Felkészülés a Szent Eucharisztiára

(Ha pap kezdi az imádságot:) Áldott a mi Istenünk mindig, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
(Ha pap nélkül mondjuk az imákat:) Szentatyáink imái által…
Mennyei Király . . . Triszágion. Mi Atyánk . . .
Uram irgalmazz (12-szer)
Dicsőség . . . most és mindenkor . . .
Jertek, hódoljunk Istennek, a mi Királyunknak.
Jertek, hódoljunk és boruljunk le Krisztus Isten, a mi Királyunk előtt.
Jertek, hódoljunk és boruljunk le maga Krisztus, a mi Királyunk és Istenünk előtt.

22. zsoltár

Az Úr pásztorkodik fölöttem és semmit meg nem tagad éntőlem. Füves helyen ütött tábort nékem, a nyugalom vizénél nevelt engem; visszahozta az én lelkemet. Az igazságosság ösvényein vezetett engem az Ő Nevéért. Mert ha a halál árnyékában járok is, nem félek a rossztól, mert Te velem vagy; a Te vessződ és botod megnyugtatnak engem. Asztalt terítettél nékem gyötrőimnek szemeláttára, fejemet bekented olajjal, és poharad megrészegít engem, mint a legjobb bor. És a Te irgalmad követ engem életemnek minden napjain, és az Űrnak házában lakozom a napok hosszáig.

23. zsoltár

Az Úré a föld és annak népessége, a földkerekség és annak minden lakói. Ő alapozta meg azt a tengerek fölött, és a folyók fölött Ő erősítette meg. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az Ő szent helyén? Az, akinek a kezei ártatlanok és szíve tiszta, aki nem adta lelkét hiábavalóságokra és nem esküdött csalárdságot felebarátjának. Áldást nyer az Úrtól és könyörületet az ő üdvözítő Istenétől. Ez azoknak nemzetsége, akik keresik az Urat, akik keresik Jákob Istenének orcáját. Emeljétek föl kapuitokat ti fejedelmek, és emelkedjetek föl ti örökkévaló kapuk, és bemegyen a dicsőség Királya. Kicsoda ez a dicsőség Királya? A hatalmas és erős Úr, az Úr aki erős a háborúban. Emeljétek föl kapuitokat ti fejedelmek, és emelkedjetek föl ti örökkévaló kapuk, és bemegyen a dicsőség Királya Kicsoda ez a dicsőség Királya? A seregek Ura, Ő a dicsőség Királya.

115. zsoltár

Hittem, ezért szólottam; pedig megaláztattam nagyon. Mondottam pedig önkívületemben: minden ember hazug. Mivel viszonozhatom az Úrnak mindazt, amit énvelem cselekedett? Az üdvösség kelyhét veszem magamhoz és az Úr Nevét szólítom. Az Úr iránt való fogadalmaimat megtartom az Ő egész népe előtt. Drága az Úr előtt az Ő kegyeltjeinek halála. Óh Uram, én a Te szolgád vagyok és a Te szolgálóleányod fia. Széttörted az én bilincseimet, Néked mutatom be a dicséret áldozatát, és az Úr Nevét hívom segítségül. Az Úr iránt való fogadalmaimat megtartom az Ő egész népe előtt, az Ür házának tornácaiban, tebenned Jeruzsálem.

Dicsőség . . . most és mindenkor . . . Alliluia (3-szor)

Tropárionok:

Nézd el törvényszegéseimet, Uram, aki a Szűztől születtél, és tisztítsd meg szívemet, a Te szeplőtelen Tested és Véred templomává alakítva azt; ne taszíts el engem a Te színed elől, kinek irgalma mérhetetlen.
Dicsőség . . .
A Te Szentségeidben való részesülésre hogyan merészkedjem én méltatlan? Hiszen ha a méltókkal merészelnék Hozzád járulni, köntösöm elárul engem, mert nem illő a Vacsorához, és kárhozatot hoznék sokvétkes lelkemre. Tisztítsd meg, Uram, lelkemnek szennyét, és üdvözíts engem, mint embereket szerető.
Most és mindenkor . . .
Theotokion: Nagy az én vétkeim sokasága, Istennek Szülője. Tehozzád menekedtem, Tisztaságos, üdvözítésért könyörögve. Látogasd meg beteg lelkemet, és járj közre a Te Fiadnál és a mi Istenünknél, adja meg elkövetett gonoszságaimnak bocsánatát, egyedülvaló Áldott!

(Nagy Csütörtökön)

Midőn a dicsőséges tanítványok a Vacsora tisztálkodásában megvilágosodtak, akkor a gonoszságos Júdás a pénzéhség kínjától elvakult és az igaztalan bíráknak elárult Téged, az igazságos Bírót. Lásd te pénznek szerelmese azt, aki ezért kötéllel lakolt; kerüld a telhetetlen lelket, amely ilyent merészelt tenni a Tanítóval. Mindenkihez jóságos Uram, dicsőség Néked.

50. zsoltár

Irgalmazz nékem Isten a Te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületességed sokasága szerint töröld el az én vétkezéseimet. Teljesen moss meg engem törvényszegésemtől, és a bűnömtől tisztíts meg engem. Mert ismerem törvényszegésemet, és bűnöm előttem van szüntelen. Csak Teellened vétkeztem, és a gonoszságot Teelőtted cselekedtem, hogy igaz légy igéidben és győztes ítéletedben. Mert íme, vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem anyám. Ime pedig, Te az igazságot szereted, bölcseséged rejtett és titkos dolgait megmutattad nékem. Hints meg engem izsóppal és megtisztulok; moss meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Hallass velem örömet és vigasságot, hogy örvendezzenek megalázott csontjaim. Fordítsd el orcádat az én bűneimtől, és töröld el minden törvényszegéseimet. Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben. Ne vess el engem a Te színed elől, és a Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem. Add meg nékem a Te üdvösséged örömét, és kiváló lélekkel erősíts meg engem. Hadd tanítsam a törvényteleneket a Te utaidra, és a gonoszok megtérnek Hozzád. Szabadíts meg engem a vérontástól Istenem, üdvösségemnek Istene, hogy örömmel hirdesse nyelvem a Te igazságosságodat. Uram, nyisd meg ajkaimat, és szám a Te dicséretedet fogja hirdetni. Mert ha áldozatot kívánnál, adnék; de az égőáldozatokban nem gyönyörködöt. Istenhez illő áldozat: a töredelmes lélek; töredelmes és megalázkodott szívet nem vet meg Isten. Cselekedjél kegyesen, Uram, jóakaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai. Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égőáldozatokat, akkor tesznek oltárodra borjakat.

Kánon: (2. hang)

1. óda

Irmosz: Jertek népek, énekeljünk éneket Krisztus Istennek, aki szétnyitotta a tengert és kivezette az Ő népét az egyiptomiak rabságából; mert megdicsőíttetett.
Az örökkévaló élet Kenyerévé legyen nékem a Te Szent Tested, könyörületes Uram, drága Véred pedig minden betegségek elhárítójává.
Bemocskolódva helytelen cselekedetektől én nyomorult, méltatlan vagyok a Te szeplőtelen Tested és isteni Véred befogadására, melyre is tégy méltóvá engem, Krisztus.
Theotokion: Istennek áldott Menyasszonya, jóságos Termőföld, amely kisarjasztotta a vetetlen Kalászt, és Üdvösségét a világnak, méltass engem arra, hogy Azzal élvén, üdvözüljek Általa.

3. óda

Irmosz: A hitnek sziklájára szilárdan állítván engem, kinyitottad számat ellenségeimre; mert örvendezett az én lelkem, midőn énkelte: Nincsen több olyan szent, mint a mi Istenünk, és nincsen igazságos Rajtad kívül, Urunk.
A könnyeknek áradatát add meg nékem, Krisztus, mely lemossa szívem fertőzetét, hogy lelkiismeretben megtisztulva, hittel és félelemmel járuljak, Uralkodóm, a Te isteni Adományaid befogadására.
Vétkeimnek bocsánatára legyen nékem a Te szeplőtelen Tested és isteni Véred, Emberszerető, a Te Szent Lelkednek közösségére, az örök életre, a szevedélyek és gyötrelmek elhárítására.
Theotokion: Szentséges Asztala az Élet Kenyerének, mely kegyelem végett felülről szállt alá s a világnak új életet adott, engem méltatlant is méltass arra, hogy félelemmel megízleljem Azt és éljek.

4. óda

Irmosz: A Szűzből léptél elő, nem közvetítőként, sem mint hírthozó, hanem mint maga a megtestesült Úr, és megváltottál engem, az egész embert, miért is kiáltom Néked: Dicsőség a Te hatalmadnak, Uram!
Miérettünk megtestesült Nagyirgalmú, magad akartad feláldozni magadat a halandók bűneiért; esedezem ezért Hozzád: töröld az én vétkeimet is.
Gyógyítsd meg, Uram, lelkemnek sebeit, és teljes valómat szenteld meg, és méltass arra, Uralkodóm, hogy részesüljek a Te titkos, isteni Vacsorádban, én a nyomorúságos.
Theotokion: Hajtsd könyörületre irántam is méhednek Magzatát, Nagyasszony, és tarts meg engem, a Te szolgádat, mocsoktalannak és feddhetetlennek, hogy befogadva az eszmei Igazgyöngyöt, megszentelést nyerjek.

5. óda

Irmosz: Világosságnak Adományozója, évszázadoknak Ura és Alkotója, a Te parancsolataid világosságában vezérelj minket; mert Terajtad kívül más istent nem ismerünk.
Amiként előre megmondottad, Krisztus, legyen meg a Te gyarló szolgádnak; és maradj énbennem, amint megígérted; mert íme: eszem a Te isteni Testedet és iszom a Te Véredet.
Istennek Igéje és Isten! Legyen a Te Testednek parázsa elhomályosult valóm megvilágosodására, Véred pedig bemocskolt lelkem megtisztulására.
Theotokion: Istennek Anyja Mária, ama Jóillatnak legtisztább Hajléka, imáiddal tégy engem a kiválasztás eszközévé, hogy részesüljek Szülötted Szentségeiben.

6. óda

Irmosz: A vétkek mélységében vergődve, a Te könyörületed beláthatatlan mélységét idézem. A pusztulásból vezess ki engem, Isten.
Elmémet, lelkemet, szívemet és testemet szenteld meg, Üdvözítő, és tégy méltóvá, Uralkodóm, hogy a Te félelmetes Titkaidhoz járuljak.
Hadd távolodjam el a szenvedélyektől, és gyarapodjék énbennem a kegyelem, az élet biztonsága, Krisztus, a Te szent Titkaidban való részesülés által.
Theotokion: Istennek szent, isteni Igéje, szent Anyádnak könyörgéseire szenteld meg egész valómat, midőn most a Te isteni Titkaidhoz járulok.

Kondákion: Ne tilts el most engem a Kenyértől, Krisztus, a Te Testedtől és isteni Véredtől; attól, Uram, hogy részesüljek a Te tisztaságos és félelmetes Titkaidban; ne kárhozatomra legyen az nékem nyomorultnak, hanem legyen az örök és halhatatlan életemre.

7. óda

Irmosz: Midőn Deira völgyéhen az aranyképet imádták, a három ifjú megtagadta az istentelen parancsot; amikor pedig tűzbe vetették őket, harmat szállt reájuk, és így énekeltek: Áldott vagy Isten, atyáinknak Istene.
Javaknak Forrása! A Te halhatatlan Titkaidban való részesülésem, Krisztus, legyen nékem világosság és élet és sérthetetlenség, és az isteni erényben való gyarapodásom és cselekvésem szerzője, hogy dicsőítselek Téged, az egyedülvaló Jóságost.
Hadd szabaduljak meg a szenvedélyektől és ellenségektől és szükségektől és minden gyötrelemtől, midőn félelemmel és vágyakozással és áhítattal járulok most a Te isteni Titkaidhoz, Emberszerető, így énekelve Néked: Áldott vagy Isten, atyáinknak Istene!
Theotokion: Istennek Kegyeltje, aki az Üdvözítő Krisztust értelmet meghaladó módon szülted, esedezem Hozzád, a Tisztához, én a tisztátalan szolgád. A szeplőtelen Titkokhoz akarva járulni, tisztítsd meg egész valómat a test és Lélek fertőzetétől.

8. óda

Irmosz: A tüzes kemencébe vetett zsidó ifjakhoz alászállott Istent, aki a lángot harmattá változtatta, dicsérjétek művei, és magasztaljátok mindörökké.
Mennyei, félelmetes és szent Titkaidnak és isteni, titkos Vacsorádnak részesévé, Krisztus, érdemesíts engem is bűnbánót, Üdvözítő Istenem.
A Te könyörületedhez folyalyamodva, Jóságos, félelemmel kiáltok Hozzád: Maradj énbennem, Üdvözítő, én pedig – amint mondottad – Tebenned; mert íme, irgalmadban bízva, eszem a Te Testetedet és iszom a Te Véredet.
Theotokion: Rettegek, nehogy befogadván a Tüzet, megégjek mint a viasz és mint a fű. Óh félelmetes Titok! Óh Istennek könyörülete! Hiszen én, a sárból való, az Isteni Testből és Vérből részesülök, és enyészhetetlenné leszek.

9. óda

Irmosz: A kezdet nélkül való Atyának Fia, az Isten és Úr, megtestesülvén a Szűztől megjelent közöttünk, hogy az elsötétült dolgokat megvilágosítsa, és a szétszórtakat összehozza. Ezért Istennek legdicsértebb Szülőjét magasztaljuk.
Ízleljétek és lássátok, hogy jóságos az Úr, mert miérettünk egykor hozzánk hasonlóvá lett, és önmagát egyszer áldozatul mutatván be az Ő Atyjának, mindenkor leöletik, megszentelve a Benne részesülőket.
Lelkemet és testemet szenteld meg Uralkodóm, világosíts meg, üdvözíts engem, hogy hajlékoddá legyek a Te szent Titkaidban való részesülés által, magamban tartva Téged az Atyával és a Lélekkel együtt, nagyirgalmú Jótevőm.
Tűz és fény legyen nékem, Üdvözítőm, a Te legdrágább Tested és Véred, amely megégeti a bűn anyagát és leperzseli a szenvedélyek töviseit, és egész valómat megvilágosítja, hogy hódoljak a Te Istenségednek.
Theotokion: Isten testesült meg a Te tisztaságos Véredből; ezért minden nemzedék magasztal Téged, Nagyasszonyunk; az értelmes lények sokasága dicsőít, mert Teáltalad látta meg tisztán a mindenek Urát, aki emberré lényegült.

Valóban méltó. . .
Triszágion
Szentséges Háromság. . .
Mi Atyánk. . .

Napi tropárion, vagy ha az nincs:

Irgalmazz nekünk Urunk, irgalmazz nekünk, mert minden védelmet nélkülözve, ezt az esedezést ajánljuk fel Néked, mint Uralkodónak, mi bűnösök: irgalmazz nekünk.
Dicsőség . .
Urunk, irgalmazz nekünk, mert Tebenned bíztunk; ne lobbanj nagy haragra irántunk, vétkezéseinkről se emlékezz meg, hanem tekints le reánk most is mint könyörületes, és ments meg minket ellenségeinktől, mert Te vagy a mi Istenünk és mi a Te néped; mindanynyian a Te kezed műve vagyunk, és a Te Nevedet hívjuk segítségül.
Most és mindenkor . . .
A könyörületesség kapuját nyisd meg nékünk Istennek áldott Szülője, hogy Tebenned bízva el ne tévedjünk, hanem megszabaduljunk Teáltalad a nyomorúságoktól, mert Te vagy a keresztények nemzetségének üdvössége.
Uram irgalmazz (40-szer)

Amikor az Úr Testét magadhoz venni készülsz, oh ember,
félelemmel közeledj, nehogy megégj; mert tűz Az.
Amikor pedig a megujhodásra a Vért veszed magadhoz,
előbb engesztelődj ki azok iránt, akik megbántottak.
Majd azután felbátorodva egyél a titokzatos Eledelből.

Mielőtt résztvennél az Úr életetadó Testének félelmetes áldozatában,
így imádkozz rettegéssel:

1. ima (Nagy Szent Vazultól):

Jézus Krisztus Uralkodó, Urunk Istenünk, életnek és halhatatlanságnak Forrása, minden látható és láthatatlan alkotásnak Teremtője, kezdet nélkül való Atyának szintén öröktől fogva és kezdet nélkül való Fia, aki jóságod bőségében a végső napokban testet öltöttél és keresztre feszíttettél és Áldozattá lettél miérettünk háládatlanokért és érdemtelenekért, és tulajdon Véreddel ujjá alkottad a bűntől megrontott természetünket; – Temagad halhatatlan Király, fogadd el nékem bűnösnek megtérést, hajtsd füledet énfelém és hallgasd meg szavamat: mert vétkeztem, Uram, vétkeztem az ég és Teelőtted, és nem vagyok méltó feltekinteni a Te dicsőséged magasságára; mert felingereltem a Te jóságodat, megszegvén parancsolataidat és nem engedelmeskedvén törvényeidnek. Te azonban, Uram, aki türelmes, béketűrő és nagyirgalmú vagy, nem engedted, hogy törvényszegéseimmel elpusztuljak, mindig várva megtérésemet. Mert Te mondottad, Emberszerető, a Te prófétád által, hogy: “Akarva nem akarom a bűnösnek halálát, hanem hogy megtérjen és éljen”; mert nem akarod, Uralkodóm, hogy kézeidnek alkotása elvesszen, sem pedig nem gyönyörködös az emberek elvesztésében, hanem azt akarod, hogy mindannyian üdvözüljenek és az igazság ismeretére eljussanak. Ezért én is, bár méltatlan vagyok a mennyre és a földre, de még erre a múlandó életre is, mert egész valómat a bűnnek vetettem alá és a gyönyörök rabjává lettem, bemocskolván így a Te képedet, mégis a Te teremtésed és alkotásod lévén, nem veszítem el az üdvözülésembe vetett reményemet én nyomorult, hanem a Te mérhetetlen könyörületedben bizakodva járulok Hozzád. Fogadj hát engem, embereket szerető Krisztus, mint ama paráznát, ama latort, ama vámost és ama tékozló fiút, és vedd el bűneimnek súlyos terhét, aki elveszed a világ bűneit és meggyógyítod az emberek betegségeit, aki magadhoz szólítod és megnyugosztalod a megfáradtakat és megterhelteket, aki nem azért jöttél, hogy az igazakat elhívd, hanem a bűnösöket a megtérésre, és tisztíts meg engem a test és a lélek minden fertőzetétől; taníts meg szentül élni a Te félelmedben, hogy tiszta lelkiismeretem tanúbizonyságában fogadva be a Te Szentségeidnek részét, egyesüljek a Te szent Testeddel és Véreddel, és énbennem lakozzál és maradjál az Atyával és a Szent Lélekkel együtt. Igen, Jézus Krisztus Uram Istenem, ne legyen kárhozatomra a Te szeplőtelen és életetadó Szentségeidben való részesülés, sem pedig beteg ne legyek lélekben és testben, amiért méltatlanul részesülök Azokban; hanem add nékem, hogy utolsó lehelletemig elítéltetés nélkül fogadjam a Te Szentségeidnek részét a Szent Lélekkel való közösségre, az örök élet biztosítására, elfogadható védelemre a Te félelmetes ítélőszéked előtt; hogy én is, minden kiválasztottjaiddal együtt, részesévé legyek a Te megfogyhatatlan javaidnak, amelyeket azok számára készítettél, akik szeretnek Téged, Uram, és akikben megdiesőíttetel mindörökké. Ámin.

2. ima (Aranyszájú Szent Jánostól):

Én Uram Istenem, tudom, hogy nem vagyok méltó sem érdemes arra, hogy lelkem hajlékának födele alá jőjj, mert egészen puszta és omladozó az, és nincsen nálam hely, amely méltó volna arra, hogy lehajtsd fejedet. De mert a magasságból megaláztad magadat miérettünk, ereszkedj le most is az én gyarlóságomhoz. És amint elfogadtad az értelem nélküli állatok barlangjában és jászolában való fekvést, úgy kegyeskedj betérni az én értelem nélkül való lelkem jászolába és bemocskolt testembe is; és amiképen nem idegenkedtél bemenni a bűnösökhöz és együtt étkezni velük a bélpoklos Simon házában, úgy kegyeskedj bejönni az én bélpoklos és bűnös és gyarló lelkem hajlékába is. És amint nem taszítottad el magadtól ama hozzám hasonló paráznát és bűnöst, aki Hozzád járult és megérintett Téged, úgy könyörülj meg énrajtam bűnösön is, aki Hozzád közelítek és illetlek Téged. És ahogyan nem útáltad meg az ő mosdatlan és undok száját, amely megcsókolt Téged, úgy ne útáld meg az én még mosdatlanabb és undokabb számat, sem gyűlölködő, undorító és bemocskolt ajkaimat, sem tisztátalan nyelvemet. Hanem legyen nékem a Te szentséges Tested és drága Véred parázsa gyarló lelkem és testem megszentelésére, megvilágosodására és megerősödésére, a sok vétkeim terhének megkönnyítésére, minden ördögi kísértéstől való megőrzésemre, minden álnok és gonosz szokásom elhárítására és akadályozására, szenvedélyeim elpusztítására, a Te parancsolataid betartására, kegyelmed befogadására és a Te Országod elnyerésére. Mert nem álnokul járulok Hozzád, Krisztus Isten, hanem bízva a Te kimondhatatlan jóságodban; és nehogy sokáig nélkülözve a Veled való közösséget, martaléka legyek az értelmi farkasnak. Ezért tehát könyörgök Hozzád Uram, aki egyedül vagy szent, szenteld meg lelkemet és testemet, elmémet és szívemet, veséimet és bensőmet, és egész valómat újítsd meg, és plántáld tagjaimba a Te félelmedet, és tedd eltörölhetetlenné énbennem a Te megszentelésedet. És légy segítőm és oltalmazóm, békeségben vezérelve életemet, és a jobbod felől való jelenlétre méltatva engem a Te szentjeiddel együtt; a Te tisztaságos Anyádnak, a Néked szolgáló anyagtalan és tisztaságos Hatalmaknak és minden szenteidnek közbenjárásai által, akik időtlen időktől kedvedben jártak. Amin.

3. ima (Metafrasztesz Simeontól):

Egyedülvaló tisztaságos és bűn nélkül való Uram, aki emberszeretetednek könyörületében elmondhatatlanul fölvetted a mi porhüvelyünket a Te csodálatos Szülődnek tiszta és szűzi véréből, az Isteni Lélek által és az örökkévaló Atya tetszéséből, Jézus Krisztus, Istennek Bölesesége, Békesége és Ereje! Aki fölvett Testeddel magadra vállaltad az életetadó és megváltó kínszenvedéseket, a Keresztet, a szegeket, a kopját és a halált, öld meg testemnek lélekölő szenvedélyeit. Aki eltemettetéseddel legyőzted a pokol uralmát, temesd el jámbor gondolatok által gonosz szándékaimat és szórd szét a gonoszság szellemeit. Aki harmadnapi életetadó Feltámadásoddal feltámasztottad az elesett Ősatyát, támassz fel engem is, aki a bűn által elbuktam, megmutatva nékem a megtérés útjait. Aki Testednek dicsőséges Mennybemenetelével megistenítetted a fölvett Testet, és azt Atyádnak jobbján való üléssel tisztelted meg, méltass engem is a Te Szent Titkaidban való részesülés által, hogy az üdvözülőknek jobbod felől álló csoportjában lehessek. Aki a Szent Lélek alászállása által szent Apostolaidat tisztes eszközökké tetted, engem is tégy az Ő leszállásának hajlékává. Aki újból eljösz igazsággal ítélkezni a világmindenség fölött, engedd, hogy én is fogadhassalak Téged, a fellegekben közeledő Teremtőmet és Alkotómat, minden szentjeiddel együtt; hogy mindörökké dicsőítselek és magasztaljalak Téged a Te kezdet nélkül való Atyáddal és szentséges, jóságos és éltető Lelkeddel együtt, most és mindenkor és mindőrökön örökké. Ámin.

4. ima (Metafrasztesz Simeontól):

Amiképen állani fogok majd a Te félelmetes és részrehajlatlan ítélőszéked előtt, Krisztus Isten, hogy alávessem magamat a Te ítéletednek és számot adjak elkövetett gonoszságaimért, úgy állok ma is, ítéletem napjának bekövetkezése előtt, a Te Szent Oltárodnál Teelőtted és a Te félelmetes és szent angyalaid előtt, lesújtva tulajdon lelkiismeretemtől, és Eléd tárom gonosz és törvénytelen cselekedeteimet, elsorolva és elítélve azokat. Lásd meg, Uram, megalázkodásomat és bocsásd meg minden bűneimet; lásd, hogy ment fejemnek hajszálai, úgy megsokasodtak törvényszegéseim. Mert mely rosszat nem cselekedtem? Mely bűnt nem követtem el? Mely gonoszságot nem forgattam elmémben? De cselekedve is elkövettem paráznaságot, hűtlenséget, kevélységet, hivalkodást, szitkozódást, káromkodást, üres fecsegést, helyén nem való nevetést, részegeskedést, tobzódást, telhetetlenséget; gyűlölködést, írígységet, pénzimádást, fösvénységet, zsugoriságot, önzést, dicsvágyat, ragadozást, igaztalanságot, nyerészkedést, féltékenységet, rágalmazást, törvénytelenséget, minden érzékemet és minden tagomat megfertőztem, megrontottam, bemocskoltam és haszontalanná tettem, és mindenképpen az ördög eszközévé lettem. És tudom, Uram, hogy törvényszegéseim ellepték fejemet; de a Te könyörületednek sokasága mérhetetlen, és kimondhatatlan a Te hosszantűrő jóságod kegyelme, és nincsen olyan bűn, amely megingatná a Te emberszeretetedet. Ezért tehát, csodálatos Királyom, jóságos Uram, áraszd reám bűnösre is a Te irgalmadat, mutasd meg a Te jóságod erejét és nyilatkoztasd ki a Te irgalmas könyörületed hatalmát, és fogadj be engem, a megtérő bűnöst. Fogadj be engem, amiképen befogadtad a tékozló fiút, a latort, a parázna asszonyt: Fogadj be engem, bár szóval és cselekedettel és helytelen szándékkal és szótalan gondolattal mérhetetlenül vétkeztem Előtted. És amiképen a tizenegyedik órában Hozzád érkezőket befogadtad, akik semmi Hozzád méltót nem cselekedtek, úgy fogadj be engem bűnöst is, mert sokat vétkeztem és nagyon bemocskolódtam, és megszomorítottam a Te Szent Lelkedet, és elkeserítettem a Te emberszerető szívedet cselekedettel, szóval és gondolattal, éjjel és nappal, nyilván és titkon, szándékosan és szándéktalanul. És tudom, hogy úgy állítod elém az én bűneimet, ahogyan azokat elkövettem, és számonkéred azokat is, amelyeket pusztán elmémmel meggondolatlanul cselekedtem. De Uram, én Uram, igazságos ítéleteddel és felindulásoddal ne feddj meg engem, és haragoddal ne büntess meg engem; irgalmazz nékem, Uram, mert erőtlen lévén bár, mégis a Te műved vagyok. Megerősítetted énbennem a Te félelmedet, Uram, mégis gonoszságot cselekedtem Előtted. Egyedül Teelőtted vétkeztem, ezért esedezem Hozzád: ne ülj törvényt a Te szolgád fölött. Mert ha számbaveszed a törvényszegéseket Uram, Uram, ki állhat meg Teelőtted? Hiszén a bűnöknek tengere vagyok én, és nem vagyok méltó, sem alkalmas nem vagyok arra, hogy feltekintsek és meglássam a mennyei magasságot bűneimnek sokasága miatt, amelyeknek nincsen száma; mert semmiféle gonosztett, álnokság, sátáni mesterkedés, gyalázat, becstelenség, önfertőzés, szodómia, kéjinger, bosszúvágy, bűnre való csábítás és számtalan más szenvedély nem hiányzik belőlem. És vajjon mely bűnökkel nem szenynyeztem be magamat? Mely gonoszságokkal nem teltem el? Minden bűnt elkövettem, minden tisztátalanságot befogadtam lelkembe, haszontalan vagyok, Istenem, Teelőtted és az emberek előtt. Kicsoda éleszt fel engem, aki ilyen gonoszságokba és annyi vétekbe merültem? Én Uram Istenem, Tebenned reménykedem; ha van reménységem az üdvözülésre, ha legyőzheti emberszereteted törvényszegéseimnek sokaságát, légy az én Üdvözítőm, és könyörületed és kegyelmed szerint nézd el, engedd el és bocsásd meg mindazt, amit Ellened vétettem, mert sok gonoszsággal telt meg az én lelkem, és nincs énbennem remény a szabadulásra. Irgalmazz nékem, Isten, a Te irgalmasságod sokasága szerint; ne cselekedj énvelem az én tetteim szerint, és ne ítélj meg engem cselekedeteim szerint, hanem térítsd meg, oltalmazd, mentsd meg az én lelkemet a hozzátapadt gonoszságoktól és helytelen szokásoktól. Üdvözíts engem a Te kegyelmedért; én pedig magasztallak és dicsőítlek Téged mindenkor, életemnek minden napjain. Mert Te vagy a bűnbánók Istene és a vetkezők Üdvözítője, és Néked zengünk dicsőséget a Te kezdet nélkül való Atyáddal és szentséges, jóságos és éltető Lelkeddel együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

5. ima (Damaszkuszi Szent Jánostól):

Uralkodó Jézus Krisztus, Urunk Istenünk, akinek egyedül van hatalma megbocsátani az emberek bűneit; mint jóságos és embereket szerető, nézd el minden tudatosan vagy tudattalanul elkövetett vétkezéseimet, és méltass arra, hogy elítéltetés nélkül részesülhessek a Te isteni, dicsőséges, tisztaságos és életetadó Titkaidban, ne kárhozatomra, sem pedig bűneimnek szaporítására, hanem megtisztulásomra és megszentelésemre és az eljövendő életnek és Országnak zálogául; védőfalam legyen az és segítségem és az ellenség elhárítója és vétkeim sokaságának eltörlője. Mert az irgalom és könyörület és emberszeretet Istene vagy, és Néked dicsőséget zengünk az Atyával és a Szent Lélekkel együtt, most és mindenkor és mindörökkön örokké. Ámin.

6. ima (Nagy Szent Vazultól):

Tudom Uram, hogy méltatlanul részesülök a Te szeplőtelen Testedben és drága Véredben, és bűnos vagyok, és a magam kárhozatát eszem és iszom, amikor nem különböztetem meg Néked, Krisztus Istenemnek Testét és Vérét. De könyörületedben bízva járulok Hozzád, aki mondottad: „Aki eszi az Én Testemet és issza az Én Véremet, Énbennem marad és Én őbenne”. Szánj meg, Uram, és ne büntess meg engem bűnöst, hanem cselekedj velem a Te irgalmasságod szerint; és legyenek nékem ezek a Szentségek meggyógyulásomra és megtisztulásomra, megvilágosodásomra, oltalmamra és üdvözülésemre, lelkem és testem megszentelésére; minden képzelet és gonosz cselekedet és ördögi cselvetés elhárítására, amely tagjaimban gondolatban végbemegy; a Hozzád való bizodalmamra és szeretetemre, erényem és tökéletességem gyarapítására, parancsolataid teljesítésére; a Szent Lélekkel való közösségre, az örök életre való felkészülésemre és elfogadható védelmemre a Te félelmetes ítélőszéked előtt, ne pedig kárhozatomra, vagy elítéltetésemre. Ámin.

7. ima (Új Teológus Szent Simeontól):

Beszennyezett ajkaimról,
Gyalázatos, rút szívemből,
Tisztátalan nyelvem által,
Romlott lelkem legmélyéből
Fogadd, Krisztus, könyörgésem,
És ne ítélj meg most engem
Szavaimért, modoromért,
Sem orcátalanságomért.
Engedd bátran elmondanom,
Amit szeretnék, Krisztusom.
De még taníts is meg engem,
Mit kell tennem, mit kell szólnom.

Vétkeztem, mint a parázna,

Ki megtudván, hol lakozol,

Illóolajat vásárolt,

S bátran eljött, hogy megkenje

Lábaidat, én Krisztusom,

Uralkodóm és Istenem.

Ahogyan azt el nem űzted,

Aki szívét hozta Néked,

Engem se útálj meg, Ige,

Hanem add a lábaidat,

Hadd öleljem és csókoljam,

És könnyeim záporával,

Mint a legdrágább olajjal,

Merjem én is megöntözni.

Moss meg engem könnyeimmel,

Tisztíts meg azokkal, Ige,

És engedd el vétkeimet,

Bocsánatot adva nékem.

 

Tudod bajom sokaságát,

Ismered a sebeimet,

Látod minden fekélyemet.

De ismered hitemet is,

És jól látod készségemet,

S hallod sóhajtásaimat.

Meg nem téveszt Téged, Isten,

Én Teremtőm és Megváltóm,

Sem könnyeim hullatása,

Sem azoknak sok-sok cseppje.

Hiszen minden szándékomat

Előbb látja a Te szemed,

És amit még meg sem tettem,

Meg van írva a könyvedben.

 

Lásd megalázkodásomat,

Nézd, mily nagy az igyekvésem,

És bocsásd meg bűneimet,

Istene a mindeneknek,

Hogy azután tiszta szívvel,

Istenfélő értelemmel

És töredelmes lélekkel

Részesévé legyek immár

Szeplőtelen Titkaidnak,

Amelyektől újjáéled

Mind, ki magához vesz Téged

Őszinte és tiszta szívvel.

Mert Te mondtad, Uralkodóm:

Aki eszi a Testemet

És issza az Én Véremet,

Bennem marad, s Én őbenne.

Szava igaz mindenképpen

Én Uramnak Istenemnek:

Ha valaki részesedik

Megszentelő kegyelmedben,

Semmiképen nincs egyedül,

Hanem Veled, én Krisztusom,

A tündöklő, fényes Nappal,

Világ Világosságával.

 

Egyedül hát ne maradjak

Tenélküled, én Éltetőm,

Lélekzetem és életem,

Egyetlen örvendezésem,

A világnak Üdvössége.

 

Ezért Hozzád menekedem,

Amint látod, könnyes szemmel

És töredelmes lélekkel,

Bocsánatért esedezve

Az én sok-sok bűneimért,

Hogy éltető és legtisztább

Titkaidban részesüljek

Elítéltetésem nélkül;

És megmaradj, amint mondtad,

Énvelem, a nyomorulttal,

Nehogy engem a kísértő

Kegyelmednek hiányában

Találjon és elragadjon,

Álnok módon elszakítva

Megszentelő igéidtől.

Ezért Eléd leborulok

És kiáltok forrón Hozzád:

Mint a tékozlót fogadtad

S a paráznát, ki Hozzád jött,

Úgy fogadj engem, paráznát

És tékozlót, oh Irgalmas,

Ki most lelkem gyötrelmével

Ime Hozzád menekedem.

 

Tudom Uram, hogy más ember

Ellened nem vétett mint én,

És nem cselekedett olyant,

Mint amit én cselekedtem.

De ugyanúgy azt is tudom,

Hogy sem a vétkek nagysága,

Sem a bűnök sokasága

Nem haladja meg, Istenem,

A Te béketűrésedet

És nagy emberszereteted;

De nagy együttérzéseddel

Megtisztítod s világítod

Az őszinte bűnbánókat,

Világosság fiaivá,

Istenséged részesévé

Bőségesen téve őket;

S ami furcsa angyaloknak

És emberi értelemnek,

Sokszor mondod el őnékik,

Mint igaz barátaidnak.

 

Ez tesz engem vakmerővé,

Ez ad szárnyat, én Krisztusom,

Hogy velünk tett leggazdagabb

Jótétektől bátorodva,

Örvendezve és rettegve,

A Tüzedben részesüljek Én,

ki fű vagyok; és íme:

Mily csoda, hogy meg nem égek,

Akárcsak a bokor régen,

Mely lángolt, de el nem égett.

Ezért lelkem hálájával,

Hálás szívvel és tagokkal,

Lelkem – testem melegével

Imádlak és magasztallak

És dicsérlek, én Isténem,

Ki áldott vagy mindörökké.

8. ima (Aranyszájú Szent Jánostól):

Istenem, nézd el, engedd el, bocsásd meg vétkezéseimet, amelyeket Teelőtted akár szóban, akár cselekedettel, akár gondolattal, akarattal vagy akaratlanul, tudattal vagy tudattalanul elkövettem. Mindet bocsásd meg, mint jóságos és embereket szerető; és a Te tisztaságos Anyádnak, mennyei szolgáidnak és a Szent Hatalmaknak és minden szenteknek közbenjárásai által, akik időtlen időktől kedvedben jártak, engedd meg nékem, hogy elítéltetés nélkül vegyem magamhoz a Te szeplőtelen Testedet és drága Véredet, lelkem és testem gyógyulására és gonosz gondolataimtól való megtisztulásomra. Mert Tied az Ország és a hatalom és a dicsőség az Atyával és a Szent Lélekkel együtt, most és mindenkor és mindőrökön örökké. Ámin.

9. ima (Aranyszájú Szent Jánostól):

Nem vagyok méltó, Uralkodó Istenem, hogy lelkem hajlékába betérj; de mert Temagad, mint embereket szerető, bennem akarsz lakozni, bizakodva járulok Eléd. Parancsolod, hogy nyissam fel a kapukat, amelyeket Te alkottál, és bejössz hozzám emberszereteteddel, amint mondottad volt; bejössz és megvilágosítod elsötétült értelmemet. Hiszem, hogy megteszed ezt; mert hiszen nem kerülted el ama paráznát sem, aki Hozzád közelített, sem a bűnbánó vámost nem taszítottad él, sem a latort nem űzted el, aki felismerte a Te Országodat, sem a megtért üldöződet nem hagytad meg olyannak, amilyen volt; hanem mindazokat, akiket a bűnbánat Hozzád vezetett, kedveltjeid közé soroltad Te, aki áldott vagy mindig, most és időtlen időkig. Ámin.

10. ima (Aranyszájú Szent Jánostól):

Uram Jézus Krisztus, én Istenem, nézd el, engedd el, könyörülj és bocsásd meg nékem, bűnös, nyomorult és méltatlan szolgádnak minden bűneimet, vétkeimet és hibáimat, amelyeket ifjúságom áta eddig a napig és óráig elkövettem, akár tudattal, akár tudattalanul, akár szóban, akár cselekedetben, akár emlékezetben, akár gondolatban, akár szándékban, vagy akármelyik érzékemmel. És a Téged mag nélkül szülő Anyádnak, tisztaságos és Örökszűz Máriának közbenjárására, aki egyedüli csalhatatlan reménységem, oltalmazóm és üdvösségem, méltass engem arra, hogy elítéltetés nélkül részesüljek a Te szeplőtelen, halhatatlan, életetadó és félelmetes Titkaidban, bűneimnek bocsánatára és az örök életre, megszentelésemre, megvilágosodásomra, megerősödésemre és meggyógyulásomra, lelkem és testem egészségére; gonosz gondolataim, emlékezéseim, balhiedelmeim és a sötét és gonosz szellemek éjjeli rémképeinek eltörlésére és teljes megsemmisítésére. Mert Tied az Ország és a hatalom és a dicsőség, a tisztelet és a hódolat, az Atyával és a Szent Lélekkel együtt, most és mindenkor és mindőrökön örökké. Ámin.

11. ima (Damaszkuszi Szent Jánostól):

Templomodnak kapui előtt megálltam, de a rossz gondolataimtól még nem szabadultam; Te mégis Krisztus Istenem, aki a vámosnak megigazulást adtál, a kananeus asszonynak megirgalmaztál, és a latornak a Paradicsom kapuit megnyitottad, nékem is nyisd meg a Te emberszerető kebledet, és fogadj be magadhoz engem, aki Hozzád járulok és megérintelek Téged, ahogyan befogadtad a paráznát és a vérfolyásos asszonyt; mert emez ruhádnak szélét illetvén, azonnal gyógyulást nyert, amaz pedig tisztaságos lábaidat ölelvén, bűneinek bocsánatát vette. Én nyomorult tehát, aki egész Testedet merészelem magamhoz venni, meg ne égjek; hanem fogadj engem is mint azokat, és világosítsd meg lelkemnek érzékeit, megégetve énbennem a bűn gonosztetteit, a mag nélkül Szülődnek és a Mennyei Hatalmaknak közbenjárásai által. Mert áldott vagy mindőrökön örökké. Ámin.

12. ima (Aranyszájú Szent Jánostól):

Hiszem Uram és vallom, hogy valóban Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia, aki eljöttél a világra, hogy a bűnösöket üdvözítsd, akik között első én vagyok. Hiszem még, hogy ez maga a Te szeplőtelen Tested, és ez maga a Te drága Véred. Könyörgök tehát Hozzád, irgalmazz nékem, és bocsásd meg szándékos és szándéktalan vétkexéseimet, amelyeket szóval, cselekedettel, tudattal, vagy öntudatfanul követtem el, és méltass engem arra, hogy elítéltetés nélkül részesüljek a Te legtisztább Titkaidban, a bűnök bocsánatára és az örök életre. Ámin.

Metafrasztesz Simeon versei

Ime járulok az isteni Áldozáshoz;
Teremtőm, ne égess meg a részesüléssel,
Hiszen Tűz vagy, mely a méltatlanokat megégeti,
Hanem tisztíts meg engem minden szennyfolttól.

Majd a következő imát mondjuk:

A Te Titkos Vacsorádnak részesévé fogadj ma engem, Istennek Fia, mert nem mondom el ellenségeidnek a Titkot, sem csókot nem adok Néked, mint Júdás, hanem mint ama lator vallom Tenéked: Emlékezz meg rólam Uram, a Te Országodban.

Utána a következő verseket:

Az istenítő Vért látván, borzadj meg oh ember,
Mert parázs Az, mely a méltatlanokat megégeti.
Istennek Teste istenít engem és táplál,
Istennek Lelke elmémet táplálja csodálatosan.

Tropárionok:

Megbűvöltél szereteteddel, Krisztus, és megváltoztattál isteni szerelmeddel. Égesd meg bűneimet anyagtalan tüzeddel, és méltass arra, hogy elteljek a Benned lévő gyönyörrel, hogy örvendezve magasztaljam, oh Jóságos, a Te mindkét Eljöveteledet.

Miképen menjek be én méltatlan a Te Szentélyed fényességébe? Hiszen ha Veled együtt merészkedek belépni a nászházba, köntösöm elárul engem, mert nem a menyegzőhöz illő, és az angyalok megbilincselve kivetnek engem. Tisztítsd meg, Uram, lelkem tisztátalanságát, és üdvözíts engem, mint embereket szerető.

Ima:

Embereket szerető Uralkodó, Jézus Krisztus Uram Istenem, ne legyenek ezek a Szentségek elítéltetésemre méltatlanságom miatt, hanem lelkem és testem megtisztulására és megszentelésére, az eljövendő élettel és Országgal való eljegyzésemre. Mert jó nékem Istenhez ragaszkodnom és az Úrba helyeznem üdvözülésemnek reménységét.

És újból:

A Te Titkos Vacsorádnak részesévé fogadj ma engem, Istennek Fia, mert. nem mondom el ellenségeidnek a Titkot, sem csókot nem adok Néked mint Júdás, hanem mint ama lator vallom Tenéked: Emlékezz meg rólam, Uram, a Te Országodban. Ámin.