Dicsérőének a Legédesebb Úr Jézus Krisztushoz

1. kondákion
Védelmező Hadvezérünk és Urunk, a pokol Legyőzője! Mert megmentettél az örök haláltól, Néked dicsérőéneket énekelek, a Te teremtményed és szolgád. De mert könyörületességed kimondhatatlan, szabadíts meg minden veszélytől, hadd énekeljem Néked: Jézus, Isten Fia, irgalmazz nékem!

1. ikosz
Angyalok Teremtője és seregek Ura, nyisd meg most értetlen elmémet és ajkaimat a Te legszentebb Neved dicséretére, amint hajdan megnyitottad a süketnéma fülét és ajkait, aki így énekelt Néked:
Jézus, legcsodálatosabb, angyalok Csodálata,
Jézus, leghatalmasabb, ősszülők megszabadítása,
Jézus, legédesebb, pátriárkák magasztalása,
Jézus, legdicsőségesebb, királyok uralma,
Jézus, legkedvesebb, próféták beteljesedése,
Jézus, legcsodásabb, vértanúk állhatatossága,
Jézus, legszelídebb, szerzetesek öröme,
Jézus, legkönyörületesebb, papok édessége,
Jézus, legirgalmasabb, böjtölők megtartóztatása,
Jézus, leggyengédebb, igazak örvendezése,
Jézus, legtiszteletreméltóbb, szüzek józansága,
Jézus, öröktől fogva való, bűnösök üdvössége.
Jézus, Isten Fia, irgalmazz nékem.

2. kondákion
Látván a keservesen síró özvegyasszonyt, Uram, könyörületességre indultál, és feltámasztottad temetni vitt fiát; könyörülj rajtam is, óh Emberszerető, és támaszd fel a bűn által megölt lelkemet, aki így kiáltok: Alliluia.

2. ikosz
Keresvén az ismeretlen ismeret megismerését, így szólt Fülöp: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát. Te pedig így válaszoltál néki: Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismerted meg, hogy Én az Atyában vagyok, és az Atya Bennem van? Amiért is, óh Felfoghatatlan, félelemmel kiáltok Hozzád:
Jézus, öröktől fogva való Isten,
Jézus, mindenható Király,
Jézus, hosszantűrő Uralkodó,
Jézus, legirgalmasabb Megváltó.
Jézus, legjóságosabb Őrizőm,
Jézus, mosd le bűneimet,
Jézus, töröld el törvénytelenségeimet,
Jézus, bocsásd meg igaztalanságaimat,
Jézus, Reménységem, ne hagyj el engem,
Jézus, Segítségem, ne tagadj meg engem.
Jézus, Teremtőm, ne feledkezz meg rólam,
Jézus, Pásztorom, ne veszíts el engem,
Jézus, Isten Fia, irgalmazz nékem.

3. kondákion
A magasságból erővel ruháztad fel a Jeruzsálemben tartózkodó Apostolaidat, óh Jézus. A Te Szent Lelked melegségével engem is ruházz fel, aki mezítelen vagyok minden jó cselekedet híján, és add nekem, hogy szeretettel énekeljem Néked: Alliluia.

3. ikosz
Gazdag irgalmadban vámosokat és bűnösöket és hitetleneket hívtál Magadhoz, Jézus; engem se vess meg most, a hozzájuk hasonlót, hanem fogadd, mint drága myrrhát, ezt az éneket:
Jézus, legyőzhetetlen Erő,
Jézus, végtelen Irgalom,
Jézus, sugárzó Szépség,
Jézus, kimondhatatlan Szeretet,
Jézus, élő Isten Fia,
Jézus, irgalmazz nekem, bűnösnek,
Jézus, hallgass meg engem, vétekben fogantat,
Jézus, tisztíts meg engem, bűnben szülöttet,
Jézus, taníts engem haszontalant,
Jézus, világosíts meg engem, elsötétültet,
Jézus, tisztíts meg engem, bemocskoltat,
Jézus, vezess vissza engem, tékozlót.
Jézus, Isten Fia, irgalmazz nékem.

4. kondákion
Kételkedő gondolatainak belső viharában Péter merülni kezdett, de megpillantván Téged, óh Jézus, emberi természetünket hordozva, és a vízen járva, igaz Istennek ismert Téged, és elfogadván az üdvözítés kezét, így kiáltott: Alliluia.

4. ikosz
Hallván a vak az úton elhaladni Téged, Uram, így kiáltott: Jézus, Dávid Fia, irgalmazz nekem! És odahívván, megnyitottad szemeit. A Te irgalmadban világosítsd meg szívemnek lelki szemeit is, aki így kiáltok Hozzád, és mondom:
Jézus, égiek Teremtője,
Jézus, földiek Megváltója,
Jézus, pokolbeliek Legyőzője,
Jézus, minden teremtmény Ékesítője,
Jézus, lelkem Vigasztalója,
Jézus, értelmem Megvilágosítója,
Jézus, szívem örvendezése,
Jézus, testem egészsége,
Jézus, Üdvözítőm, üdvözíts engem,
Jézus, Világosságom, világosíts meg engem,
Jézus, minden gyötrelemtől szabadíts meg engem,
Jézus, üdvözíts engem méltatlant,
Jézus, Isten Fia, irgalmazz nékem.

5. kondákion
Véred isteni ontásával, hajdan megváltottál minket a törvény átkától, óh Jézus; szabadíts ki minket a hálókból is, amelyekbe a test szenvedélyeivel, vágyó ingerekkel és gonosz csüggedéssel, a kígyó juttatott minket, akik így kiáltunk Hozzád: Alliluia.

5. ikosz
Meglátván Őt ember alakjában, Aki kezével alkotta az embert, és Uralkodójuknak ismervén fel Őt, a héberek gyermekei siettek gallyakkal hódolni Néki, kiáltván: Hozsanna! Mi pedig dicsérőéneket ajánlunk fel Néked, mondván:
Jézus, igaz Isten,
Jézus, Dávid Fia,
Jézus, legdicsőségesebb Uralkodó,
Jézus, szeplőtelen Bárány,
Jézus, legcsodásabb Pásztor,
Jézus, gyermekségem Őrizője,
Jézus, ifjúságom Vezetője,
Jézus, öregségem Büszkesége,
Jézus, Reménységem a halálban,
Jézus, halál utáni Életem,
Jézus, Vigaszom a Te ítéletedben,
Jézus, Vágyakozásom, ne hagyj akkor megszégyenülnöm,
Jézus, Isten Fia, irgalmazz nekem.

6. kondákion
Az Istent hordozó próféták ígéreteit és igéit betöltvén, óh Jézus, megjelentél a földön, és elférhetetlen létedre, emberek között lakoztál. Amiért is, a Te sebeid által meggyógyulva, megtanultunk így énekelni Néked: Alliluia.

6. ikosz
Amikor felragyogtattad a világban a Te igazságod világosságát, az ördögi tévelygést elűzted, mert ledőltek a bálványok, nem állván a Te erődet, óh Üdvözítőnk. Mi azonban, üdvösséget nyervén, így kiáltunk Hozzád:
Jézus, hazugságot elűző Igazság,
Jézus, minden világosságot meghaladó Világosság,
Jézus, minden erőt felülmúló Uralkodó,
Jézus, könyörületben szilárd Isten,
Jézus, élet Kenyere, elégíts meg engem éhezőt,
Jézus, tudás Forrása, üdíts fel engem szomjazót,
Jézus, öröm Öltözete, öltöztess fel engem halandót,
Jézus, örvendezés Réve, oltalmazz engem méltatlant,
Jézus, kérőknek Ajándékozó, add nekem bűneim siratását,
Jézus, keresők Megtalálója, találd meg lelkemet,
Jézus, zörgetőknek Megnyitó, nyisd meg bánkódó szívemet,
Jézus, bűnösök Megváltója, tisztíts meg törvénytelenségeimtől,
Jézus, Isten Fia, irgalmazz nékem.

7. kondákion
Felfedni óhajtván az időtlen időktől rejtett titkot, mint a juh vezettettél a leöletésre, óh Jézus, mint a hangtalan bárány nyírója előtt, és mint Isten, feltámadtál a halálból, és dicsőséggel mennybe mentél, Magaddal együtt minket is fölemelve, akik így kiáltunk: Alliluia.

7. ikosz
Csodálatos Alkotást mutatott meg nékünk az Alkotó, midőn megmutatkozott: mag nélkül megtestesülvén a Szűztől, feltámadván a sírból, sértetlenül hagyva annak pecséteit, és a zárt ajtókon át testben bemenvén az Apostolokhoz. Amiért is csodálva énekeljük:
Jézus, elférhetetlen Ige,
Jézus, kifürkészhetetlen Értelem,
Jézus, felfoghatatlan Erő,
Jézus, mérhetetlen Bölcsesség,
Jézus, leírhatatlan Istenség,
Jézus, határtalan Uralom,
Jézus, legyőzhetetlen Királyság,
Jézus, végtelen Fensőbbség,
Jézus, fenséges Szilárdság,
Jézus, örök Hatalom,
Jézus, Teremtőm, újíts meg engem,
Jézus, Üdvözítőm, üdvözíts engem,
Jézus, Isten Fia, irgalmazz nékem.

8. kondákion
Látván Isten különös megtestesülését, különüljünk el a hiú világtól, és az isteniekre irányítsuk elménket, mert Isten a földre ereszkedett, hogy minket a mennybe emeljen, akik így énekelünk Néki: Alliluia.

8. ikosz
Egészen a földiek között volt, de egy��ltalán nem távozott el az égiek közül a Határtalan, midőn a saját akaratából értünk szenvedett; halálával halálra adta halálunkat, és feltámadásával életet ajándékozott nékünk, kik így énekelünk:
Jézus, szívbeli Édesség,
Jézus, testi Erő,
Jézus, lelki Világosság,
Jézus, elme Fürgesége,
Jézus, lelkiismeret Örvendezése,
Jézus, felülmúlhatatlan Reménység,
Jézus, örök Emlékezet,
Jézus, magasztos Dicséret,
Jézus, fenséges Dicsőségem,
Jézus, Vágyakozásom, ne tagadj meg engem,
Jézus, Pásztorom, találj meg engem,
Jézus, Üdvözítőm, üdvözíts engem.
Jézus, Isten Fia, irgalmazz nékem.

9. kondákion
Minden angyali természet szüntelenül dicsőíti a Te legszentebb Nevedet a mennyben, óh Jézus, kiáltva: Szent, Szent, Szent! Mi bűnösök pedig a földön, mulandó ajkainkkal énekeljük: Alliluia.

9. ikosz
Az ékesbeszédű szónokok oly némák, mint a halak, a Te színed előtt, óh Jézus Üdvözítőnk, mert nem foghatják fel mint vagy változhatatlan Isten és tökéletes ember, Mi pedig csodálva a titkot, híven így kiáltunk Hozzád:
Jézus, öröktől fogva való Isten,
Jézus, királyok Királya,
Jézus, uralkodók Uralkodója,
Jézus, élők és holtak Bírája,
Jézus, reményvesztettek Reménysége,
Jézus, sírók Vigasztalója,
Jézus, szegények Felmagasztalása,
Jézus, ne ítélj el engem tetteim szerint,
Jézus, tisztíts meg engem a Te irgalmasságod szerint,
Jézus, űzd el csüggedésemet,
Jézus, világosítsd meg szívemnek gondolatait,
Jézus, add nékem a halál emlékezetét,
Jézus, Isten Fia, irgalmazz nékem.
10. kondákion
Üdvözíteni akarván a világot, óh Napkeltének Napkeletje, természetünk sötét napnyugatához jöttél, és megaláztad magad a halálig. Azért a Te Neved felmagasztaltatott minden név fölött, hogy minden térd meghajoljon mennyen és földön, énekelve: Alliluia.

10.ikosz
Védelmezz bennünket szent angyalaiddal, örök idők Uralkodója, vigasztaló Krisztus, és tisztíts meg minket minden szennyfolttól, amint megtisztítottad a tíz bélpoklost; és gyógyíts meg bennünket, ahogyan meggyógyítottad a vámszedő Zákeus fösvény lelkét, hogy bűnbánattal kiálthassuk Néked, és mondjuk:
Jézus, kifogyhatatlan Drágaság,
Jézus, kimeríthetetlen Bőség,
Jézus, erős Táplálék,
Jézus, elfogyhatatlan Ital,
Jézus, szegények Ruházata,
Jézus, özvegyek Védelmezője,
Jézus, árvák Pártfogója,
Jézus, fáradozók Segítője,
Jézus, úton lévők Társa,
Jézus, hajózók Vezetője,
Jézus, viharvertek csendes Réve,
Jézus, Istenem, emelj föl engem elesettet.
Jézus, Isten Fia, irgalmazz nékem.

11. kondákion
A töredelem ének��t ajánlom fel Néked, én méltatlan, és miként a kananeus asszony, így kiáltok Hozzád: Jézus, irgalmazz nékem! Nem leányom, hanem a szenvedélyek kegyetlen hatalmában hevesen égő testem miatt; ajándékozz nékem gyógyulást, aki így kiáltok Hozzád: Alliluia.

11. ikosz
Egykor Pál üldözött Téged, a tudatlanság sötétségében fénylő ragyogó Lángjelet; ám a Te fényedtől megvilágosodva, és a Te isteni bölcsességű hangodat felfogva, lelkének dühe megenyhült. Világosítsd meg az én elsötétült lelki szemeimet is, aki így kiáltok:
Jézus, leghatalmasabb Királyom,
Jézus, mindenható Istenem,
Jézus, halhatatlan Uram,
Jézus, legdicsőségesebb Teremtőm,
Jézus, legjóságosabb Nevelőm,
Jézus, legbőkezűbb Pásztorom,
Jézus, legkönyörületesebb Uralkodóm,
Jézus, legirgalmasabb Megváltóm,
Jézus, világosítsd meg a szenvedélyektől elsötétült érzékeimet,
Jézus, gyógyítsd meg bűntől sebzett testemet,
Jézus, tisztítsd meg elmémet a hívságos gondolatoktól,
Jézus, őrizd meg szívemet a gonosz kívánságoktól,
Jézus, Isten Fia, irgalmazz nékem.

12. kondákion
Ajándékozd nekem kegyelmedet, óh Jézus, minden adósság Elengedője, és fogadj be engem bűnbánót, ahogyan befogadtad a Téged megtagadó Pétert; és hívj Magadhoz engem csüggedőt, ahogyan hajdan a Téged üldöző Pált Magadhoz hívtad, és hallgass meg engem, aki így kiáltok Hozzád: Alliluia.

12. ikosz
Dicsőítve a Te megtestesülésedet, mindnyájan magasztalunk Téged, és Tamással együtt hisszük, hogy Urunk és Istenünk vagy, Aki ülsz az Atyának jobbján, és eljössz ítélni élőket és holtakat. Méltass engem akkor, hogy jobbodon állhassak, aki így kiáltok:
Jézus, öröktől fogva való Király, irgalmazz nekem,
Jézus, illatozó Virág, tégy illatozóvá engem,
Jézus, szeretett Melegség, melegíts fel engem,
Jézus, öröktől fogva való Templom, oltalmazz engem,
Jézus, ragyogó Ruházat, ékesíts fel engem,
Jézus, értékes Drágagyöngy, tégy ragyogóvá engem,
Jézus, becses Drágakő, világosíts meg engem,
Jézus, igazságosság Napja, ragyogj fel nekem,
Jézus, szent Világosság, tégy fénylővé engem,
Jézus, a lélek és a test betegségeitől szabadíts meg engem,
Jézus, az ellenség kezétől óvj meg engem,
Jézus, a ki nem alvó tűztől és az örök kínoktól ments meg engem,
Jézus, Isten Fia, irgalmazz nékem.

13. kondákion
Óh legédesebb és legkönyörületesebb Jézus, fogadd el mostani szerény könyörgésünket, ahogyan elfogadtad az özvegyaszszony filléreit, és őrizd meg a Te örökségedet minden látható és láthatatlan ellenségtől, idegenek támadásától, betegségtől és éhségtől, minden bánattól és halálos sebesüléstől, és szabadíts meg az eljövendő kínoktól mindnyájunkat, akik így kiáltunk Hozzád: Alliluia. (3-szor).

majd újra az 1. ikosz
Angyalok Teremtője és seregek Ura, nyisd meg most értetlen elmémet és ajkaimat a Te legszentebb Neved dicséretére, amint hajdan megnyitottad a süketnéma fülét és ajkait, aki így énekelt Néked:
Jézus, legcsodálatosabb, angyalok csodálata,
Jézus, leghatalmasabb, ősszülők megszabadítása,
Jézus, legédesebb, pátriárkák magasztalása,
Jézus, legdicsőségesebb, királyok uralma,
Jézus, legkedvesebb, próféták beteljesedése,
Jézus, legcsodásabb, vértanúk állhatatossága,
Jézus, legszelídebb, szerzetesek öröme,
Jézus, legkönyörületesebb, papok édessége,
Jézus, legirgalmasabb, böjtölők megtartóztatása,
Jézus, leggyengédebb, igazak örvendezése,
Jézus, legtiszteletreméltóbb, szüzek józansága,
Jézus, öröktől fogva való, bűnösök üdvössége,
Jézus, Isten Fia, irgalmazz nékem.

1. kondákion
Védelmező Hadvezérünk és Urunk, a pokol Legyőzője! Mert megmentettél az örök haláltól, Néked dicsérőéneket énekelek, a Te teremtményed és szolgád. De mert könyörületességed kimondhatatlan, szabadíts meg minden veszélytől, hadd énekeljem Néked: Jézus, Isten Fia, irgalmazz nékem!