Főpásztorunk

Ilarion (Alfejev) Budapest-magyarországi metropolita 

Születési idő: 1966. július 24.

Püspöki szentelés: 2002. január 14.

Szerzetesi felnyírás: 1987. június 19.

Névnapja: június 19.

Tartózkodási hely: Magyarország

hilarion.ru

Életrajz

1966. július 24-én született Moszkvában.

1973-1984 között a moszkvai, középfokú „Gnyeszini” zeneiskolában tanult hegedű és zeneszerzés szakképzés keretében.

15 éves korában már felolvasó a moszkvai „Voszkreszenyije Szlovuscseje”, a jeruzsálemi Szent Sír templom felszentelésének titulusát (szept. /13/26) viselő templomban. 1983-tól Pityirim (Nyecsajev) volokolamszki metropolita hipodiakónusa és a Moszkvai Patriarkátus Kiadói Osztályának külső munkatársa.

1984-ben fölvették a moszkvai Állami Konzervatórium zeneszerzői karára. 1984-1986. között a hadseregben szolgált. 1987 januárjában már a vilniuszi (Litvánia) Szentlélek monostor novíciusa, június 19-én szerzetessé nyírták Ilarion néven, 21-én pedig szerzetesdiakónussá szentelték.

1987. augusztus 19-én a vilniuszi „Tisztaságos Nagyboldogasszony” székesegyházban szerzetespappá szentelték.

1988-1990. között a Vilniuszi Egyházmegye templomaiban szolgált, 1990-ben kinevezték a kaunaszi Örömhírvétel székesegyház parochusává.

1990-ben a Vilniuszi Egyházmegye küldötteként részt vett az Orosz Ortodox Egyház helyi zsinatán.

1989-ben levelezőként fejezte be a Moszkvai Teológiai Szemináriumot, a Moszkvai Teológiai Akadémiát pedig 1991-ben, teológiai kandidátusi (licenciátusi) fokozattal. 1993-ban végezte el a Moszkvai Teológiai Akadémia aspirantúráját.

1991-1993-ban homiletikát, Újszövetséget, dogmatikus teológiát és görög nyelvet oktatott a fenti két intézményben. 1992-1993-ban Újszövetséget tanított a Szent Tyihon Teológiai Intézetben és patrológiát az Oroszországi Ortodox Egyetemen.

1993-ban az oxfordi egyetemre kerül gyakornokként, ahol Kallisztosz diokleiai püspök vezetése alatt doktori disszertációját készítette „Új Teológus Szent Simeon és az ortodox hagyomány” címmel, mialatt a Szurozsi Egyházmegye templomaiban is szolgált.

1995-ban lett a Moszkvai Patriarkátus külső egyházi kapcsolatok Osztályának munkatársa, 1997-2002. között pedig a keresztény-közi kapcsolatok titkárságát vezette.

1995-1997. között patrológiát tanított a szmolenszki és a kalugai szemináriumban.

1996-ban dogmatikus teológiából előadásokat tartott az alaszkai Szent Germán Szemináriumban.

1996 januárjától a moszkvai Szent Katalin Nagyvértanú templom klérusának a tagja.

1996-2004. között az Orosz Ortodox Egyház Szinódusi Teológiai Bizottságának tagja.

1997-1999. között dogmatikai teológiai előadásokat tartott a New York-i Szent Vlagyimir Teológiai Szemináriumban, a keleti egyház misztikus teológiája témájában pedig a cambridge-i teológiai karon.

2000-ben, a moszkvai Szentháromság templomban Kirill Szmolenszk-kalinyingrádi metropolita apáttá léptette elő.

2001. december 27-én püspökké választották, a Szurozsi Egyházmegye vikáriusává.

2002. január 7-én Kirill Szmolenszk-kalinyingrádi metropolita főapáttá (archimandritává) léptette elő a szmolenszki Nagyboldogasszony székesegyházban.

Püspökké 2002. január 14-én szentelte II. Alekszij pátriárka a moszkvai Krisztus Megváltó székesegyházban.

2002-ben nevezték ki podolszki püspökké, a Moszkvai Egyházmegye vikáriusává, a Moszkvai Patriarkátus európai nemzetközi szervezetek mellett működő Képviseletének vezetőjévé.

A Szent Szinódus 2003-ban nevezte ki Bécsi-ausztriai püspökké és a Budapest-magyarországi egyházmegye ideiglenes kormányzójává, de európai képviseleti megbízása is megmaradt Brüsszelben.

2005-ben a svájci fribourgi egyetem magán docensévé választották a dogmatikus teológia tanszéken.

2005. augusztus 24-én elnyerte a Makariosz-díjat „Az Egyház szent titka. Bevezetés az Isten-neve körüli viták történetébe és kérdéskörébe” c. munkájáért.

2009-ben nevezték ki volokolamszki püspöknek, a moszkvai pátriárka vikáriusának, a Patriarkátus Külső egyházi kapcsolatok Osztálya vezetőjének és a Szent Szinódus állandó tagjának (ekkor felmentették a brüsszeli képviseleti munka alól és egyúttal kinevezték az Általános egyházi Aspirantúra rektorának) E tisztségeket 2022-ig látta el.

2009 áprilisában Kirill pátriárka kinevezte a moszkvai a Szűzanya „Minden bánkódók Örvendezése” temploma elöljárójának, majd nemsokára érseki kinevezést kapott.

2009. május 27-én a Szent Szinódus kinevezte a Külső egyházi kapcsolatok Osztálya ószertartásúakkal való együttműködést irányító Bizottsága elnökének, másnap pedig az Orosz Föderáció elnöke mellett működő Vallási közösségek együttműködési Tanácsa bizottságának tagjává.

2009. július 27-től az „Orosz Ortodox Egyház Zsinatközi jelenlétének” és elnökségének a tagja, e szervezet Heterodoxiával és más vallásokkal foglalkozó Bizottságának elnöke, az Egyházi szakadások orvoslásán munkálkodó Bizottság elnökhelyettese, a Teológiai, istentiszteleti, egyházművészeti Bizottság tagja.

2010 januárjától az „Orosz világ” alapot gondozó Tanács tagja.

2010. február 1-én, munkásságának elismeréséül metropolitai előléptetésben részesült.

2010. július 26-tól a Pátriárkai Kultúra Tanács tagja.

2011. március 22-től az Orosz Ortodox Egyház Legfelsőbb Egyházi Tanácsának tagja.

2011. október 5-től a Szinódusi biblikus-teológiai Bizottság elnöke.

2012. december 25-től a Felsőoktatási intézmények teológiai oktatása koordinációs Csoportjának elnöke.

2013. december 25-26-tól az Orosz Ortodox Egyház Teológiai Tudományok Fejlesztéséért felelős koordinációs Központjának vezetője.

2015. december 24-től az Orosz Ortodox Egyház képviselője az Oroszországi Vallásközi Bizottságban.

A Szent Szinódus 2022. június 7-i rendeletével (61. sz. jegyzőkönyv) nevezték ki a Budapest-magyarországi Egyházmegye kormányzójává, és felmentették a Külső egyházi kapcsolatok Osztálya elnöki tisztsége valamint a Szent Szinódus állandó tagsága és az Általános egyházi aspirantúra és Doktorképzés rektori megbízatása alól.

Jelenleg az Oroszországi Föderáció Oktatási Minisztériuma keretében működő „Disszertációs tanács” teológiai ágának vezetője.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *