Evchologion

Új templom vagy imádságos hely megáldása és megszentelése, amennyiben pap végzi

 

Mivel nincs lehetőség rá, hogy a főpap mindig és mindenhol jelen legyen, ahol templomot szentelnek, és hogy az Isten dicsőségére emelt új templomok sokáig ne maradjanak használaton kívül, a püspök áldását adja és elküldi az antimenziont, amely a még fel nem szentelt oltárasztallal ellentétben teljesen meg van szentelve, hogy rajta mutassák be az isteni vértelen áldozatot, amíg a főpap a templomot teljesen fel nem szenteli.

A főpap által megbízott pap – protoierej vagy lelkész – összehívja a környéken szolgáló paptársait, és előző este kis vecsernyét tartanak, majd szokásos est-hajnali istentiszteletet a templom névadó szentjének (címünnepének) tiszteletére. Reggel a Szent Liturgia előtt a megbízott pap elmegy a templomba, és miután a többi pappal együtt epitrachiliont és feloniont ölt, elvégzik a Kis Vízszentelés szertartását. A szertartást a templom előtt vagy a templom előterében végzik, ahol előzőleg egy szépen letakart asztalra az antimenziont, az Evangéliumot, a keresztet és egy edényben a vizet helyezték. Ez idő alatt a templomban nem tartózkodik senki sem, az oltárasztal és az előkészületi asztal pedig nincs befedve. A Kis Vízszentelés elvégzése után körmenetet végeznek a templom körül, melynek során a kereszten kívül semmit sem visznek. Közben a templom lítiai sztichiráit vagy irmoszait éneklik. Az ELÖLJÁRÓ PAP szentelt vízzel meghinti a templom mind a négy oldalát, ezekkel a szavakkal:

50. zsoltár (9):

Hints meg engem izsóppal és megtisztulok; moss meg engem és a hónál fehérebb leszek! Az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében. Ámin.

Miután egyszer megkerülték a templomot, megállnak annak kapuja előtt.

DIAKÓNUS:

Könyörögjünk az Úrhoz.

PAPSÁG:

Uram irgalmazz.

Az ELÖLJÁRÓ PAP olvassa a következő imát:

Urunk Istenünk, a mi Szentséges Nagyasszonyunk, Istennek Szülője és Örökszűz Mária és Szent N. (akinek a templomot szentelik), és minden szentjeid imái által, vezesd a Te méltatlan szolgáid kezét, és méltass minket arra, hogy mindenben kedvében járjunk a Te jóságodnak, mert hiszen Te papjaidnak olyan mindenki másét felülmúló kegyelmet adtál, hogy mindent megkapjanak, amit a Te nevedben méltó és tökéletes módon kérnek, és hogy mindaz, amit megtesznek, olyan legyen, mintha Te magad tetted volna meg. Ezért állhatatosan és alázattal kérünk, és a könyörgünk Hozzád: mindazt, amit felkeresünk, keresd fel Te is, mindazt, amit megáldunk, áldd meg Te is, és add, hogy a mi bemenetünkkel együtt legyen meg a szent Angyalok bemenete, akik velünk együtt szolgálnak Néked, és velünk együtt dicsőítik a Te jóságodat, akik minden ördögi sereget megfutamítanak, és vezetik a mi kimeneteleinket és bejöveteleinket, a Te parancsolataid teljesítésére. Mert Te cselekszel mindeneket a mi lelkünk üdvösségére, és Néked dicsőséget zengünk, a Te egyszülött Fiaddal és a Te szentséges, jóságos és éltető Lelkeddel együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

KÓRUS:

Ámin.

Rögtön utána az ELÖLJÁRÓ PAP jobbjával kereszt alakban megáldja a templomkaput, e szavakkal:

Az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében, lépjünk be békességben.

Kinyitja az ajtót, belép a templomba, miközben a PAPSÁG ezt mondja:

Az Úr nevében.

Rögtön utána éneklik a következő tropáriont:

(8. hang) Amiképen Zákeus házának üdvössége lettél, Krisztus, midőn abba beléptél, úgy most is, a Te felszentelt szolgáidnak és a velük járó angyalaidnak bejövetelével, ajándkozz békességet ennek a templomnak, és áldd meg azt kegyelmesen és üdvözítsd és világosítsd meg a mi lelkünket.

Az ELÖLJÁRÓ PAP meghinti szentelt vízzel az egész templomot és az egész oltárt, miközben ezt mondja:

50. zsoltár (9):

Hints meg engem izsóppal és megtisztulok, moss meg engem és a hónál fehérebb leszek! Az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében. Ámin.

Miután befejezte a templom és az oltár meghintését, a papság pedig az éneklést, megállnak a Királyi Ajtó előtt, az ELÖLJÁRÓ PAP pedig elmondja a szokásos kezdést.

Áldott a mi Istenünk, mindig most és mindenkor és mindörökkön örökké.

PAPSÁG (mindnyájan együtt éneklik):

Ámin.

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, Aki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden javak kincsestára és az élet adományozója, jöjj és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennyfolttól, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket.

Majd olvasva:

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk. Urunk, könyörülj a mi bűneinken. Uralkodónk, bocsásd meg törvényszegéseinket. Szent keresd fel és gyógyítsd meg a mi betegségeinket, a Te Nevedért.

Uram irgalmazz. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Mi Atyánk, Ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

PAP:

Mert Tied az Ország és a hatalom és a dicsőség, az Atyáé és Fiúé és Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Rögtön utána:

122. zsoltár

Örvendeztem, midőn mondották nékem: az Úr házába megyünk. Ott álltak lábaink tornácaidban, Jeruzsálem. Jeruzsálem, mely úgy épült, mint jól egybeszerkesztett város. Oda mentek fel a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, bizonyságul Izráelnek, az Úr nevének megvallására. Mert ott ültek az ítélőszékek, Dávid házának székei. Békességet kérjetek Jeruzsálemre, és boldogok legyenek, akik szeretnek téged. Békesség legyen a te erődítményeidben, és bőség a te palotáidban. Testvéreimért és felebarátaimért szólottam: békesség veled. Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért kívántam számodra jókat.
Dicsőség… Most és mindenkor…
Alliluia (3-szor)

DIAKÓNUS (amennyiben nincs diakónus, úgy az ELÖLJÁRÓ PAP):

Békességben könyörögjünk az Úrhoz.

KÓRUS (minden egyes könyörgésre):

Uram, irgalmazz.

DIAKÓNUS:

A fentről való békeségért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz.
Az egész világ békéjéért, Isten szent egyházainak jólétéért, és a mindenek egyesüléséért könyörögjünk az Úrhoz.
Szentséges atyánkért, N. patriarchánkért és N. püspökünkért (érsekünkért, metropolitánkért), könyörögjünk az Úrhoz.
Hogy Isten látogassa meg ezt a helyet és küldje le rá Ő kegyelmét, könyörögjünk az Úrhoz. (3-szor). Az elöljáró pap jobbjával mindháromszor áldást ad kereszt alakban Kelet felé.
Istenoltalmazta országunkért, annak vezetőiért és hadseregéért könyörögjünk az Úrhoz.
Ezen szent templom istenfélő és krisztusszerető alapítóiért, és mindazokrt, akik abba hittel, áhítattal és isteni félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz.
A levegő kedvező változásáért, a föld gyümölcseinek bőségéért és békés időkért könyörögjünk az Úrhoz.
A hajózókért, úton lévőkért, betegekért, fáradozókért, foglyokért és ezek üdvözüléséért könyörögjünk az Úrhoz.
Hogy szüntessen meg minden eretnekséget, hitehagyást és pogány istentelenséget, és ültesse el mindenhol az igaz hitet és az istenfélelmet, és dicsőítse meg az igazhitű keresztényeket, könyörögjünk az Úrhoz.
Hogy hallgassa meg mindazok imáit, akik ebben a templomban hittel imádkoznak, és kegyelmesen teljesítse minden kérésüket, könyörögjünk az Úrhoz.
Hogy mentsen meg minket minden bánattól, haragtól, veszedelemtől és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz.
Oltalmazz, üdvözíts, irgalmazz és őrizz meg minket, Isten, a Te kegyelmeddel.
Szentséges, tisztaságos, fölöttébb áldott, dicsőséges Nagyasszonyunkról, Istennek Szülőjéről és Örökszűz Máriáról minden szentekkel együtt megemlékezvén, önmagunkat és egymást, és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk.

KÓRUS:

Néked Uram.

PAP:

Mert Téged illet minden dicsőség, tisztelet és hódolat, az Atyát és Fiút és Szent Lelket, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

KÓRUS:

Ámin.

Rögtön utána:

120. zsoltár

A hegyekre emeltem szemeimet, ahonnan eljő az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Ne engedd, hogy lábad meginogjon, és nem szunnyad el a te őriződ. Íme nem szunnyad el és nem alszik el Izráel Őrizője. Az Úr őriz téged, az Úr a te jobb kezednek védelmezője. Nappal a nap meg nem éget téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi a te lelkedet az Úr. Az Úr megőrzi a te bejöveteledet és kimeneteledet mostantól és mindörökké.

A zsoltár befejeztével a következő tropáriont éneklik:

(5. hang) Áldd meg, Uram, ezt a templomot, amelyet a Te Nevednek emeltek, és hallgasd meg benne a mi imáinkat, és fogadd el áldozatainkat és ajándékainkat, és tisztítsd meg a Te népedet annak minden bűnétől, és add, hogy kegyelmet nyerjen Tőled, nekünk pedig mindnyájunknak irgalmazz a Te nagy irgalmasságod szerint.

Amikor befejezték az éneket, az ELÖLJÁRÓ PAP belép az oltárba, miközben ezt mondja:

Békességben lépjünk be.

PAPSÁG:

Az Úr nevében.

Az ELÖLJÁRÓ PAP meghinti szentelt vízzel az oltárasztalt és az előkészületi asztalt, e szavakkal:

50. zsoltár (9):

Hints meg engem izsóppal és megtisztulok, moss meg engem és a hónál fehérebb leszek! Az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében. Ámin.

Ezután megáldja az oltárasztal és az előkészületi asztal terítőjét. Miután megáldotta, ráteríti őket az oltárasztalra és az előkészületi asztalra, közben semmit sem mond. Utána az oltárasztal elé áll, a DIAKÓNUS pedig ezt mondja:

Könyörögjünk az Úrhoz.

PAPSÁG:

Uram irgalmazz.

ELÖLJÁRÓ PAP:

Urunk Istenünk, minden időknek Ura és mindenek Alkotója, aki uralkodásod minden helyén mindeneket betöltesz és mindeneket cselekszel,  kiválasztod a helyeket a Te dicsőítésedre, és megáldod azokat, hallgasd meg most a Te alázatos szolgáid imáját, és légy védelmezője és oltalmazója ennek a templomnak, amelyet a Te dicsőségedre kiválasztottál és felépítettél, hogy az ellenséges erők semmiféle gonoszsága ne lakozzék benne, hanem a Te erőd űzze el azokat mindenkor. Óh Urunk, Istenünk és Üdvözítőnk, áraszd mennyei kegyelmedet erre az imádságos hajlékra, hogy mindazok, akik Téged benne segítségül hívnak, részesei legyenek a Te segítő kegyelmednek. Add, hogy a Te kegyelmed által soha semmiféle ördögi támadás ne vehesse el és ne veszélyeztesse e hely áldott voltát, és az ebben a hajlékban végzett tiszta szolgálataink, imáink, áldozataink és dicsőítéseink, amelyeket hálaadással ajánlunk fel Néked, mindig kedvesek legyenek Teelőtted. Mert kegyelmes és jóságos és emberszerető Isten vagy, és Néked dicsőséget zengünk, az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

PAPSÁG:

Ámin.

Majd az ELÖLJÁRÓ PAP fogja az antimenziont, az oltárasztalra helyezi, miközben hangosan mondja:

Az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében Szentséges Atyánknak N. patriarchánknak (vagy N. püspökünknek, érsekünknek, metropolitánknak) áldásából és kegyelméből helyezem erre a megszentelt oltárra, ebben az isteni templomban, a Szent Lélek kegyelméből és Őszentsége keze által megszentelt antimenziont, hogy rajta, amíg ezt a templomot és ezt az oltárt Őmaga főpapi kezeivel teljesen meg nem szenteli, elvégeztessék a Isteni Vértelen Áldozat, a Szent Háromságban dicsőített egy Isten dicsőségére és minden igazhitű keresztény üdvösségére.

Az ima befejeztével a PAPSÁG újra a következő tropáriont énekli:

(5. hang) Áldd meg, Uram, ezt a templomot, amelyet a Te Nevednek emeltek, és hallgasd meg benne a mi imáinkat, és fogadd el áldozatainkat és ajándékainkat, és tisztítsd meg a Te népedet annak minden bűnétől, és add, hogy kegyelmet nyerjen Tőled, nekünk pedig mindnyájunknak irgalmazz a Te nagy irgalmasságod szerint.

Ennek befejeztével

DIAKÓNUS (amennyiben nincs diakónus, úgy az ELÖLJÁRÓ PAP):

Irgalmazz nekünk, Isten, a Te nagy irgalmasságod szerint, könyörgünk Hozzád, hallgass meg és irgalmazz.

KÓRUS (minden egyes kérésre):

Uram irgalmazz (3-szor)

DIAKÓNUS:

Könyörgünk még szentséges atyánkért, N. patriarchánkért és N. püspökünkért (érsekünkért, metropolitánkért).
Könyörgünk még istenoltalmazta országunkért, annak vezetőiért és hadseregéért.
Könyörgünk még e most megszentelt templom boldog és magasztos alapítóiért, hogy az Úr Isten áldja meg őket, és hogy ajándékozzon nekik egészséget, hosszú életet és boldogulást, és hogy halmozza el őket minden jóval.
Könyörgünk még, hogy a mi Urunk Istenünk hallgassa meg mindazok imáit, akik ebben a templomban az Ő színe elé járulnak, és adja meg nékik mindazt, ami üdvösségükre szolgál.
Könyörgünk még testvéreinkért és minden igazhitű keresztényért.

ELÖLJÁRÓ PAP:

Hallgass meg minket Isten, mi Üdvözítőnk, a föld minden végein, és a messzi tengereken lévők reménysége, és könyörületes, könyörületes légy, Uralkodónk, a mi bűneink megítélésében, és irgalmazz nekünk. Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy, és Néked dicsőséget zengünk, az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

KÓRUS:

Ámin.

DIAKÓNUS:

Bölcsesség.

KÓRUS:

Aki a keruboknál tiszteltebb, és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, Aki az Isten igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

ELÖLJÁRÓ PAP:

Dicsőség Néked Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség Néked.

KÓRUS:

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin. Uram irgalmazz (3-szor). Adj áldást.

ELÖLJÁRÓ PAP:

(Halottaiból feltámadt) Krisztus igaz Istenünk, az Ő Tisztaságos Anyjának, a szentéletű és istenhordozó atyáinknak, szent N.-nek (a templom védőszentjének) és minden szenteknek imái által, irgalmazzon nekünk és üdvözítsen minket, mint jóságos és emberszerető.

KÓRUS:

Ámin.

Ha a templom felszerelési tárgyai vagy a papi ruhák nincsenek megszentelve, a pap most szenteli meg őket az előírt módon.

Miután megszentelte őket, a pap, aki a Liturgiát végzi, megkezdi a proszkomidiát. Az elöljáró pap pedig – amennyiben még nincs megszentelve –, az előírt módon megszenteli az ikonosztáziont (annak ikonjait). Ha azonban már meg van szentelve, rögtön olvassuk az imaórákat. Az imaórák után közvetlenül pedig Szent Liturgiát végzünk. A Liturgián énekeljük a templom ünnepének szentelt prokiment és napi prokiment is, és felolvassuk az aznapra, illetve az ünnep tiszteletére rendelt apostoli- és az evangéliumi olvasmányt is.