Tamás vasárnapja (Húsvéttól a 2. vasárnap)

Húsvéti imaórák

 

1. imaóra

 

Typikon:

 

Ezt a szertartást közvetlenül a hajnali istentisztelet után végezzük.

 

P: Áldott a mi Istenünk . . .

K: Amin. Krisztus féltámadt halottaiból . . . (3-szor.)

Látván Krisztus feltámadását . . . (3-szor.)

Ypakoi 4, h.: Megelőzvén a hajnalt . . .

Kondákion 8. h.: Bár leszálltál a sírba óh Halhatatlan . . .

Troparion 8. H.: “A sírban testileg, a pokolban lelkileg mint Isten, a Paradicsomban a latorral, a trónuson az Atyával s a Lélekkel együtt vol­tál, mindeneket betöltve, felfoghatatlan Krisztus.

Dicsőség . . .

Mily életteljesnek, a Paradicsomnál mennyivel gyönyörűbb­nek, és minden királyi palotánál valóban ragyogóbbnak, bizonyult óh Krisztus a Te sírod, a mi feltámadásunk forrása.

Most és mindenkor . . . (Theotokion:)

Óh Magasságosnak megszentelt és isteni hajléka, örvendezz! Mert Általad Istennek Szülője, megadatott az öröm azoknak, kik így kiáltanak Hozzád: Áldott vagy Te az asszonyok között, feddhe­tetlen Nagyasszony.

Uram irgalmazz. (40-szer.)

Dicsőség . . . most és mindenkor . . . Aki a Keruboknál tiszteltebb . . . Az Úr nevében adj áldást, atyánk.

P: Szent atyáink imái által . . .

K: Amin. Krisztus feltámadt halottaiból : . . (3-szor.)

Dicsőség . . . most és mindenkor : . . Uram irgalmazz. (3-szor.) Adj áldást.

P: elbocsátást mond.

 

T y p i k o n: Ugyanígy végezzük a Szt. Liturgia előtt a 3. és a 6. imaórát, valamint az esti istentisztelet előtt a 9. imaórát.

TAMÁS VASÁRNAPJA (HÚSVÉTTÓL 2. VASÁRNAP)

SZOMBAT ESTI ISTENTISZTELET

 

1. kathizma 1. antifonja. (A további vasárnapokon is)

 

„Uram, Tehozzád kiáltottam” után sztichirák:

 

(1. h.:) Míg az ajtók zárva voltak, és a tanítványok egybegyűl­tek, váratlanul megjelentél, mindenható Jézus Istenünk; és meg­állva azok között, békeséget adtál nekik, s betöltötted őket Szent Lélekkel; majd meghagytad, hogy várjanak, és ne menjenek se­hová Jeruzsálemből, amíg fel nem ruháztatnak a fentrőlvaló erő­vel. Ezért így kiáltunk Hozzád: Megvilágosodásunk és Feltámadá­sunk és Békeségünk, dicsőség Néked. (2-szer.)

Nyolc nappal feltámadásod után Urunk, megjelentél tanítvá­nyaidnak azon a helyen, ahol azok egybegyűltek; és így szólítva meg őket: Békeség néktek! – a kétkedő tanítványnak megmutat­tad kezeidet, s tisztaságos oldaladat; ő pedig meggyőzve így kiáltott Hozzád: Én Uram és Istenem, dicsőség Néked.(2-szer.)

Tamás, akit Ikernek neveznek, nem volt velük, amikor a zárt ajtókon át beléptél Krisztus; ezért nem is hitte el a néki mondotta­kat, hitetlenkedésével a hitet erősítve. Ámde Te óh Jóságos, nem találtad méltatlannak arra, hogy megmutasd néki tisztaságos oldaladat, s kezeid és lábaid sebeit. Ő pedig megérintvén és meglátván azokat, úgy vallott meg Téged, mint nem pusztán Istent, és nem egyszerűen Embert, s így kiáltott Hozzád: Én Uram és Istenem, dicsőség Néked. (2-szer.)

Míg a tanítványok bizonytalankodtak, a nyolcadik napon megjelent az Üdvözítő, ahol azok egybegyűltek, és békeséget kí­vánva nekik, így szólott Tamáshoz: Jöjj Én apostolom, érintsd meg a tenyereket, amelyekbe szegeket ütöttek. Óh Tamásnak jó hitetlensége! A hivőknek szívét meggyőződésre vezette, s félelemmel így kiáltott: Én Uram és Istenem, dicsőség Néked. (2-szer.)

(2. h.:) Midőn a felhámadásod után Urunk, egybegyűltek a ta­nítványaid, és az ajtók zárva voltak, megjelentél a középen, béke­séget adva nekik. Meggyőződve akkor Tamás, kezeidnek, lábaid­nak s oldaladnak látásától, Urának és Istenének vallott meg Téged, ki üdvözíted azokat, akik Benned reménykednek, óh Emberszerető.

Bár az ajtók zárva voltak, megjelent Jézus a tanítványainak, bátorságot s békeséget adva nekik. Azután így szól Tamáshoz: Miért nem hiszel Énnékem, hogy feltámadtam a halottakból? Nyújtsd ide kezedet, és helyezd az oldalamba és lásd; mivel te hi­tetlenkedtél, mindannyian megtanulták így hirdetni, veled együtt szenvedésemet és feltámadásomat: Én Uram és Istenem, dicsőség Néked.

Dicsőség . . . most és mindenkor . . .

Bár az ajtók zárva voltak, megjelentél Krisztus, tanítványaid­nak. Akkor Tamás gondviselés folytán nem volt velük, majd ezt mondta: Nem hiszek, amíg magam is meg nem látom az Urat, és nem látom az oldalát, amelyből vér és víz és a keresztség folyt, míg nem látom meg a sebet, melytől az ember nagy sebesülése meggyó­gyult, míg nem látom, hogy nem szellem volt Ő, hanem hús és csontok. Ki a halált eltiportad, és Tamást felvilágosítottad, Urunk, dicsőség Néked.

 

Prokimen: a szombat esti.

 

Litiai sztichirák:

 

(4. h.:) Urunk, a Te Istenséged elbírhatatlan fényével, a zárt ajtókon át megjelentél, és megállva a tanítványaid között, feltártad az oldaladat, s megmutatva kezeid és lábaid sebhelyeit, és feloldva a csüggedés levertségét, világosan kimondottad: Barátaim, amint látjátok énbennem a test szerzeményeit, nem a szellem természe­tét viselem. A kétkedő tanítványt pedig felszólítottad, hogy érint­sen félelemmel, mondván neki: Mindeneket átkutattál; jöjj hát s többé ne kételkedj. Ő pedig megérintvén kezével a Te kettős ter­mészetedet, félelemmel és hűséggel így kiáltott, a hit által indíttatva: Én Uram és Istenem, dicsőség Néked.

(8. h.:) Érintsd meg kezeddel oldalamat, Tamás – mondja Krisztus, – és jöjj, tapintsd meg a szegeknek helyét is, hittel ku­tass és légy hivő, ne pedig hitetlen. Tamás pedig, amint ujjával illette az Uralkodót, hatalmasan felkiáltott: Te vagy az én Istenem és Uram, óh Könyörületes, dicsőség Néked.

Dicsőség . . . most és mindenkor . . .

Míg az ajtók zárva voltak, és a tanítványok egybegyűltek, megjelent az Üdvözítő, ahol azok együtt voltak, s megállva közöt­tük, ezt mondja Tamásnak: Jöjj érints meg, és nézd meg a szegek helyét, nyujtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat, és ne légy többé hitetlen, hanem hittel hirdesd, a halottakból való feltámadá­somat.

 

Előverses sztichirák 4. h.:

 

Óh milyen különös csoda! Szilárd hitet szült a hitetlenség; mert ezt mondta Tamás: Ha nem látom, el nem hiszem; de azután megérintvén a Krisztus oldalát, Istennek vallotta meg az Isten megtestesült Fiát. Felismerte Őt, ki testileg szenvedett, hirdette a feltámadott Istent, és derűs hangon kiáltott: Én Uram és Istenem, dicsőség Néked.

(Elővers:) Dicsőítsed, Jeruzsálem, az Urat; dicsérd, Sion, a te Istene­det.

Óh milyen különös csoda! Tűzhöz ért a fű, és mégis megma­radt; mert kezét rátéve Tamás, Jézus Krisztus Isten tüzes oldalára, nem égett meg az érintés által, de lelkének engedetlenségét igaz hitté változtatta, és így kiáltott fel forrón, lelke legmélyéből: Ural­kodóm és Istenem vagy Te; ki halottaidból feltámadtál; dicsőség Néked.

(Elővers:) Mert megerősítette kapuidnak reteszeit, megáldotta ben­ned fiaidat.

Óh milyen különös csoda! János az Ige kebelén pihent, Tamás pedig méltóvá lett, hogy megérintse oldalát; de az egyik az isteni tudomány mélységét onnan rettegve feltárta, az isteni gondvise­lést, a másik meg méltóvá lett, hogy beavasson bennünket a ti­tokba; mert határozottan adja az Ő feltámadásának bizonyságát, így kiáltva: Én Uram és Istenem, dicsőség Néked.

Dicsőség . . . most és mindenkor . . . 5. h.:

Óh Emberszerető, nagy és sejthetetlen a Te könyörületednek sokasága; mert hosszantűrést mutattál, amikor a zsidók ütlegeltek, az apostol megtapintott, és megtagadóid vizsgálgattak. Hogy teste­sültél meg? Hogy feszítettek keresztre óh Bűntelen? De tégy min­ket értelmessé, hogy mint Tamás így kiáltsunk Hozzád: Én Uram és Istenem, dicsőség Néked.

 

Tropárion 7. h.:

 

Bár a sírboltodat lepecsételték, mint az Élet keltél fel a sírból Krisztus Isten, és a bezárt ajtókon át megjelentél tanítványaidnak, mindenek Feltámadása, megújítva általuk az igaz lelket bennünk, a Te nagy irgalmad szerint.

 

VASÁRNAP HAJNALI ISTENTISZTELET

 

            „Isten az Úr” után tropárion 7. h.:

 

Bár a sírboltodat lepecsételték . . . 3-szor. (L.: az esti istentisz­telet végén.)

 

            1. sztichológia után kathizma 1. h.:

 

            Midőn a zsidóktól való félelmükben a tanítványok elrejtőztek, és a Sionon egybegyűltek, beléptél hozzájuk óh Jóságos, és a zárt ajtókon át megálltál köztük, örömet szerezve nekik, s megmutat­tad kezeidet és legtisztább oldaladnak sebeit; mondván a hitetlen tanítványnak: Nyújtsd ide a kezedet és vizsgálj meg, hogy való­ban Én vagyok az, ki éretted szenvedtem.

 

Dicsőség . . . most és mindenkor . . . Ugyanaz.

 

            2. sztichológia után kathizma 1. h.:

 

            Megjelentél mint az Élet, a zárt ajtókon át a tanítványoknak Krisztus, s megmutattad oldaladat, kezeidet s lábaidat, bizonyítva a sírból való feltámadásodat; de Tamás nem volt ott akkor, s azért így szólt: Ha magam nem látom meg Őt, nem hiszek a szavatoknak.

Dicsőség . . . most és mindenkor . . . Ugyanaz.

 

            Polyeleosz után magasztalás:

 

Magasztalunk Téged, életetadó Krisztus, aki miérettünk alá­szállottál az alvilágba, és magaddal mindeneket feltámasztottál.

 

            Választott zsoltári versek:

 

Az Úr uralkodik, ékességbe öltözött. – Hatalomba öltözött az Úr, és körülövezte magát. – És megerősítette a földkerekséget, amely nem rendül meg. – Kész a Te trónusod akkortól kezdve, öröktől fogva való vagy Te. – Támadjon fel az Isten, és szóródjanak szét az Ő ellenségei. ­És meneküljenek az Ő színe elől, akik gyűlölik Őt. – Ez a nap, amelyet alkotott az Úr, vigadjunk és örvendezz��nk benne. – Dicsőség . . . most és mindenkor . . . Alliluia, Alliluia, Alliluia. Dicsőség Néked, Isten. (3-szor.)

 

            Polyeleosz utáni kathizma 1. h.:

 

            Látván az Én oldalamat és a szegek helyeit, miért nem hi­szel óh Tamás, az Én feltámadásomban? – mondotta az Úr, mi­dőn feltámadt a sírból, és megjelent titokzatosan az apostoloknak. Az Iker pedig meggyőzve, így kiáltott fel az Alkotóhoz: Istenem vagy és Uram.

Dicsőség . . . most és mindenkor . . . Ugyanaz.

 

            Lépcsőének: 4. hang 1. antifónja. (L.: a Horologionban.)

 

            Prokimen 4. h.:

 

Dicsőítsed, Jeruzsálem, az Urat; dicsérd, Sion, a te Istenedet. Mert megerősítette kapuidnak reteszeit, megáldotta benned fiaidat.

Evangélium: az 1. hajnali (Mt 28, 16-20;)

 

            „Látván Krisztus feltámadását . . .” (L.: a Horologionban.)

           

            50. zsoltár után:

 

Dicsőség . . . Az apostoloknak közbenjárásai által, óh Irgalmas, töröld el bűneink sokaságát. Most és mindenkor . . . Isten Szülőjének közbenjárásai által, óh Irgalmas, töröld el bűneink sokaságát.

(Vers:) Irgalmazz nékem, Tsten . . . (L.: a Horologionban.)

Feltámadván Jézus a sírból . . . (L.: ugyanoít.)

 

Kánon 1. h.:

 

Katavasziák: a húsvétiak. (L.: a húsvét-hajnali istentiszteletben.)

 

1. óda

 

Irmosz: „Énekeljünk minden népek Annak, ki a fáraó keser­ves rabságából megmentette Izráelt, és a tenger mélyén száraz láb­bal átvezette; énekeljünk győzedelmi éneket, mert megdicsőítte­tett.”

 

3. óda

 

Irmosz: „Erősíts meg engem Krisztus, parancsolataid sziklá­jára, és világosíts meg orcád világosságával; mert nincsen szent Rajtad kívül, óh Emberszerető.”

 

Ypakoi 6. h.:

 

Amiképen tanítványaid közt megjelentél Üdvözítő, békesé­get adva nekik, jöjj el miközénk is, és üdvözíts minket.

 

4. óda

 

Irmosz: „Nagy a Te gondviselésed titka, Krisztus! Látván ezt előre, fentről nyert istenes látással Habakum, így kiáltott Hozzád: Kijöttél népednek üdvözítésére, óh Emberszerető.”

 

5. óda

 

Irmosz: „Éjszakából fölserkenve, magasztalunk Téged Krisz­tus, az Atyával együtt kezdet nélkül valót, és lelkünk Üdvözítőjét; ajándékozz békeséget a világnak, óh Emberszerető.”

 

6. óda

 

Irmosz: „A prófétát megmentetted a cethalból, óh Embersze­rető; vezess ki engem is a vétkeknek mélységéből, könyörgök Te­hozzád.”

 

Kondákion 8. h.:

 

Szorgos jobbjával tapintotta meg Tamás, a Te életetadó olda­ladat, Krisztus Isten, s amint a bezárt ajtókon át beléptél, a többi apostolokkal együtt így kiáltott Hozzád: Uram vagy és Istenem.

Ikosz: Ki óvta meg a tanítvány tenyerét, hogy nem emésztetett el, midőn az Úr tüzes oldalához közelített? Ki adott neki annyi merészséget, hogy meg merje érinteni a lángoló csontot? Minden bizonnyal maga az Érin­tett; mert ha nem az Ő oldala adott volna erőt a földből való jobbnak, ho­gyan érinthette volna a szenvedések nyomait, melyek megrengették a fen­tieket s a lentieket? Ez a kegyelem adatott meg Tamásnak, hogy azt meg­érintse, és Krisztushoz így kiáltson: Uram vagy és Istenem.

7. óda

 

Irmosz: „Midőn a zene összhangja, hívta a népeket a bálvány imádására, Sion dalaiból énekelve atyáiknak módján Dávid gyer­mekei, lerontották a zsarnoknak gonosz rendeletét, s a lángot har­mattá változtatták, dicsérőéneket zengve: Atyáinknak fölöttébb magasztalt Istene, mi Istenünk, áldott vagy.”

 

8. óda

 

Irmosz: „Ki az égő kemencének tűzlángjában megőrizte az if­jakat, és angyal képében alászállt hozzájuk, Őt az Urat dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké.”

 

9. óda

 

„Aki a Keruboknál tiszteltebb . . .” Elmarad.

 

Irmosz: „Téged, a sugárzó fáklyát, és Istennek Anyját, a tün­döklő dicsőséget, és minden teremtményeknél feljebbvalót, éne­kekben magasztalunk.”

 

            Kánon után:

 

            (1. h.:) Szent a mi Urunk Istenünk. (3-szor.)

 

            Exaposztilárion 3. h.:

 

Tagjaimnak sebhelyeit a kezeddel megvizsgálván óh Tamás, ne légy hitetlen Irántam, ki éretted kaptam a sebeket; érts egyet a tanítványokkal, és hirdesd az elő Istent. (2-szer.)

            Dicsőség . . . most és mindenkor . . .

Ma a tavasz illatozik, és ujjong a teremtés; ma lehull a zárja a kapuknak, és a kedvelt Tamás hitetlenségének, aki így kiált fel: Én Uram és Istenem.

 

            Dicséreti sztichirák 1. H.:

 

            A sírból való félelmetes feltámadásod után, óh Életetadó Krisztus, amiképen a sírboltnak pecsétjeit nem törted le, úgy a zárt ajtón át léptél be a fölöttébb dicső tanítványaidhoz, örömmel töltve el őket, és átadva nekik a Te igaz Lelkedet, mérhetetlen ir­galmadért. (2-szer.)

            Tamás az Iker, nem volt akkor jelen, amikor Te megjelentél a tanítványoknak, Urunk; ezért nem is hitte el a feltámadásodat, ha­nem így szólott azokhoz, akik láttak Téged: Ha nem teszem ujjamat az oldalába, és a szegek sebeibe, nem hiszem el, hogy feltá­madt.

Érints meg ahogyan akarsz – mondotta Krisztus Tamás­nak, – nyújtsd kezedet és ismerj föl, hogy csontjaim vannak s földi testem; és ne légy többé hitetlen, hanem higgy mint a töb­biek. Amaz pedig felkiáltott: Istenem és Uram vagy Te; dicsőség a Te feltámadásodnak.

Dicsőség . . . most és mindenkor . . . 6. H.:

Nyolc nappal feltámadásod után, Jézus Király, az Atyának egyszülött Igéje, a zárt ajtókon át megjelentél tanítványaidnak, a Te békeségedet ajándékozva nekik, s a hitetlen tanítv��nynak megmutattad a sebhelyeidet: Jöjj, érintsd meg kezeimet s lábai­mat, és legtisztább oldalamat. Amaz pedig így meggyőzve, felkiál­tott Hozzád: Én Uram és Istenem, dicsőség Néked.

 

            Doxológia után tropárion 7. h.:

Bár a sírboltodat lepecsételték . . .

SZENT LITURGIA

 

            Kis Bemenet után:

 

            Tropárion 7. h.: Bár a sírboltodat lepecsételték… Dicsőség… most és mindenkor… Kondákion 8. h.:  Szorgos jobbjával tapintotta meg Tamás …

Apostoli prokimen 3. h.:

 

            Nagy a mi Urunk és nagy az Ő ereje, és az Ő bölcseségének nincsen határa.

Dicsérjétek az Urat, mert jó az ének; kedves legyen a mi Is­tenünknek a dicséret.

 

Apostol: Ap. Csel. 5, 12-20; Evangélium: Jn 20, 19-31;

 

            Kinonikon:

 

Dicsőítsed, Jeruzsálem, az Urat; dicsérd, Sion, a te Istenedet. Alliluia.