden halandónak az el nem vehető méltóságot, megpecsételve azt parancsaiddal, eget megjelentő Szent Vazul.
Most és mindenkor…

(Theotokion)

Keresztények csalhatatlan oltalma…

Előreszentelt Adományok Liturgiája után:

(Dialógus Szent Gergely tropárionja)

Ki a magasságból az Istentől nyertél isteni kegyelmet, dicsőséges Gergely, és az Ő ereje által erősíttettél meg, az Evangélium útján kegyeskedtél járni; amiért is megkaptad a Krisztustól a fáradságod bérét, boldogságos Szentünk. Hozzá könyörögj, hogy üdvözítse a mi lelkünket.
Dicsőség. ..

(Dialógus Szent Gergely kondákionja)

Követője lettél Krisztusnak, mint a pásztorok elöljárójának, Gergely atyánk, amikor a szerzetesek rendjét a mennyei akolhoz vezetted, és úgy tanítottad Krisztus nyáját az Ő parancsolataira; most pedig azokkal együtt örvendsz és vigadozol az égi hajlékokban.
Most és mindenkor…

(Theotokion)

Keresztények csalhatatlan oltalma.. .

Uram irgalmazz. (12-szer)

Aki a Keruboknál tiszteltebb, és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted; Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Dicsőség… most és mindenkor…
Uram irgalmazz. (3-szor)
Diakónus: Adj áldást.
Pap:  (Vasárnap: Halottaiból feltámadt) Krisztus igaz Istenünk, az Ő tisztaságos Anyjának, a szent, dicsőséges és dicséretes apostoloknak, szent atyánk, Aranyszájú Szent János, Konstantinápoly érsekének (vagy: Nagy Szent Vazul, Cezária érsekének; vagy: Dialógus Szent Gergely, Róma püspökének) és minden szenteknek közbenjárásai által, irgalmazzon nekünk és üdvözítsen minket, mint jóságos és embereket szerető.
Diakónus: Ámin.