Imák különböző alkalmakra

Ima az élőkért

Üdvözítsd, Uram, a Te szolgáidat (szülők, rokonok, elöljárók, jótevők és mindazok neve, akiknek egészségéért imádkozni akarsz) és minden igazhitű keresztényt, és adj nekik lelki és testi egészséget.

Ima az elhunytakért

Nyugosztald, Uram, elhunyt szolgáid – szüleim, rokonaim, jótevőim (nevek felsorolása) és minden igazhitű keresztény – lelkét, és bocsásd meg minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket, és ajándékozd nekik a Mennyek Országát.

Ima a betegekért

Mindenható Urunk, Szent Királyunk, Aki megbüntetsz, de nem pusztítasz el, Aki megerősíted az esendőket, felemeled az elesetteket, és gyógyulást adsz az ember testi gyötrelmeire; könyörgünk Hozzád, Istenünk, látogasd meg irgalmaddal beteg szolgádat (a nevét említjük), bocsásd meg neki minden szándékos és szándéktalan vétkezését. Igen, Uram, küldd le a mennyekből gyógyító erődet, érintsd meg a testét, csillapítsd a lázát, enyhítsd szenvedését és minden lappangó gyöngeségét, és légy a Te (a nevét említjük) szolgád orvosa, gyógyultan és teljes egészségben emeld fel őt betegágyából, a nyomorúság fekhelyéről; ajándékozd őt a Te Egyházadnak, hogy Néked tetsző módon szolgáljon és a Te akaratod teljesítse. Mert Te irgalmazhatsz nekünk és üdvözíthetsz minket, mi Istenünk, és Néked zengünk dicsőséget, az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Szülők imája gyermekeikért

Szent Atyánk, Örökkévaló Istenünk, Akitől minden békesség és jó származik! Könyörgök Hozzád a gyermekekért, akiket a Te jóságod ajándékozott nékem. Halhatatlan lelket ajándékozva, Te adtál nékik életet, és a Szent Keresztségben újjáalkottad őket, hogy a Te akaratod szerint éljenek és Isten Országának örököseivé váljanak. Őrizd meg őket a Te jóságodban életük végéig, szenteld meg őket a Te igazságoddal és a Te neved szenteltessék meg bennük.

Segíts nékem a Te kegyelmeddel, hogy a Te neved dicsőségére és felebarátaik hasznára neveljem őket. Add meg nékem az ehhez szükséges eszközöket: mind türelmet mind pedig erőt.

Uram, világosítsd meg őket a Te bölcsességed fényével, hogy teljes lelkükkel és teljes elméjükkel szeressenek Téged. Ültess szívükbe félelmet és irtózatot minden törvénytelenség iránt, hogy feddhetetlenül járják útjaikat. Ékesítsd fel lelküket tisztasággal, munkaszeretettel, hosszantűréssel, elégedettséggel és minden tisztességgel. Őrizd ajkukat igazságban, hogy minden rágalom, hazugság és hízelgés utálatos legyen előttük. Hintsd meg őket a Te kegyelmed harmatával, hogy gazdagodjanak erényekben és szentségben, és növekedjenek a Te jóakaratodban és az istenfélő emberek szeretetében. Add, hogy mindig velük legyenek őrangyalaik, hogy megőrizzék ifjúságukat a hiábavaló gondolatoktól, e világ csábító kísértéseitől és minden gonosz csapdától.

Ha valaha is vétkeznek Ellened, ne fordítsd el a Te orcádat tőlük, hanem légy hozzájuk könyörületes: ébressz szívükben töredelmet, és könyörületességed sokasága szerint töröld el vétkezéseiket; ne vond meg tőlük földi javaidat, hanem adj meg nekik minden szükséges dolgot a maga idejében, a boldog örökkévalóság elnyeréséhez is. Őrizd meg őket minden betegségtől, haragtól, veszedelemtől, bajtól és bánattól, és életük minden napján takard be őket a Te irgalmaddal.

Jóságos Istenem, könyörgök még Hozzád, adj vigasságot és örömet gyermekeimben, méltass arra, hogy velük együtt állhassak Eléd a Te Utolsó Ítéleted napján, és szégyenkezés nélkül és bizodalommal mondhassam: itt vagyok, Uram, én és a gyermekeim, akiket nékem adtál, hogy velük együtt dicsőítve a Te kimondhatatlan jóságodat és örök szeretetedet, magasztaljam a Te szentséges Nevedet, az Atyáét és Fiúét és Szent Lélekét mindörökké. Ámin.

Ima templomba való belépéskor

Öröm töltött el, amikor ezt mondták nekem: az Úr házába megyünk. Uram, a Te kegyelmed bőségéből lépek házadba, és szent templomodban a Te félelmedben leborulok. Uram, vezess engem igazságodban, ellenségeim miatt irányítsd Tefeléd utamat; hogy minden kísértést elkerülve dicsőíthesselek Téged, az egy Istenséget, az Atyát és Fiút és Szent Lelket, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Viszálykodók kibékítésére

Emberszerető Uralkodó, örökkévalóság Királya és javak Adományozója, Aki leromboltad az ellenségeskedés elválasztó falát és békességet ajándékoztál az emberi nemzetségnek, ajándékozz most is békét a Te szolgáidnak. Ültesd el bennük a Te félelmedet, erősítsd meg egymás iránti szeretetüket, olts ki minden viszályt, végy el minden kísértésből fakadó ellentétet. Mert Te vagy a mi békességünk és Néked dicsőséget zengünk, az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

A szeretetben való megerősödésért és minden gyűlölet és harag elhárításáért

Tropárion 4. hang

Aki apostolaidat a szeretet kötelékével fűzted egymáshoz, Krisztus, és bennünket, hűséges szolgáidat is ezzel a kötelékkel szorosan Magadhoz kötöttél, add meg nekünk, hogy parancsolataidat teljesíthessük, és képmutatás nélkül szeressük egymást, Isten Szülőjének közbenjárásai által, Egyedülvaló Emberszerető.

Kondákion 5. hang

Lobbantsd fel szívünkben a szeretet lángját Irántad, Krisztus Isten, hogy általa tüzet fogva szívünkből, elménkből, lelkünkből és teljes erőnkből megszerethessünk Téged, és felebarátunkat, mint önmagunkat, és parancsaidat megőrizve dicsőítsünk Téged, minden javak Adományozóját.

Könyörgés a Szent Liturgián az utazni készülőkért

A proszkomidián:

Urunk, Jézus Krisztus Istenünk, fogadd ezt az áldozatot … szolgá(i)d bűneinek bocsánatára és áldd meg az ő utazását (utazásukat), és mint egykor Tóbiás szolgádnak, küldd el számára (számukra) a béke angyalát, útitársat és vezetőt, megtartva, oltalmazva és sértetlenül megőrizve őt (őket) minden rossz támadástól, és békességben, egészségben, sikeresen vezesd vissza őt (őket), hogy ezzel is megdicsőüljön őbenne (őbennük) a Te hatalmas Neved.

A békességes ekténia „Hajózókért, úton levőkért” kezdetű könyörgése után:

Hogy könyörüljön … szolgáján (szolgáin) és bocsássa meg nekik minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket és áldja meg az ő utazásukat, könyörögjünk az Úrhoz.

Hogy küldje el számukra a béke angyalát, útitársat és vezetőt, megtartva, védelmezve és sértetlenül megőrizve őt (őket) minden rossz támadástól, könyörögjünk az Úrhoz.

Hogy takarja be és sértetlenül őrizze meg őt (őket) minden ellenséges támadástól és veszélytől, és épségben kísérje és vezesse vissza őt (őket), könyörögjünk az Úrhoz.

Hogy adjon számára (számukra) bűntelen és békés utazást, és sikeres, egészségben való visszatérést istenfélelemben és tisztességben, könyörögjünk az Úrhoz.

Hogy őrizze meg őket sértetlenül és bántatlanul minden látható és láthatatlan ellenségtől és a gonosz emberek rosszakaratától, könyörögjünk az Úrhoz.

Hogy áldja meg jó szándékukat, és kegyelmével tegye azt sikeressé, lelkük és testük számára hasznossá, könyörögjünk az Úrhoz.

Oltalmazz, üdvözíts, irgalmazz…

Szentséges, tisztaságos, fölöttébb áldott…

Mert Téged illet minden dicsőség, tisztelet és hódolat, az Atyát és Fiút és Szent Lelket, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Tropárion (A napi tropárionokkal és kondákionokkal együtt)

Te vagy az út és az igazság, Krisztus, küldd el most szolgáidnak, mint egykor Tóbiásnak, a Te angyalodat útitársként, és a Te dicsőégedre minden rossztól sértetlenül őrizd meg, és mindenben sikeresen tartsd meg őket: Isten Szülőjének imái által, Egyedülvaló Emberszerető.

Dicsőség …

Lukáccsal és Kleofással együtt mentél Emmauszba, Krisztus, légy társa most is a Te útra kelni szándékozó szolgáidnak, minden rossz támadástól megmentve őket, mert Te, Emberszerető, mindent megtehetsz, amit akarsz.

Most és mindenkor …

Keresztények csalhatatlan oltalma …

Prokimen 4. hang (A napi prokimen után)

Mondd meg nekem, Uram, az utat, amelyen járjak, mert Hozzád emeltem lelkemet.
Vers: Hozzád menekedtem, Uram, ments ki engem ellenségeim közül.

Apostoli olvasmány (A napi olvasmány után) (ApCsel 8, 26-40)

Azokban a napokban Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: „Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen.” Ő felkelt, és elindult. És íme, egy etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: „Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz.” Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: „Érted is, amit olvasol?” Erre az így válaszolt: „Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza?” És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az Írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: „Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét ki sorolhatná fel? Mert élete felvitetik a földről.” Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: „Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról vagy valaki másról?” Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: „Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem?” (Ezt mondta neki Fülöp: „Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet.” Ő pedig így válaszolt: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.”) Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján.

Alliluia ugyanazon a hangon
1. vers: Az Úr irányítja az ember lépteit és az Ő útjaira vágyik felettébb.
2. vers: Tárd fel az Úr előtt utadat és bízz Benne, Ő pedig megteszi.

Evangélium (A napi evangélium után) (Jn 14, 1-10)

Ezt mondta az Úr az Ő tanítványainak: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat.” Tamás erre így szólt hozzá: „Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?” Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt.” Fülöp így szólt hozzá: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!” Jézus erre ezt mondta: „Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg nekünk az Atyát? Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van?”

Könyörgés a “Mondjuk mindnyájan, teljes lelkünkből …” kezdetű ekténiában:

Aki az emberek lépteit igazgatod, Urunk, tekints le könyörületeddel … szolgáidra (szolgádra), és megbocsátva minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket, áldd meg jó szándékukat, irányítsd az utazás során kijöveteleiket és bejöveteleiket, buzgón könyörgünk Hozzád, hallgass meg és irgalmazz.

Aki Józsefet testvérei gonoszságától dicsőségesen megszabadítottad, Urunk, Egyiptomba vezetted, és jóságod áldásával mindenben sikeressé tetted; áldd meg most utazni készülő szolgáidat is, és tedd az ő útjukat zavartalanná és sikeressé, könyörgünk Hozzád, hallgass meg és irgalmazz.

Aki Izsáknak és Tóbiásnak kísérő angyalt küldtél, és így útjukat és visszatérésüket békéssé és sikeressé tetted; küldd el most is, Jóságos, a béke angyalát szolgáid számára, akikért könyörgünk, hogy vezesse őket minden jócselekedetre és mentse meg őket minden látható és láthatatlan ellenségtől, és minden gonosz támadástól, hogy egészségben, békében és sikeresen térjenek vissza a Te dicsőségedre, állhatatosan könyörgünk Hozzád, hallgass meg és irgalmazz.

Aki Lukáccsal és Kleofással együtt mentél Emmauszba, és a Te dicsőséges felismeréseddel boldogan vezetted vissza őket Jeruzsálembe, kegyelmeddel és isteni áldásoddal most is légy útitársa a Te szolgáidnak, akikért állhatatosan könyörgünk, és add, hogy mindenben a jóra törekedjenek a Te szentséges neved dicsőségére, egészséggel és sikerrel tartsd meg és vezesd vissza őket alkalmas időben, könyörgünk hozzád, nagylelkű Jótevőnkhöz, hamar hallgass meg és könyörületeddel irgalmazz.

Könyörgünk még azokért, akik e szent és tiszteletre méltó templomba gyümölcsöket hoznak…

Kinonikon

Vezess engem, Uram, a Te utadra, és a Te igazságodban fogok járni. Alliluia.

A pap az amvon mögötti imádság után a Királyi Ajtóban állva mondja:

Fejünket és térdünket töredelmes szívvel meghajtva könyörögjünk az Úrhoz.

Uram irgalmazz (3-szor)

Ima:
Urunk, Jézus Krisztus Istenünk, igaz és élő út, Aki jónak láttad, hogy együtt utazz Egyiptomba nevelőatyáddal, Józseffel és Tisztaságos Szűz Anyáddal, Aki Lukácsot és Kleofást is elkísérted Emmauszba; most is alázattal kérünk Téged, Szentséges Uralkodónk, utazz együtt kegyelmeddel e szolgáiddal is. Amint egykor Tóbiás szolgád számára őrző és vezérlő angyalt küldtél, megőrizve és megmentve őt a látható és a láthatatlan ellenség minden gonosz támadásától, és a Te parancsolataid megtartására tanítottad, békében, sikeresen és egészégben vezetted, és újra épségben és zavar nélkül hazavezérelted; add meg most a Te szolgáidnak is, hogy minden jó elhatározásukat Néked tetsző módon, sikerrel, a Te dicsőségedre vigyék véghez.
Mert Te irgalmazhatsz nekünk és üdvözíthetsz minket, és Néked zengünk dicséretet, a Te kezdetnélküli Atyáddal és Szentséges, Jóságos és Életetadó Lelkeddel együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

A pap ezután proszforát oszt a hívőknek, csókra nyújtja a keresztet, és meghinti az utazni szándékozókat szentelt vízzel, miközben ezt mondja:

Áldjon meg titeket az Úr a Sionon, és lássátok meg Jeruzsálem jóságát életetek minden napján, és vezesse a ti utatokat békében, Szent nevének dicsőségére. Ámin.

Ezután a pap elbocsátást mond.

Ima Irgalmas Szent Bonifáchoz az ivás szenvedélyétől való megszabadulásért

Óh, legszentebb Bonifác, a könyörületes Uralkodó irgalmas szolgája! Hallgasd meg a Hozzád menekülőket, akiket a borivás romlást hozó szenvedélye tart fogva, és ahogyan földi életedben sohasem tagadtad meg a segítséget azoktól, akik Hozzád folyamodtak, úgy most is mentsd meg ezeket a szerencsétlen teremtményeket (nevek).

Isteni bölcsességű Atyánk, egykor jégeső verte el szőlőskertedet, és Te, hálát adva Istennek, elrendelted, hogy a megmaradt néhány fürtöt préseljék ki, és hívják meg a szegényeket. Ezután kezedbe véve az új bort, cseppenként szétöntötted a püspökségben található edényekbe, és Isten, Aki teljesíti az irgalmasok kérését, nagyszerű csodát tett: a présben megsokasodott a bor és a szegények megtöltötték edényeiket. Óh, Istennek Szent Főpapja! Ahogyan a Te imáidra megsokasodott a bor a templom szükségleteire, és a szegények és szerencsétlenek hasznára, úgy Te, Boldogságos, csökkentsd most a bort ott, ahol kárt okoz, mentsd meg a hozzá fűződő szenvedélytől azokat, akik átadták magukat a borivás szégyenletes szenvedélyének (nevek), gyógyítsd ki őket e súlyos betegségből, szabadítsd meg az ördögi kísértéstől, erősítsd meg őket, erőtleneket. Adj nekik, gyengéknek, kitartást és erőt, hogy sikeresen legyőzzék ezt a kísértést, vezesd vissza őket az egészséges, józan élethez, irányítsd őket a fáradozás útjára, oltsd be őket a józanság és a lelki éberség felé való igyekezettel. Segíts nekik, Istennek szolgája, Szent Bonifác, és amikor a bor utáni szomjúság égetni kezdi torkukat, oltsd el pusztító vágyukat, frissítsd fel ajkukat mennyei hűvösséggel, és világosítsd meg szemeiket. Helyezd lábaikat a hit és a remény sziklájára, hogy elhagyva testi szenvedélyüket, amely az Isten Országából való kizáratást vonja maga után, megerősödjenek az istenfélelemben, és méltóvá váljanak arra, hogy életüket tisztességgel és békességben fejezhessék be, és a Dicsőség Végtelen Országának örökkévaló fényében méltóképpen magasztalják a mi Urunkat Jézus Krisztust, az Ő kezdet nélkül való Atyjával és szentséges és életetadó Lelkével együtt mindörökké. Ámin.

Ima Boldogságos Pétervári Szent Xénia anyánkhoz

Óh, Legboldogságosabb Szent Anyánk, Xénia! Aki a Magasságos oltalma alatt lakozol, és akit ismer és megerősít Istennek Anyja, aki éhséget és szomjúságot, hideget és forróságot, megaláztatást és üldözést szenvedtél el, megkaptad a lélekbelátás és a csodatevés ajándékát és a Mindenható hajlékában nyugszol! Szent Egyházunk most mint jó illatú virágot dicsőít Téged. Eltemettetésed helyén állunk, a Te szent ikonod előtt, és Hozzád könyörgünk, mint élőhöz, aki velünk vagy: fogadd a mi könyörgésünket és vidd őket az irgalmas szívű Mennyei Atya trónusa elé, mivel bizodalmad van Őhozzá; a hozzád folyamodók számára kérj örök üdvösséget, jó cselekedeteinkre és szándékainkra bőséges áldást, minden bajtól és bánattól való szabadulást. Szent imáiddal járj közben legirgalmasabb Megváltónknál értünk, méltatlanokért és bűnösökért. Boldogságos Szent Anyánk, Xénia, segíts bennünket, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség fényével megvilágosodjanak és a Szent Lélek ajándékának pecsétjével megjelöltessenek; hogy fiainkat és leányainkat hitben, tisztességben és istenfélelemben nevelhessük, és hozzásegíthessük őket a sikeres tanuláshoz. Gyógyítsd meg a betegeket és szenvedőket; a házasoknak küldj szeretetet és egyetértést; a szerzeteseket méltasd arra, hogy az aszkézis útján jól küzdjenek, és óvd meg őket a gyalázattól; a papokat erősítsd meg a Szent Lélek erejében, népünket és országunkat őrizd meg békében és nyugalomban; esedezz azokért, akik haláluk órája előtt nem részesülhettek Krisztus Szent Titkaiban. Te vagy a mi bizodalmunk és reménységünk, gyors közbenjárónk és szabadítónk, néked zengünk hálát és veled együtt dicsőítjük az Atyát és Fiút és Szent Lelket, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Ima Szentéletű Szergij radonyezsi csodatévőhöz

Ó, megszentelt fő, szentéletű és Istenhordozó Szergij atyánk, aki imáiddal, Isten iránti hiteddel és szereteteddel és szíved tisztaságával lélekben már a földön a Szentséges Háromság hajlékába költöztél, aki arra lettél méltóvá, hogy az angyalokkal társalogj és Istennek Szentséges Szülőjével találkozz, és csodatévő kegyelmi ajándékban részesültél, majd elhagyván a földieket Istenhez még közelebb kerültél és a Mennyei Hatalmakhoz csatlakoztál, de szerető lelkeddel nem távoztál el tőlünk, mert szent ereklyéidet mint kegyelemmel teli és túlcsorduló edényt itt hagytad nekünk! Mivel nagy bizodalmad van a Nagyirgalmú Úrhoz, esedezz, hogy üdvözítse szolgáit, kik az Ő benned lakozó kegyelmében hisznek, és szeretettel hozzád folyamodnak. Imáiddal küldj számunkra a mi kegyes Istenüktől mindenféle jót kinek-kinek a szüksége szerint: a hit szeplőtelen megtartását, városaink megszilárdítását, a világnak békét, éhínségtől és pusztító járványoktól való megmenekülést, az idegenek támadásától oltalmat, a bánkódóknak vigasztalást, a betegeknek gyógyulást, az elesetteknek új élet kezdetét, a tévelygőknek visszatérést az igazság és az üdvösség útjára, az önmegtartóztatásban élőknek megerősítést, a jót cselekvőknek előrehaladást és áldást a jótettekre, a gyermekeknek nevelést, az ifjaknak utat mutató tanítást, a tudatlanoknak észre térést, az árváknak és az özvegyeknek támaszt, e mulandó életből az örökkévalóságba távozóknak jó felkészülést és a szentségekben való részesülést, az eltávozottaknak lelkük nyugalmát  a boldog életben, és közbenjáró imáiddal tégy mindnyájunkat méltókká arra, hogy az Utolsó Ítélet napján megmeneküljünk a bal oldalon állók sorsától, hogy a jobb oldaliakhoz csatlakozhassunk, és meghallgassuk majd Krisztus Urunk áldott hangját: “Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot.” Ámin.

Szent Ambrus milánói püspök imádsága a Szent Eucharisztiát magukhoz venni készülő világi hívek számára

Igaz Főpapunk, Jézus Krisztus, aki önmagadat ajánlottad fel az Isten Atyának a Kereszt oltárán a mitőlünk, bűnösöktől érinthetetlen, tiszta áldozatként, és aki a Testedet eledelül és Véredet italul nekünk adtad, aki ezt a misztériumot a  Szent Lélek erejére bíztad, ezt mondván: Ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre, könyörgök a Te drága Véred, üdvösségünk nagy ára által, könyörgök a Te gyönyörűséges és elmondhatatlan szeretetedért, amellyel minket, méltatlanokat annyira szerettél, hogy lemostad bűneinket tulajdon Véreddel. Tégy engem, Uram Jézus Krisztus, a Te kegyelmeddel olyanná, hogy mindenkor higgyem, értsem, érezzem e titok magasztosságát, és szilárdan megtartsam, mondjam és gondoljam a Hozzád méltó és az én lelkem számára hasznos dolgokat. Hatoljon a szívembe a Te jóságos Lelked, aki hangtalanul is szól, és  elmond minden igazságot megannyi titokzatosságról, amelyek ilyen mélyre hatnak és amelyeket isteni fátyol takar. Tisztítsd meg szívemet a szennyes, undok, hívságos és kártékony gondolatoktól. Végy engem körül a szent angyalok hűséges oltalmával és azok erős sokaságával, hogy a minden jók ellenségei megszégyenülten meneküljenek e nagy misztérium és a Szent Angyalod karja elől. Távoztasd el Krisztusom, éntőlem és minden szolgáidtól a gőgösség, hiúság, irigység, harag, paráznaság, tisztátalanság, hitetlenség és káromlás szellemét, hogy megszégyenüljenek üldözőink és elpusztuljanak azok, akik a mi elpusztításunkra törekednek.

Mennyei Hatalmak Királya, tisztaságot és erényeket szerető Isten, a fentről való  áldásod harmatával oltsd el testemben a  szenvedélyek lángját, hogy a lélek és a test teljes tisztasága a Te egyéb adományaiddal együtt éljen énbennem, s így  szennyezetlen testtel és tiszta szívvel fogadhassam a dicséret áldozatát szívem nagy töredelmével, könnyeim hullajtásával, oly nagy tisztelettel és félelemmel, a test és a lélek olyan tisztaságával, amilyennel ezt  a mennyei, isteni felajánlást fogadni kell, mert  általa a Te valóságos Testedet és Véredet vesszük  magunkhoz, amikor is a fentiek a lentiekkel egyesülnek, jelen vannak különös módon az angyalok, és a papok által bemutatott áldozatban csodálatosan és kimondhatatlanul Temagad vagy a  Felajánlott. Hiszen kicsoda is lenne képes mindezt méltóképpen véghezvinni, ha nem Te, mindenható Uram, aki a felajánlót erre méltóvá teszed? Tudom, és valóban tisztában vagyok vele, és megvallom a Te könyörületednek, hogy bűneim sokasága és számtalan vétkezésem miatt nem vagyok méltó ilyen nagy titok elé járulni,  de azt is tudom és teljes szívemből hiszem és szájammal vallom, hogy egyedül Te mégis képes vagy erre méltóvá tenni engem, aki törvénytelenségek közt fogantattam és születtem, és megtisztítani engem. Ezért a mindenhatóságodért könyörgök Hozzád: engedd meg nekem, bűnösnek, hogy ezt a mennyei áldozatot félelemmel és rettegéssel, tiszta lelkiismerettel, könnyek ontásával, lelki örömmel és isteni örvendezéssel magamhoz vegyem, hogy megérezze elmém a Te eljöveteled gyönyörűségét, nemkülönben angyalaid sokaságát körülöttem.

Mert én, Uram, megemlékezve megváltó szenvedéseidről, bár méltatlan vagyok, odajárulok Oltárod elé, hogy befogadjam a Tőled hagyományozott áldozatot, melyet azért alapítottál, hogy emlékeztessen Téged a mi üdvözítésünkre. Eléd állítom tehát, Uram, ha kegyeskedsz irgalmasan reátekinteni, az emberek bánkódásait, a raboskodók sóhajtásait, a szegények szenvedéseit, az utazók szükségleteit, a betegek fájdalmait, az öregek gyöngeségeit, a kisdedek sírásait, a szüzek fogadalmait, az özvegyek imáit és az árvák bánatát.  Mert Te mindeneknek irgalmazol, és semmit sem vetsz meg az Általad teremtettek közül. Emlékezz meg arról, hogy milyen a mi lényünk, hiszen Atyánk vagy. Ne haragudj meg reánk nagyon, se könyörületes kebledet ne zárd el előlünk, Urunk, hiszen nem a mi igazságunk tudatában árasztjuk imádságainkat a Te színed elé, hanem a Te könyörületedben bízva. Vedd el tőlünk  törvénytelenségeinket , Urunk, és a Te Szent  Lelked lángjával hamvaszd el bennünk őket kegyelmesen; vedd ki testünkből a kőszívünket, és hűs szívet adj nekünk, amely fél, szeret, tisztel Téged és Belőled táplálkozik. Kérjük, Urunk, a Te könyörületedet, tekints fényességes orcáddal kegyelmesen a Te örökségedre, amely a Te szent neved szolgálatára készül, és ne vesd el egyikünk imádságát, egyikünk kérelmét sem. Te taníts meg minket úgy imádkozni, hogy kész légy meghallgatni bennünket és teljesíteni kéréseinket.

Könyörgünk Hozzád, Szent Atyánk, az elhunyt hivők lelkéért, hogy az áhítatnak ez a nagy misztériuma legyen nekik szabadulásukra, üdvösségükre, nyugodalmukra és örökkévaló örvendezésükre. Én Uram Istenem, legyen ma nekik teljes és tökéletes vigasztalásuk Tőled, az igaz és élő kenyértől, amely a mennyből szállt alá, hogy életet adjon a világnak, a Te szent Testedtől, a szeplőtelen Báránytól, aki elveszi a világ bűneit. Itasd meg őket jóságod árjával, amely a Kereszten átszúrt oldaladból ömlött ki, hogy ettől felbuzdulva örvendezzenek a Te szent dicséretedben és dicsőségedben.

Könyörgök, Hozzád, Uram, a Te Tested és Véred misztériumáért, amellyel templomodban mindig táplakozunk és megitatunk, megtisztulunk, megszentelődünk és átistenülünk, hogy a Te erőd által megerősödve, jó lelkiismerettel közeledve az oltárodhoz, ezeket a mennyei szentségeket életre és üdvösségre vegyem magamhoz a Te szent igéd szerint: A Kenyér, melyet Én adok, az az Én Testem, melyet a világ életéért adok; aki azt eszi, élni fog Énérettem. Óh legédesebb Kenyér, gyógyítsd meg szívem ajkait, hogy megérezzék énbennem a Te szereteted gyönyörűségét; orvosold minden gyengeségemet, hogy Rajtad kívül semmilyen szépséget ne kívánjak. Óh , tisztaságos Kenyér, minden édesség és jóillat teljessége, hatolj a szívembe és illatod édességével töltsd el lelkem belsejét. Veled táplálkoznak bőségesen az angyalok a mennyben, lakjon jól Veled a jövevény ember is a földön. Óh, szent Kenyér,  élő  Kenyér, kívánatos Kenyér, amely a mennyből szállsz alá és életet  adsz a  világnak, költözz a szívembe és tisztíts meg engem a test és a lélek minden szennyfoltjától; költözz be lelkembe, megtisztítva azt kívülről és belülről, és légy lelkem mindenkori oltalma, testem egészsége. Hárítsd el a reám támadókat, hogy meneküljenek a Te színed elől gyűlölőim, és hogy Tőled oltalmazva, Veled menjek át az örökkévaló Országodba, ahol már nem rejtve, hanem szemtől szembe láthatlak Téged, amikor átadod az uralmat Istennek és Atyának, hogy Isten legyen minden a mindnekben. Most még éhezem és szomjúhozom, de akkor majd jóllakom, amikor is megjelenik nekem a Te dicsőséged, amelyben uralkodsz az Atyával és a Szent Lélekkel együtt mindörökké. Ámin.

Ima Szentéletű Novotorzsoki Efrémhez

Szent atyánk, nagy és csodás csodatévő, Efrém atyánk, alázattal esedezünk Hozzád, gyors segítőnkhöz, Aki imáiddal állhatatosan közbenjársz érettünk, és imádsággal kérünk Téged, ne hagyj el bennünket, bánkódókat, akiket sok bűn terhel. Ne hagyj segítséged és áldott közbenjárásod nélkül, ne feledkezz meg rólunk, gyermekeidről, Szentséges atyánk, hanem szüntelenül emlékezz meg rólunk a Szentséges Háromság trónusa előtt mondott mennyei és kedves imáidban, ahol angyalokkal és minden szentekkel együtt állsz és látod minden szükségünket és bajainkat, mert szenvedélyek háborgatnak és nincs bennünk bizodalom az Alkotóhoz, hogy bocsánatért és üdvösségért esedezzünk Hozzá. Ezért Hozzád menekedünk, Aki kegyelmet kérsz nékünk az Úrtól, és Általad bízunk Isten kegyelmében, hogy a Mindenható megbocsátja vétkeinket, és örökösei leszünk az örök üdvösségnek, hogy dicsőítsük és énekeljük az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nagyságát, kegyelmét és emberszeretetét, és a Te atyai közbenjárásodat, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Kánon az Őrangyalhoz

Tropárion 6. hang

Istennek Angyala, én Szent Őrizőm! Őrizd életemet Krisztus Istenünk félelmében, hajtsd értelmemet az igazság útjára, sebezd meg lelkemet a mennyei szeretettel, hogy a Te vezetéseddel megkapjam Krisztus Istentől a nagy irgalmat.
Dicsőség… Most és mindenkor…
Theotokion: Szent Úrnőnk, Krisztus Istenünk Anyja, aki a mindenek Teremtőjét felfoghatatlan módon szülted, Őrangyalommal együtt szüntelenül kérd az Ő kegyelmét, hogy üdvözítse szenvedélyekkel teljes lelkemet, és adja meg nékem a vétkek bocsánatát.

1. óda

Irmosz: Énekeljünk az Úrnak, aki átvezette népét a Vörös Tengeren, mert egyedül dicsőségesen megdicsőíttetett.
(Jézushoz elővers:)  Legédesebb Jézus üdvözíts engem!
Üdvözítő, méltass engem, a Te szolgádat, hogy méltóképpen dicsérjem és magasztaljam a testnélküli angyalt, az én vezérlőmet és őrizőmet.
(Elővers az Őrangyalhoz:) Istennek Angyala, én szent Őrizőm, esedezz Istenhez érettem!
Egyedül én vagyok, aki most is tudatlanságban és restségben tétlenkedem, én Vezérlőm és Őrizőm, ne hagyj engem elveszni.
Dicsőség…:
A Te imáiddal hajtsd az én szívemet Isten parancsainak teljesítésére, hogy így megkapjam Tőle a vétkek bocsánatát, és esedezem hozzád, vezérelj engem gonoszságaim meggyűlölésére.
Most és mindenkor…
Theotokion: Tisztaságos Szűz, Őrangyalommal együtt esedezz a Jótevőhöz értem, a Te szolgádért, és vezérelj engem a Te Fiad, az én Teremtőm parancsainak teljesítésére.

3. óda

Irmosz: Te vagy erőssége a Hozzád menekedőknek Urunk, Te vagy a világossága a sötétségben lévőknek, és Téged magasztal az én lelkem.
Minden gondolatomat és a lelkemet Hozzád emelem, én Őrizőm, Te szabadíts meg engem az ellenség minden támadásától.
Sanyargat és gyötör az ellenség, és folyton saját akarata teljesítésére kényszerít, de Te, én Vezérlőm, ne hagyj engem elveszni.
Dicsőség…:
Add, hogy hálaadással és buzgalommal énekeljek Istenhez, a Teremtőhöz és Hozzád, Jóságos Őrangyalomhoz; Szabadítóm, ments meg az engem gyötrő ellenségtől.
Most és mindenkor…:
Theotokion: Tisztaságos, gyógyítsd meg lelkem súlyosan beteg sebeit; űzd el a folyton ellenem küzdő ellenségeket.

Kathizma, 2. hang

Lelkem szeretetével kiáltok Hozzád, lelkem Őrizője, Szentséges Angyalom! Takarj be, és oltalmazz engem mindenkor a gonosz csapdáitól, vezérelj a mennyei élet felé, értelmessé téve, megvilágosítva és megerősítve engem.
Dicsőség… most és mindenkor…
Theotokion: Istennek Szülője, Tisztaságos Hajadon, Aki mag nélkül szülted a mindenek Urát, Őhozzá esedezz az én Őrangyalommal együtt, hogy szabadítson meg minden értetlenségtől, és adjon az én lelkemnek szívbéli töredelmet és világosságot, és a vétkektől való megtisztulást, mert egyedül Te vagy gyors Közbenjáró.

4. óda

Irmosz: Meghallottam, Uram, gondviselésednek titkát, megértettem cselekedeteidet, és megdicsőítettem a Te Istenségedet.
Könyörögj az emberszerető Istenhez, én Őrizőm, és ne hagyj el engem, hanem mindenkor őrizd életemet békességben, és adj biztos üdvösséget.
Mint közbenjárót és életem védelmezőjét kaptalak Téged Istentől, Szent Angyalom. Esedezem Hozzád, ments meg engem minden bajtól.
Dicsőség…:
A Te szentségeddel tisztíts meg engem tisztátalanságomtól, és add, hogy a Te imáid által távol maradjak a gonosz minden mesterkedésétől, és a dicsőség részese legyek.
Most és mindenkor…:
Theotokion: Zavart vagyok a körülöttem lévő gonoszságtól, óh Tisztaságos. Hamar szabadíts meg tőlük, mert egyedül Hozzád menekedem.

5. óda

Irmosz: Hajnali éneket ajánlunk fel Néked, Urunk, üdvözíts minket, mert Te vagy a mi Istenünk, Rajtad kívül mást nem ismerünk.
Bizodalmad lévén Istenhez, én Szent Őrizőm, esedezz Hozzá, hogy mentsen meg engem a gyötrő gonosztól.
Fénylő fényesség, fényesen fényesítsd be az én lelkemet, én Vezérlőm és Őrizőm, Istentől kapott Angyalom.
Dicsőség…:
Istennek Angyala, úgy őrizz engem, aki a bűn terhétől kimerülten alszom, mintha virrasztanék, és a Te imáiddal kelts fel engem az Úr dicsőítésére.
Most és mindenkor…:
Theotokion: Mária, Nagyasszony, Istennek érintetlen Szülője, hívők reménysége, törd le az ellenség dicsekvését, és örvendeztesd meg a Téged dicsérőket.

6. óda

Irmosz: Nagyirgalmú Krisztus Istenünk, adj nekem fénylő ruhát, Te, Aki mint köntöst magadra öltötted a fényességet.
Szabadíts meg minden támadástól, és ments meg a bánattól, könyörgök hozzád, Szent Angyalom, Istentől kapott jóságos Őrizőm.
Töltsd el értelmemet fényességgel, óh Jóságos, és világosíts meg engem, könyörgök Hozzád, Szent Angyalom, és add, hogy mindig a hasznosra gondoljak.
Dicsőség…:
Csendesítsd le a szívemben dúló vihart, és erősíts meg a jóban való virrasztásra, én Őrizőm, és különleges módon vezérelj engem az élet csendessége felé.
Most és mindenkor…:
Theotokion: Benned lakozott az Isten Ige, Istennek Szülője, és mennyei lépcsőként mutatott fel Téged az embereknek, Általad szállt le hozzánk a Magasságos.

Kondákion 4. hang

Mutasd meg nékem irgalmadat Istennek Szent Angyala, én Őrizőm, és ne távozz el tőlem, a tisztátalantól, hanem világosíts meg engem a megközelíthetetlen világossággal, és tégy méltóvá a Mennyek Országára.
Ikosz: A sok bűntől lealacsonyodott lelkemet, te, Szent Elöljáróm, méltasd a kimondhatatlan mennyei dicsőségre, és Isten testnélküli seregeivel való éneklésre. Irgalmazz nékem és őrizz meg engem, lelkemet világosítsd meg jó gondolatokkal, hogy a Te dicsőséged által gazdagodhassak, én Angyalom. Tipord el az ellenem gonoszat forraló ellenségeket, és tégy engem méltóvá a Mennyek Országára.

7. óda

Irmosz: A Júdeából jött ifjak egykor, eltaposták Babilonban a Háromság hitével a kemencének lángját, így énekelve: Atyáinknak Istene, áldott vagy.
Légy hozzám irgalmas, és könyörögj Istenhez, Úrnak Angyala, mert egész életemben Te vagy közbenjáróm, vezérlőm és őrizőm, akit Isten örökre nékem ajándékozott.
Szent Angyalom, ne engedd, hogy a lator megölje az úton haladó nyomorult lelkemet, kit Isten tisztán adott át néked, hanem vezesd őt a bűnbánat útjára.
Dicsőség…:
Elővezetem gonosz gondolataimtól és tetteimtől teljesen megszégyenült lelkemet, de Te, én Elöljáróm, siess és adj nekem gyógyulást a jó gondolatok által, hogy mindig a helyes útra térjek.
Most és mindenkor…:
Theotokion: A Magasságos Egylényegű Bölcsessége! Istennek Szülője által töltsd el bölcsességgel és isteni erővel mindazokat, akik hittel kiáltják: áldott vagy, Atyáinknak Istene.

8. óda

Irmosz: A mennyek Királyát, kit dicsérnek az angyalok seregei, dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké.
Jóságos Angyalom, Isten Küldöttje! Biztosítsd a Te szolgád életét, és soha ne hagyj el engem.
Boldogságos! Téged, a jóságos Angyalt, lelkem vezérlőjét és őrizőjét mindörökké dicsőítem.
Dicsőség…:
Légy menedékem és védelmezőm azon a napon, amelyen minden ember megméretik, amelyen tűzzel próbálnak meg minden tettet, jót és gonoszat.
Most és mindenkor…:
Theotokion: Istennek Örökszűz Szülője, légy nékem, a Te szolgádnak segítőm és révpartom, és engedd, hogy részesüljek a Te uralkodásodban.

9. óda

Irmosz: Valóban Isten Szülőjének vallunk meg Téged, Tiszta Szűz, kik Általad megmenekültünk, és a testnélküli seregekkel magasztalunk Téged.
(Jézushoz:) Irgalmazz nékem, én egyetlen Üdvözítőm, mert irgalmas és könyörületes vagy, és tégy engem az igazak gyülekezetének tagjává.
Az Úr Angyala! Ajándékozd nékem, hogy mindenkor jót és hasznosat gondoljak és cselekedjek. Adj erőt a betegségben, és tisztíts meg engem általa.
Dicsőség…:
Bátorságod lévén a Mennyei Királyhoz, kérd Őt a többi testnélküli seregekkel együtt, hogy könyörüljön rajtam, nyomorulton.
Most és mindenkor…:
Theotokion: Nagy bátorságod lévén, óh Szűz, a Belőled megtestesült iránt, szabadíts ki engem a bilincsekből, és a Te imáid által add nekem bűneim bocsánatát és az örök életet.

Ima a Szent Őrangyalhoz

Krisztusnak Szent Angyala! Leborulva esedezem Hozzád, én Szent Őrizőm, akit én, bűnös, a Szent Keresztségben testem és lelkem őrzésére kaptam. Restségemmel és gonosz szokásaimmal megharagítottam a Te tisztaságos világosságodat, és elüldöztelek magamtól mindenféle utálatos tettel: hazugsággal, rágalmazással, irigységgel, ítélkezéssel, engedetlenséggel, szeretetlenséggel és haragtartással, pénzimádással, paráznasággal, indulatossággal, fösvénységgel, mértéktelen evéssel, bőbeszédűséggel, gonosz és ravasz gondolatokkal és gőggel, minden testi vágy kielégítését szolgáló akarattal. Óh, az én gonosz hajlamom, amilyen még az oktalan állatokban sincs. Hogy vagy képes rám tekinteni, hogyan tudsz a közelembe jönni, Krisztusnak Angyala? Milyen szemekkel nézel majd rám, aki mélységesen belesüllyedtem förtelmes tetteimbe. Hogyan leszek képes bocsánatot kérni keserű, gonosz és ravasz tetteimért, amelyeket éjjel és nappal és minden órában elkövetek. De leborulva esedezem Hozzád, én Szent Őrizőm, könyörülj rajtam, a Te bűnös és méltatlan szolgádon,(név), a Te szent imáiddal légy segítőm és pártfogóm a gonosz ellenséggel szemben, és minden szentekkel együtt tégy engem a Mennyek Országának tagjává mindörökké. Ámin.