Reggeli imák

Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.

Dicsőség Néked, Istenünk, dicsőség Néked.

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, Aki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden javak kincsestára és az élet adományozója, jöjj és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennyfolttól, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket.

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk. Urunk, könyörülj a mi bűneinken. Uralkodónk, bocsásd meg törvényszegéseinket. Szent keresd fel és gyógyítsd meg a mi betegségeinket, a Te Nevedért.

Uram irgalmazz. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Mi Atyánk, Ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

Álmunkból felkelvén, leborulunk Előtted, Jóságos, és az angyalok dicsérőénekét zengjük Néked, óh Hatalmas: Szent, Szent, Szent vagy Isten, irgalmazz nekünk Isten Szülője által.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek…

Felkeltvén engem ágyamról és álmomból, Uram, világosítsd meg elmémet és nyisd meg szívemet és ajkaimat a Te dicséretedre, Szent Háromság: Szent, Szent, Szent vagy Isten, irgalmazz nekünk Isten Szülője által.

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Váratlanul jő el a Bíró, és mindenkinek cselekedetei lelepleztetnek, kiáltsuk hát félelemmel az éj közepén: Szent, Szent, Szent vagy Isten, irgalmazz nekünk Isten Szülője által.

Uram irgalmazz. (12-szer)

Álmomból felkelvén, hálát adok Néked, Szent Háromság, mert nagy jóságosságodért és béketűrésedért nem haragudtál meg reám, a restre és bűnösre, és nem pusztítottál el törvényszegéseimmel együtt, hanem meghitt emberszeretetet mutattál irántam, és engem, aki a kétségbeeséshez álltam közel, fölkeltettél, hogy hajnalhasadáskor dicsőítsem a Te hatalmadat. Most pedig világosítsd meg értelmem szemét, nyisd meg ajkaimat, hogy a Te igédet tanuljam, a Te parancsolataidat megértsem, és a Te akaratodat teljesítsem, és szívem vallomásával énekeljem és dicsőítsem a Te szentséges Nevedet, az Atyáét és Fiúét és Szent Lélekét, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Jertek, hódoljunk Istennek, a mi Királyunknak.
Jertek, hódoljunk és boruljunk le Krisztus Isten, a mi Királyunk előtt.
Jertek, hódoljunk és boruljunk le Maga Krisztus, a mi Királyunk és Istenünk előtt.

50. zsoltár

Irgalmazz nékem Isten a Te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületességed sokasága szerint töröld el az én vétkezéseimet. Teljesen moss meg engem törvényszegésemtől, és a bűnömtől tisztíts meg engem. Mert ismerem törvényszegésemet, és bűnöm előttem van szüntelen. Csak Teellened vétkeztem, és a gonoszságot Teelőtted cselekedtem, hogy igaz légy igéidben és győztes ítéletedben. Mert íme, vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem anyám. Íme pedig, Te az igazságot szereted, bölcsességed rejtett és titkos dolgait megmutattad nékem. Hints meg engem izsóppal és megtisztulok, moss meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Hallass velem örömet és vigasságot, hogy örvendezzenek megalázott csontjaim. Fordítsd el orcádat az én bűneimtől, és töröld el minden törvényszegésemet. Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben. Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem. Add meg nékem a Te üdvösséged örömét, és kiváló lélekkel erősíts meg engem. Hadd tanítsam a törvényteleneket a Te utaidra, és a gonoszok megtérnek Hozzád. Szabadíts meg engem a vérontástól Istenem, üdvösségemnek Istene, hogy örömmel hirdesse nyelvem a Te igazságosságodat. Uram, nyisd meg ajkaimat, és szám a Te dicséretedet fogja hirdetni. Mert, ha áldozatot kívánnál, adnék, de az égőáldozatokban nem gyönyörködsz. Istenhez illő áldozat a töredelmes lélek, töredelmes és megalázkodott szívet nem vet meg Isten. Cselekedjél kegyesen, Uram, jóakaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai. Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égőáldozatokat, akkor tesznek oltárodra borjakat.

Hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak Teremtőjében;
és az egy Úr Jézus Krisztusban, Istennek egyszülött Fiában, aki az Atyától minden időknek előtte született; a Világosságtól való Világosságban, igaz Istentől való igaz Istenben, aki született és nem teremtetett, aki egylényegű az Atyával és aki által mindenek lettek; aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért leszállt a mennyekből és megtestesült a Szent Lélektől és Szűz Máriától és emberré lett; aki keresztre feszíttetett miérettünk Poncius Pilátus idejében, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott a harmadik napon az Írások szerint; és felment a mennyekbe és ül az Atyának jobbján;
és újból eljő dicsőséggel, ítélni élőket és holtakat, és az Ő Országának nem lesz vége;
és a Szent Lélekben, Úrban és Éltetőben, aki az Atyától ered, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, aki a próféták által szólott.
Hiszek egy, szent, egyetemes és apostoli Egyházban.
Egy keresztséget vallok a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Ámin.

Nagy Szent Makáriosz imái

I. Istenem, tisztíts meg engem, bűnöst, mert soha jót nem cselekedtem Teelőtted, és szabadíts meg a gonosztól, és legyen meg énbennem a Te akaratod, hogy elítéltetés nélkül nyithassam meg méltatlan számat és dicsőíthessem a Te szent Nevedet, az Atyáét és Fiúét és Szent Lélekét, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

II. Álmomból felkelvén korahajnali éneket ajánlok fel Néked, Üdvözítő, és leborulva kiáltok Hozzád: Ne hagyj bűnben meghalnom, hanem Te, Aki önként vállaltad a keresztre feszítést, áraszd reám a Te irgalmadat, és sietve kelts fel engem, aki restségben fekszem és üdvözíts engem az Előtted való szolgálatban és imádságban. Krisztus Istenem, az éjszakai alvás után virrassz reám bűntelen napot és üdvözíts engem.

III. Álmomból felkelvén, Hozzád folyamodom, embereket szerető Uralkodó, és a Te könyörületeddel hozzálátok a Te műveidhez. Esedezem Hozzád: segíts meg engem minden munkámban, és szabadíts meg minden világi gonoszságtól, és az ördögi befolyástól ments meg engem, és vezess be a Te örökkévaló Országodba. Mert Te vagy az én Teremtőm és minden javaknak Gondviselője és Adományozója. Tebenned van minden bizodalmam, és Néked zengek dicsőséget, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

IV. Uram, Aki jóságod bőségében és könyörületességed sokaságában megadtad nékem, a Te szolgádnak, hogy az elmúlt éjszakát minden gonosz ellenség támadásától mentesen tölthessem el, Te Magad Uralkodó, mindenek Teremtője, méltass engem arra, hogy a Te igazi világosságoddal és megvilágosodott szívvel teljesítsem a Te akaratodat, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Nagy Szent Vazul imái

I. Mindenható Urunk, Seregek és minden testnek Istene, Aki a magasságban lakozol és az alázatosakra letekintesz, Aki megvizsgálod a szíveket és a veséket, és előre látod az emberek rejtett titkait; kezdet nélküli és örökkévaló Világosság, Akiben nincs átalakulás és árnyéka sincs a változásnak! Te Magad, halhatatlan Király, fogadd el mostani könyörgésünket, amelyet a Te irgalmad sokaságában bízva beszennyezett ajkainkkal mondunk. Engedd el vétkezéseinket, amelyeket cselekedettel, szóval és gondolattal, tudattal vagy öntudatlanul követtünk el, és tisztíts meg minket a test és a lélek minden fertőzetétől és add meg nekünk, hogy földi létünk egész éjszakáját éber szívvel és józan értelemmel töltsük el, várva a Te Egyszülött Fiad, a mi Urunk és Istenünk és Üdvözítőnk Jézus Krisztus fényes és minden ember számára látható napjának eljövetelét, amelyen a Mindenek Bírája eljő dicsőséggel, hogy mindenkinek megfizessen cselekedetei szerint. Add, hogy ne elesetten és restségben találjon bennünket, hanem éberen, a munkálkodásban tevékenyen, és készen arra, hogy vele együtt belépjünk az Ő dicsőségének és isteni csarnokának örömébe, ahol szüntelen az ünneplők hangja és végtelen a gyönyörűsége azoknak, akik a Te orcád kimondhatatlan szépségét látják. Mert Te vagy az igazi világosság, amely mindeneket megvilágosít és megszentel, és Téged dicsőít az egész teremtés mindörökké. Ámin.

II. Téged áldunk Magasságos Isten és irgalom Ura, Aki mindig hatalmas és felfoghatatlan, dicső és félelmetes dolgokat cselekszel velünk, amelyeknek nincsen száma; Aki békés álmot ajándékoztál testünk erőtlenségének és munkáinkból eredő gyöngeségének kipihenésére. Hálát adunk Néked, hogy nem pusztítottál el minket törvényszegéseinkkel együtt, hanem meghitt emberszeretetet mutattál irántunk, és minket, akik a kétségbeeséshez álltunk közel, felkeltettél, hogy dicsőítsük a Te hatalmadat. Ezért Hozzád könyörgünk, a Te mérhetetlen jóságodért világosítsd meg gondolatainkat és szemeinket, emeld fel újra az alvás kábultságától restté vált elménket és nyisd meg ajkainkat, hogy teljenek meg dicséreteddel, hogy állhatatosan dicsőítsünk és megvalljunk Téged a mindenekben és mindenki által dicsőített Istent, a kezdetnélküli Atyát, Egyszülött Fiaddal és Szentséges, jóságos és éltető Lelkeddel együtt most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Ének Istennek Szentséges Szülőjéhez

A Te kegyelmedet énekelem, Nagyasszonyunk, és könyörgöm Hozzád, áraszd el elmémet kegyelemmel. Taníts, hogy egyenesen járjak a krisztusi parancsolatok útján. Űzd el az álmot követő csüggedést és adj új erőt a dicsőítésben való virrasztáshoz. Isteni Mennyasszony, közbenjárásaiddal szabadíts ki a bűnök kötelékéből. Éjjel és nappal őrizz engem és szabadíts meg az ellenem küzdő ellenségtől. Te, Aki az Életetadó Istent szülted, kelts életre engem a szenvedélyek halálos rabságából. Te, Aki a le nem alkonyodó Világosságot szülted, világosítsd meg elvakult lelkemet. Óh, az Úrnak csodás Palotája, tégy engem az Isteni Lélek hajlékává. Te, Aki Gyógyítónkat szülted, gyógyítsd meg lelkem régtől fogva kínzó szenvedélyeit. Vezess engem a bűnbánat ösvényére, mert az élet viharai gyötörnek. Ments meg az örök tűztől, a gonosz féregtől és a feneketlen szakadéktól. Add, hogy ne örvendjen a Sátán felettem, akit sok bűn terhel. Teremts újjá engem, érzéketlen bűnöktől elfásultat, óh Feddhetetlen. Szabadíts meg minden gyötrelemtől, és engeszteld ki irántam a mindenek Urát. Méltass arra, hogy minden szentekkel együtt örököljem a mennyei boldogságot. Szentséges Szűz, halld meg a Te romlott szolgád hangját. Add nékem a könnyek áradatát, óh Tisztaságos, amely megtisztít lelkem minden szennyfoltjától. Szívből jövő sóhajaimat viszem Eléd szüntelenül, siess közbenjárni érettem, óh Nagyasszony. Fogadd el könyörgő szolgálatomat és vidd az irgalmas Isten elé. Te, Aki az angyalok fölött állsz, emelj engem e világ kötelékei fölé. Fényhordozó mennyei Hajlék, ültess belém lelki kegyelmet. Óh Feddhetetlen, dicséretre emelem bűnöktől beszennyezett kezeimet és ajkaimat. Szabadíts meg minden lélekölő gonoszságtól állhatatosan könyörögve Krisztushoz, Akit tisztelet és hódolat illet, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Ima a mi Urunk, Jézus Krisztushoz

Nagyirgalmú és igen könyörületes Istenem, Úr Jézus Krisztus, Aki a Te nagy emberszeretetedért leszállottál és megtestesültél, hogy mindeneket üdvözíts. Most is, könyörgök Hozzád Üdvözítő, üdvözíts engem a Te kegyelmed szerint. Mert ha tetteim szerint üdvözítesz, akkor nincs kegyelem és ajándék, csupán adósság. Aki könyörületben gazdag vagy és Akinek irgalma kifejezhetetlen, Te mondottad, Krisztusom: aki hisz énbennem, élni fog, és soha nem látja meg a halált. Ha tehát a Beléd vetett hit üdvözíti a kétségbeesettet, akkor hiszek; üdvözíts engem, mert Te vagy az én Istenem és Alkotóm. Számítsd be hitem, tetteim helyett; én Istenem, ne keress bennem megigazulásra méltó cselekedeteket. Hanem hitem helyettesítsen mindent, az feleljen értem, az igazítson meg engem, az tegyen engem örök dicsőséged részesévé. Nehogy elragadjon engem a Sátán és dicsekedjék, óh Ige, hogy kiszakított a Te kezeid közül és a Te védelmed alól. Ha akarom, vagy ha nem akarnám, üdvözíts engem, Krisztusom, én Üdvözítőm; siess hamar segítségemre, mert elpusztulok, hiszen anyám méhe óta Te vagy az én Istenem. Méltass engem most Uram arra, hogy úgy megszeresselek Téged, ahogy annak idején a bűnt megszerettem, és újra restség nélkül, buzgón szolgáljak Néked, ahogy korábban a hazug Sátánt szolgáltam. Életemnek minden napján, mindenek felett Téged, az én Uramat és Istenemet akarom szolgálni, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Ima az Őrangyalhoz

Szent Angyalom, nyomorult lelkem és szenvedélyekkel teljes életem Közbenjárója! Ne hagyj el engem bűnöst, ne távozz el tőlem mértéktelenségem miatt. Ne engedd, hogy a gonosz démon hatalmába kerítsen, erőt véve halandó testemen. Erősítsd meg gyenge és erőtlen karomat, és vezess az üdvösség ösvényére. Igen, Istennek Szent Angyala, nyomorult lelkem és testem Őrizője és Védelmezője, bocsáss meg nékem mindent, amivel életemnek minden napján megbántottalak. És ha az elmúlt éjjel valamiben vétkeztem volna, akkor óvj meg engem a mai napon, és őrizz meg minden ellenséges kísértéstől, hogy semmilyen bűnnel meg ne haragítsam az én Istenemet. Könyörögj értem az Úrhoz, hogy erősítsen meg az Ő félelmében és méltasson az Ő jóságára engem, az Ő szolgáját. Ámin.

Reggeli befejező ima Istennek Szentséges Szülőjéhez

Szentséges Úrnőm, Istennek Szülője! Szent és mindenható imáiddal űzz el tőlem, a Te alázatos és nyomorult szolgádtól mindenféle csüggedést, feledékenységet, értetlenséget, nemtörődömséget; gyarló szívemből és elsötétült elmémből pedig minden szennyes, gonosz és káromló gondolatot. Oltsd el szenvedélyeim tüzét, mert szegény vagyok és nyomorult. Szabadíts meg engem minden kínzó emléktől és rossz szándéktól, és ments meg a gonosz minden mesterkedésétől. Mert áldott vagy nemzedékről nemzedékre, és dicsőített a Te legtiszteltebb neved mindörökkön örökké. Ámin.

Az optyinai sztarecek reggeli imája

Uram, add nekem, hogy lelki nyugalommal fogadjam mindazt, amit a most kezdődő nap hoz a számomra. Add, hogy teljesen rá tudjam bízni magam szent akaratodra. A nap minden órájában, és mindenben Te irányíts és gyámolíts engem. Bármilyen hírt kapnék is a nap folyamán, taníts meg nyugodt lélekkel és azzal a szilárd meggyőződéssel fogadni azt, hogy mindenben ott van a Te szent akaratod. Minden szavamban és cselekedetemben vezesd gondolataimat és érzéseimet. Bármilyen előre nem látható eseményben ne hagyd elfelejtenem, hogy minden Tőled száll alá. Taníts meg őszintén és bölcsen bánni családom minden egyes tagjával, hogy senkit fel ne zaklassak, senkit meg ne szomorítsak. Uram, adj erőt ahhoz, hogy a nap minden fáradalmát és rám váró minden eseményét el tudjam viselni. Irányítsd akaratomat, és taníts meg imádkozni, hinni, reménykedni, tűrni, megbocsátani és szeretni. Ámin.

Befejezés

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek…

Uram irgalmazz. (3-szor)

Ha pap vezeti az imát, így fejezzük be:

Adj áldást!

Pap: Urunk Jézus Krisztus, Istennek Fia, a Te Tisztaságos Anyádnak, a szentéletű és Istent hordozó Atyáinknak és minden Szenteknek közbenjárásai által üdvözíts minket.

Ha a hivők maguk olvassák az reggeli imákat, a befejezése a következő:

Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus Istenünk, irgalmazz nékünk és üdvözíts minket.